Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie i eksploatacja systemów energetycznych w budynkach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s3.PESB2.SM.OZEBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i eksploatacja systemów energetycznych w budynkach
Jednostka: Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://syllabus.wipie.ur.krakow.pl/plan/show/html.sys?id=141
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z procedurą projektowania i eksploatacji systemów energetycznych w budynkach. Omówione zostaną zagadnienia z zakresu współpracy odbiornika energii zasilanego paliwem kopalnym oraz pochodzącym z urządzeń energetyki odnawialnej. Studenci zapoznają się również z problemami diagnostyki oraz z metodami optymalizacji wykorzystywanymi w projektowaniu odbiorników energii.

Pełny opis:

Wykłady (20 godz)

1. Metody teorii podobieństwa w analizie zagadnień wymiany ciepła

2. Urządzenia techniczne wykorzystujące OZE: problemy eksploatacji i diagnostyki (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, turbiny wodne, pompa ciepła, wymienniki ciepła)

3. Szacowanie potrzeb energetycznych odbiorników energii: krzywa obciążeń cieplnych, zapotrzebowanie na cwu wraz efektami oddziaływań na środowisko

4. Metody określenia zapotrzebowanie energii z OZE

5. Systemy kontroli sterowania parametrami pracy urządzeń wykorzystujących OZE w budynkach

6. Gruntowo- powietrzne wymienniki ciepła w systemach obróbki powietrza

7. Gruntowo- powietrzne wymienniki ciepła w systemach ciepłowniczych

8. Wytwarzanie cwu z zastosowaniem pompy ciepła

9. Zastosowanie metodologii Life Cycle Cost (LCC) do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych

10. Metody optymalizacyjne w projektowaniu systemów odbioru energii

Realizowane efekty kształcenia symbole efektów właściwych dla modułu: OG2_W02, OG2_W04, OG2_W07, OG2_W09, OG2_W12

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Egzamin pisemny 60% udziału w ocenie końcowej modułu

Ćwiczenia Laboratoryjne/projektowe 18 godz.

1. Metodyka projektowania powierzchni systemów grzejnych w ogrzewanych obiektach.

2. Metodyka określenia zapotrzebowania na ciepło i cwu w budynkach mieszkalnych i produkcyjnych

3. Metodyka obliczeń wskaźników ekonomicznych charakteryzujących opłacalność inwestycji stosowania urządzeń OZE

4. Procedura określenia współpracy systemu wykorzystującego OZE z odbiornikiem energii

5. Procedura projektowania systemów dystrybucji energii:

- sieci cieplne

- procedura doboru urządzeń w węzłach cieplnych

- procedura doboru urządzeń kontrolno- pomiarowych w systemie dystrybucji energii

6. Metodyka obliczania kosztów użytkowania środowiska przy wykorzystaniu urządzeń OZE w pokryciu zapotrzebowania na energię

7. Obliczanie podstawowych wskaźników związanych z metodologią LCC w inwestycjach energetycznych

Zliczenie projektu

Literatura:

Skoczylas A. Przenoszenie ciepła, Wydawn. Polit. Wrocł., Wrocław, 1999

Chochowski A., Krawiec F. Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, DIFIN, Warszawa, 2008

Kurpaska S. Szklarnie i tunele foliowe: inżynieria i procesy. PWRiL, Poznań, 2007

Stec A., Slyś D., Dziopak J. Optymalizacja w projektowaniu kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych. Wydawn. Polit. Rzeszow., Rzeszów, 2015

Rubik. M. Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej. MULTICO, Warszawa, 2011

Fodemski R. Pomiary cieplne. WN-T, Warszawa, 1993

Efekty uczenia się:

OG2_W02 w pogłębionym stopniu prawa fizyki i chemii przydatne do rozwiązywania zadań dla kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

OG2_W04 w pogębionym stopniu podstawy techniki, techniczne zadania inżynierskie i problematykę kształtowania środowiska w zakresie kierunku OZE i GO

OG2_W07 łw pogłębionym stopniu inwestycyjne zadania inżynierskie z zakresu OZE i GO

OG2_W09 podstawowe zasady dotyczące eksploatacji oraz niezawodności maszyn i urządzeń w odniesieniu do kierunku OZE i GO

OG2_W12 nowoczesne materiały konstrukcyjne stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku

OG2_U08 samodzielnie planować i przeprowadzać eksperymenty, wykonywać pomiary, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski

OG2_U15dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne (urządzeń, obiektów, systemów) wykorzystywane przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystywane przy zagospodarowywaniu odpadów (w tym ich wpływ na środowisko przyrodnicze)

OG2_U16 dobrać i zmodyfikować typowe techniki i technologie wykorzystywane w OZE i GO oraz zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych

OG2_U18 zaprojektować proste lub złożone urządzenie lub systemy typowe dla kierunku OZE i GO, wykorzystując właściwe metody techniki i narzędzia

OG2_K01 odpowiedzialności za podejmowane decyzje i skutki podejmowanej działalności inżynierskiej

OG2_K04 identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

OG2_K07 świadomej społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego (ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia, ocena z projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Knaga, Sławomir Kurpaska
Prowadzący grup: Sławomir Kurpaska, Hubert Latała, Mateusz Malinowski, Jakub Sikora, Tomasz Szul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Knaga, Sławomir Kurpaska
Prowadzący grup: Maciej Gliniak, Sławomir Kurpaska, Mateusz Malinowski, Jakub Sikora, Tomasz Szul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kurpaska
Prowadzący grup: Maciej Gliniak, Sławomir Kurpaska, Mateusz Malinowski, Jakub Sikora, Tomasz Szul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.