Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo patentowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.1s.PRP.SM.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo patentowe
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy: Analityka biotechnologiczna II stopień, 1 sem. obowiązkowe
Biotechnologia stosowana II stopień, 1 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z głównymi zasadami prawa patentowego oraz organizacją ochrony patentowej na świecie, a także wykształcenie podstawowych umiejętności czytania literatury patentowej oraz pozyskiwania informacji patentowej z wykorzystaniem baz dostępnych w Internecie

Pełny opis:

Przedmiot prawa patentowego – pojęcie własności przemysłowej, podstawowe definicje, zasada terytorialności praw własności intelektualnej

Geneza i ewolucja ochrony patentowej, teorie uzasadniające ochronę patentową, światowy system ochrony patentowej

Przedmiot prawa patentowego – pojęcie wynalazku, pojęcie wzoru użytkowego, wynalazki niepodlegające patentowaniu, przesłanki zdolności patentowej, rodzaje wynalazków, szczególne zasady ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych

Postępowanie o udzielenie patentu na wynalazek, status prawny twórcy i innych podmiotów uprawnionych, umowy dotyczące praw wyłącznych

Korzystanie z literatury patentowej – struktura publikacji patentowej, rodzaje publikacji patentowej, klasyfikacje patentowe, bazy patentowe, poszukiwania patentowe

Literatura:

Podstawowa:

Prawo patentowe, pod red. Elżbiety Traple, Wolters Kluwer, Warszawa

Uzupełniająca:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 49 poz. 508 z późniejszymi zmianami)

KONWENCJA PARYSKA o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. Sztokholm.1967.07.14. (Dz. U. z dnia 24 marca 1975 r.)

UKŁAD o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 + załącznik)

KONWENCJA o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737) oraz Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736)

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- podstawowe pojęcia ochrony własności przemysłowej

- podstawowe zasady ochrony patentowej na świecie, potrafi zidentyfikować oraz zna rolę podstawowych organizacji międzynarodowych tworzących system ochrony własności intelektualnej na świecie

- przesłanki udzielenia ochrony na poszczególne przedmioty praw własności przemysłowej oraz podstawowe zasady postępowania zgłoszeniowego przed UP RP, EPO i WIPO

- podstawowe rodzaje publikacji patentowych, budowę opisu patentowego, rozpoznaje zakres i znacznie poszczególnych jego części

- podstawowe standardy stosowane przez WIPO dotyczące publikacji patentowych

- podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej w języku angielskim

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- korzystać z zasobów informacji patentowej udostępnianych przez UP RP, EPO i WIPO

- posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu ochrony własności przemysłowej dla celów informacji naukowej

- wskazać ograniczenia ochrony patentowej, w tym w zakresie wynalazków biotechnologicznych

- przetłumaczyć podstawową informację bibliograficzną dotyczącą publikacji patentowej z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego na język polski

- zabrać głos w dyskusji dotyczącej ochrony wynalazków, w tym wynalazków biotechnologicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- podjęcia refleksji dotyczącej dylematów etycznych związanych z ochroną wynalazków, w tym wynalazków biotechnologicznych

- podjęcia refleksji nad konsekwencjami modyfikowania tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia

- samodzielnego poszukiwania wiedzy w bazach patentowych

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji

test pisemny oraz praca pisemna polegająca na odszukaniu w wybranej bazie patentowej publikacji patentowej o numerze indywidualnie przypisanym każdemu studentowi, pobraniu z bazy wyszukanego dokumentu (w całości) oraz tłumaczeniu na język polski strony tytułowej wyszukanej publikacji, w tym wskazaniu (po polsku), czego dotyczą wskazane na tej stronie numery międzynarodowej klasyfikacji patentowej (Int Cl.)

Kryteria oceny

Łącznie można uzyskać maksymalnie 50 pkt, na które składają się:

max. 30 pkt za test (1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź)

max. 20 pkt za pracę pisemną, w tym: max. 10 pkt za znalezienie i przesłanie publikacji patentowej indywidualnie wskazanej dla każdego studenta, max. 10 pkt za tłumaczenie, w tym wskazanie, czego dotyczą wskazane symbole klasyfikacji patentowej

Oceny wystawiane są wg następującej skali:

31-35 pkt - 3,0

36-37 pkt - 3,5

38-42 pkt - 4,0

43-46 pkt - 4,5

47-50 pkt - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górska
Prowadzący grup: Anna Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górska
Prowadzący grup: Anna Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.