Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologiczna transformacja materii organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.MTMOX.NI.OZEXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologiczna transformacja materii organicznej
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką dotycząc roli i znaczeni mikroorganizmów i procesów przez nie wywoływanych w funkcjonowaniu przyrody. Zajęcia umożliwią lepsze zrozumienie oddziaływania drobnoustrojów na organizmy i procesy związane z przemianami materii i krążeniem energii w środowisku naturalnym. Wyjaśnione zostaną procesy anabolizmu i katabolizmu oraz cykli ważnych biogenów i ich znaczenia dla życia organizmów. Ponadto wyjaśnione zostaną procesy metaboliczne drobnoustrojów i ich rolę w przemysłowym pozyskiwaniu ważnych związków organicznych mających zastosowanie w przemyśle energetycznym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na pozyskiwanie metanu, wodoru i innych bioproduktów mających znaczenie w produkcji biopaliw.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Miejsce drobnoustrojów w świecie organizmów żywych. Systematyka oparta o współczesne badania molekularne. Przystosowania drobno-ustrojów do życia w różnych środowiskach (naturalnych i sztucznych). Saprofity i pasożyty.

2. Znaczenie podstawowych elementów struktur komórkowych w procesach życiowych drobnoustrojów. Wzrost i rozmnażanie drobnoustrojów. Funkcjonowanie komórek drobnoustrojów.

3. Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy oraz mikro-organizmów na środowisko. Drobnoustroje żyjące w ekstremalnych środowiskach. Chemizm i fizjologia procesów fermentacyjnych.

4. Sposoby odżywiania drobnoustrojów – autotrofy i heterotrofy. Procesy metaboliczne, szybkość i intensywność metabolizmu i mechanizmy ich regulacji. Sposoby zdobywania energii przez drobnoustroje. Fermentacja mlekowa, alkoholowa, masłowa i metanowa.

5. Rola drobnoustrojów w biodegradacji i biodeterioracji materiałów i różnych związków nieorganicznych i organicznych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego.

6. Możliwości wykorzystania drobnoustrojów w pozyskiwaniu energii – biogaz, metan, ogniwa mikrobiologiczne.

7. Produkcja wodoru w procesach biologicznych prowadzonych przez drobnoustroje.

8. Współczesne trendy w wykorzystaniu mikroorganizmów (GMO) w pozyskiwaniu nowych bioproduktów i biopaliw 2 i 3 generacji.

Tematyka ćwiczeń:

1. BHP na ćwiczeniach z mikrobiologii. Podstawowa aparatura stosowana w pracowni mikrobiologicznej. Podstawowe metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym: sterylizacja, dezynfekcja, pasteryzacja. Podstawowe podłoża stosowane do hodowli drobnoustrojów. Hodowla drobnoustrojów.

Teoretyczne podstawy barwienia drobnoustrojów. Barwniki i ich sporządzanie. Założenie hodowli bakterii.

2. Morfologia bakterii. Technika sporządzania preparatów bakteriologicznych: utrwalanych i barwionych. Barwienie bakterii metodą pozytywną. Technika posługiwania się mikroskopem immersyjnym.

3. Barwienie bakterii metodą prostą negatywną. Zjawisko atrakcji barwnika. Obserwacja ruchu bakterii w kropli wiszącej.

4. Barwienie złożone metodą Grama.

5. Morfologia, systematyka i znaczenie promieniowców. Morfologia i systematyka drożdży. Wykonanie testów na żywotność i odżywianie drożdży.

6. Morfologia, systematyka i znaczenie grzybów strzępkowych z klas Phycomycetes

7. Morfologia, systematyka i znaczenie grzybów strzępkowych z klas Deuteromycetes.

8. Asymilatory wolnego azotu atmosferycznego. Morfologia i barwienie bakterii czynnych w przemianach azotu: Azotobacter spp.

9. Analiza seryjnych rozcieńczeń wg Kocha. Analiza odpadów komunalnych.

10. Odczyt analizy, sporządzanie preparatów, identyfikacja gatunkowa

11. Analiza odpadów pochodzących z kompostu

12. Odczyt analizy, sporządzanie preparatów, identyfikacja gatunkowa

13. Analiza gleb z terenów skażonych metalami ciężkimi

14. Odczyt analizy, sporządzanie preparatów, identyfikacja gatunkowa

15. Klasyfikacja

Literatura:

1. Kunicki-Goldfinger W. - Życie bakterii.

2. Schlegel H.G. - Mikrobiologia ogólna.

3. Kisielewska E., Kordowska-Wiater M. - Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności.

4. Normy Polskie, poradniki sanitarne, przepisy, dyrektywy UE, ustawy i rozporządzenia.

5. Bednarski W., Repsa A.: Biotechnologia żywności.

6. Leśniak W.: Biotechnologia żywności – procesy fermentacji i biosyntezy.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student wyjaśnia złożone zjawiska przyrodnicze i procesy biotechnologiczne. Student przedstawia interpretację złożonych zjawisk przyrodniczych i procesów biotechnologicznych na podstawie danych doświadczalnych

Umiejętności: Student potrafi zastosować techniki i narzędzia badawcze współczesnej biotechnologii środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów biorących udział w transformowaniu materii organicznej. Student proponuje rozwiązania o charakterze praktycznym na podstawie wyników badań własnych lub danych literaturowych.

Kompetencje społeczne: Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane ze współczesną biotechnologią. Student uzasadnia potrzebę rzetelnego informowania społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego przetwarzania i składowania odpadów komunalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny (test wyboru)

Ćwiczenia: sprawdzian pisemny lub ustny oraz frekwencja na ćwiczeniach nie przekraczająca dwóch nieobecności.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia wystawia ocenę końcową, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz
Prowadzący grup: Wiesław Barabasz, Karol Bulski, Maria Chmiel, Anna Lenart-Boroń, Katarzyna Wolny-Koładka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ostafin
Prowadzący grup: Marek Ostafin, Katarzyna Wolny-Koładka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.