Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.1s.BIK.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biotechnologia, 1 sem, stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą i funkcją komórek prokariotycznych i eukariotycznych jako podstawowej jednostki budowy organizmów, przystosowanych do pełnienia wysoko wyspecjalizowanych funkcji. Struktury komórkowe będą omawiane na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej z uwzględnieniem nowoczesnych technik stosowanych do analizy procesów życiowych zachodzących w komórce.

Pełny opis:

Wykłady:

Mikroskopia świetlna i elektronowa; techniki histochemiczne, immunologiczne, autoradiograficzne stosowane w cytologii.

Pochodzenie i ewolucja komórek, komórki pro- i eukariotyczne, teoria komórkowa. Organizmy modelowe do badań procesów życiowych komórki.

Cytoplazma podstawowa, cytoszkielet, struktura i funkcja błon cytoplazmatycznych, błona komórkowa, glikokaliks, ściana komórkowa.

Połączenia międzykomórkowe, transport jonów i substancji odżywczych. Transport bierny, wspomagany, aktywny, fagocytoza, pinocytoza, transcytoza.

Jądro komórkowe struktura i funkcja; zachowanie, przekazywanie i realizacja informacji genetycznej.

Struktura i funkcja systemu wakuolarnego. Siateczka śródplazmatyczna gładka i szorstka. Biosynteza białka. Aparat Golgiego, segregacja produktów komórki. Lizosomy, sferosomy, peroksysomy.

Mitochondria i plastydy - struktura i funkcja.

Cykl komórkowy, wzrost i podział komórki somatycznej (mitoza), apoptoza.

Gametogeneza u roślin i zwierząt (mejoza).

Ćwiczenia:

Mikroskopia optyczna (budowa mikroskopu, zasada działania, rozwiązywanie prostych problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem mikroskopu).

Komórki roślinne żywe i martwe.

Materiały zapasowe w komórkach roślinnych oraz metody ich wykrywania.

Skład soku komórkowego.

Izolacja wybranych organelli komórkowych, chromoplasty.

Budowa i funkcje różnych komórek roślinnych.

Wybór organów i tkanek do mikrorozmnażania (techniki in vitro)

Sposoby pobierania i utrwalania materiału roślinnego. Techniki wykonywania preparatów z materiału roślinnego

Analiza mitozy, określenie indeksu mitotycznego i fazowego.

Analiza mejozy u roślin na przykładzie mikrosporogenezy.

Archiwizacja danych mikroskopowych

Wykonywanie preparatów mikroskopowych z materiałów zwierzęcych.

Budowa i funkcje różnych komórek i tkanek zwierzęcych.

Spermatogeneza

Identyfikacja organelli i struktur submikroskopowych na podstawie

elektronogramów.

Literatura:

Podstawowa:

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2015. Essential cell biology. Garland Science Taylor § Francis Group

Kilarski W. 2013. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN, Warszawa

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. 2012. Biologia komórki roślinnej. Tom I. Struktura, tom II. Funkcja. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2005. Podstawy biologii komórki. PWN, Warszawa.

Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia, PWN, Warszawa, 2002

Woźny A., Michejda J., Ratajczak L., Podstawy biologii komórki roślinnej, UAM, 2000

Czasopisma: Postępy biologii komórki; Świat nauki; Kosmos

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Definiuje problematykę badawczą i techniki stosowane w cytologii

Opisuje budowę i pochodzenie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Wyjaśnia budowę i funkcjonowanie poszczególnych organelli komórkowych

Objaśnia procesy metaboliczne zachodzące w komórce oraz mechanizm regulacji cyklu komórkowego

Charakteryzuje procesy związane z podziałem mitotycznym i mejotycznym jądra komórkowego

Umiejętności:

Obsługuje mikroskop optyczny, rozwiązuje proste problemy związane z jego funkcjonowaniem

Sporządza preparaty cytologiczne różnymi technikami z różnorodnego materiału roślinnego i zwierzęcego

Interpretuje wyniki analiz cytologicznych

Stosuje różne metody archiwizacji danych cytologicznych

Kompetencje społeczne:

Potrafi współpracować w ramach małego zespołu

Metody i kryteria oceniania:

wykłady - test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru (70%)

ćwiczenia - test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, rozwiązanie zadania problemowego (30%)

Na ocenę 2:

Nie rozróżnia komórek pro- i eukariotycznych. Nie zna budowy większości organelli komórkowych. Nie opisuje ich funkcji, ani procesów zachodzących w komórce.

Nie zna narzędzi do analizy cytologicznej, nie potrafi wykonać preparatów cytologicznych, nie interpretuje wyników analiz cytologicznych

Nie potrafi pracować w grupie

Na ocenę 3:

Wymienia elementy budowy komórki, ale nie analizuje funkcji wszystkich organelli komórkowych. Słabo orientuje się w przebiegu procesów metabolicznych.

Zna podstawowe narzędzia do analizy cytologicznej, ogólnie opisuje metody wykonywania preparatów cytologicznych, interpretuje wyniki analiz cytologicznych z drobnymi błędami

Potrafi pracować w grupie

Na ocenę 4:

Opisuje budowę i funkcję komórek pro- i eukariotycznych. Analizuje funkcję poszczególnych organelli komórkowych oraz zna ogólny przebieg procesów metabolicznych zachodzących w komórce.

Stosuje podstawowe narzędzia do analizy cytologicznej, wykonuje proste preparaty cytologiczne, interpretuje wyniki analiz cytologicznych z drobnymi błędami

Potrafi pracować w grupie

Na ocenę 5:

Opisuje szczegółowo budowę i funkcję komórek pro- i eukariotycznych. Analizuje precyzyjnie funkcję poszczególnych organelli komórkowych oraz zna szczegółowo procesy metaboliczne zachodzące w komórce.

Stosuje narzędzia do analizy cytologicznej oraz dobiera je do rozwiązania konkretnego problemu, dobiera i ocenia metody wykonywania preparatów cytologicznych, prawidłowo interpretuje wyniki analiz cytologicznych

Potrafi pracować w grupie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)