Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium i praca dyplomowa magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s3.SPDM3.SM.OZEXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium i praca dyplomowa magisterska
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania i realizacji oraz kontrola stanu wykonania pracy magisterskiej. Równocześnie stanowi ono formę przygotowania do kreatywnego rozwiązywania określonego zadania naukowego z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami.

Pełny opis:

Zasady pisania prac naukowych związanych z OZE i gospodarką odpadami w tym struktura formalna i merytoryczna pracy, język naukowy, przegląd literatury. Dyskusja nt. formułowania celu i zakresu badan. Dyskusja nt. metodyki badan naukowych w obrębie OZE. UZ1estawianie, analiza i opracowanie wyników badan naukowych

dotyczących OZE Prezentacja ustna pracy dyplomowej przez kolejnych seminarzystów zakończona dyskusja dotycząca: koncepcji

pracy, jej celu i zakresu oraz problemu naukowego na tle

przeglądu literatury; metodyki badan; wyników badan;

wniosków. Prezentacja ustna pracy dyplomowej przez kolejnych seminarzystów zakończona dyskusja dotycząca: koncepcji

pracy, jej celu i zakresu oraz problemu naukowego na tle

przeglądu literatury; metodyki badan; wyników badan;

wniosków. W ramach prezentacji ustnej oraz dyskusji

ostatecznej wersji pracy dyplomowej zakres skoncentrowany jest wokół:

a) dyskusji nt. formułowania problemu naukowego i hipotez

naukowych w przypadku prac dyplomowych magisterskich

z zakresu gospodarki odpadami.

b) dyskusji nt. formułowania celu i zakresu badan

c) dyskusji nt. metodyki badan naukowych w obrębie OZE i gospodarki odpadami,

d) zestawiania, analizy i opracowania wyników badan naukowych

dotyczących OZE i gospodarki odpadami,

e) dyskusji na temat prezentacji ustnej i pisemnej wyników

badan, sposobu dyskusji naukowej i argumentacji zasadności

przeprowadzonych analiz,

f) dyskusji koncepcji pracy, jej celu i zakresu oraz problemu naukowego na tle przeglądu literatury; metodyki badan; wyników badan; wniosków,

g) ostatecznej wersji pracy dyplomowej.

Literatura:

1.Weiner J. 2009 Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych PWN, Warszawa

2. Matthews, J.R., Matthews, R.W. 2010 Successful ScientificWriting. Cambridge University Press„ Cambridge, UK

3. Gambarelli, G., Łucki, Z. 1995 Jak przygotowac prace dyplomowa lub doktorska Universitas, Kraków

4. Kozłowski R. 2009 Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. WKP, Warszawa

5. PN-ISO 690:2002 2002 Dokumentacja Przypisy bibliograficzne Zawartosc, forma i struktura PKN, Warszawa

6. PN-ISO 690 2002 2002 Informacja i dokumentacja Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich czesci. PKN, Warszawa

Efekty uczenia się:

OG2_U01 pozyskiwać informacje z różnych źródeł, również w języku obcym, właściwe dla kierunku OZE i GO, potrafi je analizować, interpretować, wyciągać wnioski i wyczerpująco uzasadniać opinie

OG2_U02 stosować odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu kierunku OZE i GO

OG2_U03 precyzyjnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik (w formie werbalnej, pisemnej i graficznej) z różnymi podmiotami

OG2_U04 w pogłębionym stopniu przygotowywać różne prace pisemne i wystąpienia ustne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych (w języku polskim lub obcym)

OG2_U06 realizować samodzielnie proces samokształcenia

OG2_U07 stosować w pracy zawodowej zasady BHP, zorganizować pracę kierowanego przez siebie zespołu zgodnie z zasadami BHP, zaplanować i nadzorować zadania obsługowe maszyn, urządzeń i systemów technicznych dla zapewnienia ich niezawodnej eksploatacji

OG2_U08 samodzielnie planować i przeprowadzać eksperymenty, wykonywać pomiary, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski

OG2_U09 ocenić działanie elementów układu mechanicznego, przeprowadzić eksperyment diagnostyczny, pozwalający na ocenę prawidłowości działania układu

OG2_U13 dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne) podejmowanych działań inżynierskich

OG2_U15 dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne (urządzeń, obiektów, systemów) wykorzystywane przy produkcji energii

ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystywane przy zagospodarowywaniu odpadów (w tym ich wpływ na środowisko przyrodnicze)

OG2_K01 odpowiedzialności za podejmowane decyzje i skutki podejmowanej działalności inżynierskiej

OG2_K03 określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

OG2_K04 identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

OG2_K07 świadomej społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego (ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności)

Metody i kryteria oceniania:

jakość multimedialnych prezentacji, aktywność dyskusji: zarówno jako inicjator jak i podczas pracy w zespole,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Frączek, Tadeusz Juliszewski, Sławomir Kurpaska, Urszula Malaga-Toboła, Małgorzata Trojanowska
Prowadzący grup: Marek Angelović, Tadeusz Juliszewski, Sławomir Kurpaska, Hubert Latała, Sylwester Tabor, Małgorzata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Frączek, Tadeusz Juliszewski, Sławomir Kurpaska, Urszula Malaga-Toboła, Małgorzata Trojanowska
Prowadzący grup: Tadeusz Juliszewski, Sławomir Kurpaska, Roman Kuzminskyj, Hubert Latała, Urszula Malaga-Toboła, Thomas Mathia, Wiesław Tomczyk, Małgorzata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.