Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.PPZWI.SI.ATRXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji zwierzęcej
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Tech. Rol. i Lesna, 3sem, stacjonarne, obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi zasadami chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Omówione zostaną podstawowe typy użytkowe poszczególnych gatunków zwierząt, rasy oraz kierunki ich użytkowania. Studenci zostaną zapoznani z organizacją chowu i hodowli zwierząt, podstawowymi technologiami stosowanymi w produkcji zwierzęcej, systemami utrzymania i żywienia zwierząt oraz standardami związanymi z ich dobrostanem.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Znaczenie gospodarcze trzody chlewnej. Pogłowie i wskaźniki produkcyjne. Rasy krajowe i zagraniczne świń, pomieszczenia dla świń, funkcjonalne rozwiązania, czynniki środowiskowye na efekty produkcyjne. Organizacja hodowli i chowu świń w Polsce. Metody i kryteria selekcji. Sposoby wyceny wartości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej trzody chlewnej - 3h

4.Znaczenie gospodarcze produkcji drobiarskiej, kierunki użytkowania, typy użytkowe, gatunki i rasy drobiu. Cechy biologiczne drobiu i produktów drobiarskich, systemy produkcji mięsa, jaj i pierza, chów bateryjny i podłogowy. Zasady żywienia drobiu. Reprodukcja ptaków domowych, technologia sztucznego wylęgu piskląt - 3h

7.Znaczenie gospodarcze chowu i hodowli małych przeżuwaczy, wypas wielkoobszarowy. Proces produkcji mięsa jagnięcego w aspekcie jakości i wymagań konsumenta - 3h

9.Znaczenie gospodarcze chowu bydła, typy użytkowe. Dobór ras mlecznych, praca hodowlana. Dobór ras bydła mięsnego do produkcji wołowiny Standardy żywienia krów mlecznych oraz bydła opasowego. Technologie produkcji mleka i mięsa wołowego - 6h

Tematyka ćwiczeń

Podstawowe pojęcia, nazewnictwo, grupy produkcyjne i wiekowe trzody chlewnej, pielęgnacja różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej

Technologia przemysłowej produkcji jaj i kurcząt brojlerów – projekt

Technologie produkcji jagniąt rzeźnych rejonu gór i pogórza

Wskaźniki użytkowości mlecznej krów – ocena laktacji

Wskaźniki użytkowości mięsnej bydła

Określanie zapotrzebowania pokarmowego, układanie dawek

Systemy doju

Higiena pozyskiwania mleka

Literatura:

Szulc i wsp. Chów i hodowla zwierząt. Wyd. AR Wrocław., Nr ISBN 83-89189-77-1, 2005

Świerczewska E., Stępińska M., Niemiec J. Chów kur, SGGW, Warszawa 19952.

Technologia Produkcji Drobiarskiej. Praca zbiorowa pod red. Potemkowskiej E. PWR i L, Warszawa 1983

Zwoliński J. Hodowla koni, PWR i L Warszawa, 1976.

Chachuła J., Chrzanowski S., Olesiak S. Chów, hodowla i użytkowanie koni, Wyd. SGGW Warszawa, 1984.

Niżnikowski R. Hodowla owiec, PWR i L Warszawa, 1994.

Grudniewska B. red.: Hodowla i użytkowanie świń, Wyd. ART. Olsztyn, 1998.

English P., Smith W., Maclean A. Zwiększanie produkcyjności loch, PWRL, 1988.

Kondracki S. Chów świń, PWR i L, Warszawa 1998.

Reklewski Z. Chów i hodowla bydła, Fundacja Rozwój SGGW Warszawa, 1993.

Węglarz A., Ormian M. Hodowla bydła, Wyd. AR Kraków, 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza – Student wie, jakie jest znaczenie gospodarcze bydła, świń, owiec, koni i drobiu. Opisuje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich. Zna metody ich chowu i hodowli oraz w zakresie podstawowym aktualne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej.

Umiejętności – Student umie opisać podstawowe rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich, metody ich chowu i hodowli oraz technologie stosowane w produkcji zwierzęcej. Potrafi wykonać projekt przemysłowej technologii produkcji jaj i kurcząt brojlerów, ocenić laktację na podstawie wskaźników użytkowości mlecznej krów, określić zapotrzebowanie pokarmowe, ocenić wartość rzeźną bydła oraz dobrać optymalne systemy utrzymania do określonych technologii produkcji.

Kompetencje społeczne - Student ma świadomość znaczenia produkcji zwierzęcej dla człowieka i środowiska, dostrzega potrzebę doskonalenia swojej wiedzy z zakresu nowych technologii stosowanych w produkcji zwierzęcej. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie treści kształcenia objętych wykładami - test

Zaliczenie treści kształcenia objętych ćwiczeniami – test oraz wykonanie i zaliczenie zadań ćwiczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Edyta Molik, Mariola Pabiańczyk, Tomasz Schwarz, Grzegorz Skrzyński, Monika Stefaniuk-Szmukier, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Jarosław Łuszczyński, Edyta Molik, Jacek Nowicki, Mariola Pabiańczyk, Monika Stefaniuk-Szmukier, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.