Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria materiałowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.IMXXX.SI.ATRXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria materiałowa
Jednostka: Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Grupy: Tech. Rol. i Lesna, 2sem, stacjonarne, obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia tworzyw metalicznych, tworzyw ceramicznych, szkieł polimerów i kompozytów. Metody kształtowania struktury i właściwości materiałów zostały odniesione do najważniejszych grup z uwzględnieniem potrzeb techniki rolniczej. Zwrócono uwagę na prawidłowy dobór materiału do warunków pracy z uwzględnieniem wytrzymałości konstrykcji i ceny produktu.

Pełny opis:

Materiały konstrukcyjne: dostępność zasobów, stosowanie zamienników, recykling. moduły sprężystości,. wiązania pomiędzy atomami, siły międzyatom.

Krystalografia - struktura metali, polimerów, nieorganicznych szkieł, ułożenie atomów w kryształach i energia kryształów.

Dyslokacje i uplastycznienie kryształów: metody umacniania, plastyczność polikryształów, plastyczne płynięcie w ośrodku ciągłym.

Metale i ich struktura: stan równowagi i układy równowagi faz, kinematyka przemian strukturalnych, przemiany dyfuzyjne i bezdyfuzyjne.

Stale węglowe: mikrostruktury stopów żelaza, własności stali w stanie normalizowanym, ulepszanie cieplne stali węglowych

Żeliwa: rodzaje wydzieleń grafitu - własności żeliwa szarego i białego, układ równowagi faz.

Stale stopowe: dodatki stopowe zwiększające hartowność stali, umacnianie roztworowe, stale odporne na korozję.

Tworzywa metaliczne i ich stopy: układy równowagi faz, przemiany fazowe, wytwarzanie i kształtowanie.

Tworzywa ceramiczne i szkła: struktura, wytwarzanie, procesy przeróbki.

Polimery i kompozyty: struktura, wytwarzanie i kształtowanie.

Drewno oraz inne materiały pochodzenia biologicznego.

Sprężystość: naprężenia, odkształcenia, moduły sprężystości materiałów konstrukcyjnych, tworzyw sztucznych oraz materiałów pochodzenia biologicznego.

Próba rozciągania i pomiar twardości takich materiałów jak metale, tworzywa sztuczne oraz materiałów pochodzenia biologicznego.

Utlenianie i korozja.Tarcie i zużycie materiałów.

Projekt uwzględniający dobór materiału.

Stopy lekkie: umacnianie roztworowe i starzeniowe, wykresy CTP.

Tworzywa ceramiczne i szkła: ceramika jonowa i kowalencyjna, szkła krzemianowe, stopy ceramiczne, kompozyty ceramiczne.

Własności mechaniczne ceramiki: wytrzymałość ceramiki na pękanie, odporność na udary cieplne, pełzanie ceramiki, formowanie i łączenie.

Polimery i kompozyty: podstawowe grupy polimerów - dane materiałowe, struktura polimerów, stopień polimeryzacji, konfiguracja mikrocząsteczek.

Struktura polimerów pod obciążeniem: zmiana sztywności w czasie obciążenia, zmiany własności w temperaturze zeszklenia, kształtowanie i łączenie polim.

Przetwórstwo polimerów: polimery amorficzne.

Kompozyty: kompozyty włókniste - moduły sprężystości, kompozyty proszkowe, porowate ciała stałe i pianki.

Drewno: struktura drewna - własności mechaniczne, odporność na kruche pękanie, porównanie drewna z innymi materiałami konstrukcyjnymi.

Literatura:

Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT 1994.

Rudnik S.: Metaloznawstwo PWN 1978.

Ashby F., Jones H.: Materiały inżynierskie WNT 1996 cz I i II.

Białogórski E. i inn.: Laboratorium z nauki o materiałach. Uczelniane Wyd. Naukowo- Dydak. AGH, 2003.

Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, 2001.

Ciszewski A. i inn.: Materiałoznawstwo, Oficyna Wyd. Polit. Warszawskiej, 2003

Dudziński W., Widanek K.: Cwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, Ofic. Wyd. Polit. Wrocławskiej, 2005,

Rudnik S.: Metaloznawstwo, PWN 1978.

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym przedmiocie posiada wiedzę na temat własności materiałów konstrukcyjnych, pozna zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i metody badania materiałów. Pozna zastosowanie technik komputerowych w inżynierii materiałowej.

Student po zakończonym przedmiotu umie dobrać materiały do zastosowań technicznych z uwzględnieniem ich struktury i własności. Potrafi dokonać oceny tych własności z wykorzystaniem technik komputerowych.

Student formułuje opinie i uzasadnienia na temat możliwości wykorzystania różnorodnych materiałów w procesach produkcji. Posiada kompetencje inżyniera umożliwiające właściwe zestawienie kryteriów oraz ustalenia kompromisu pomiędzy wymaganiami wytrzymałościowymi materiału, trwałością konstrukcji, kosztem wykonania i możliwością recyklingu produktu finalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia oceniane na podstawie zadań wykonywanych przez studentów w ramach ćwiczeń laboratoryjnych. Treści kształcenia objęte wykładami (łącznie z e-learning) – kolokwium zaliczeniowe.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – ZI_W07

Na ocenę 3.0

Potrafi wymienić podstawowe rodzaje wiązań atomowych i mikrostruktury bez odniesień

do fizyko-chemicznych właściwości materiałów technicznych, surowców roślinnych

i zwierzęcych oraz wymienia niektóre zjawiska strukturalne zachodzące w procesach

technologicznych obróbki mechanicznej i cieplnej materiałów.

Na ocenę 4.0

Potrafi wyjaśnić wpływ podstawowych rodzajów wiązań atomowych i mikrostruktury

na fizyko-chemiczne właściwości materiałów technicznych, surowców roślinnych i

zwierzęcych oraz potrafi wymienić podstawowe zjawiska strukturalne zachodzącej w

wybranych procesach technologicznych pod wpływem oddziaływania energii cieplnej

lub mechanicznej.

Na ocenę 5.0

Potrafi wyjaśnić wpływ wiązań atomowych, mikrostruktury na fizyko-chemiczne właściwości

materiałów technicznych, surowców roślinnych i zwierzęcych oraz potrafi wymienić

i uszeregować podstawowe zjawiska strukturalne zachodzącej w procesach technologicznych

pod wpływem oddziaływania energii cieplnej lub mechanicznej oraz w

sposób elementarny dokonać ich opisu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – ZI_W13

Na ocenę 3.0

Student posiada fragmentaryczna wiedze w zakresie zagadnień metrologii laboratoryjnej

wyznaczania cech fizyko-chemicznych stopów metali, ceramiki, polimerów i kompozytów.

Na ocenę 4.0

Student posiada podstawowa wiedze w zakresie zagadnień metrologii laboratoryjnej,

oszacowania błędów pomiaru przy wyznaczaniu cech fizyko-chemicznych stopów metali,

ceramiki, polimerów, kompozytów.

Na ocenę 5.0

Student posiada podstawowa wiedze w zakresie zagadnień metrologii laboratoryjnej,

oszacowania błędów pomiaru przy wyznaczaniu cech fizyko-chemicznych stopów metali,

ceramiki, polimerów, kompozytów dokonując analogii dla materiałów pochodzenia

roślinnego lub zwierzęcego.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – ZI_U25

Na ocenę 3.0

Potrafi podać przykład prostej konstrukcji lub wyrobu dokonując kwalifikacji rodzajowej

materiału, wymieniając podstawowe właściwościach fizyko-chemiczne, technologiczne

i użytkowe.

Na ocenę 4.0

Potrafi podać przykład konstrukcji lub wyrobu uzasadniając dobór rodzaju materiału o

określonych właściwościach fizyko-chemicznych, technologicznych podając podstawowe

metody badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.

Na ocenę 5.0

Potrafi podać przykład konstrukcji lub wyrobu uzasadniając dobór wg kryteriów kwalifikacji

rodzajowej materiału wraz z zamiennikami o określonych właściwościach fizykochemicznych,

technologicznych i użytkowych na podstawie metod badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – ZI_K07

Na ocenę 3.0

Wskazuje na źródła podstawowych informacji dla uzupełniania wiedzy i dokształcania się z wybranych dziedzin inżynierii materiałowej.

Na ocenę 4.0

Potrafi dokonać wyboru źródeł informacji dla potrzeb dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji inżynierskich.

Na ocenę 5.0

Potrafi dokonać wyboru źródeł informacji na podstawie zróżnicowanych źródeł bibliograficznych

dla potrzeb ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji inżynierskich.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Cieślikowski
Prowadzący grup: Beata Brzychczyk, Bogusław Cieślikowski, Marcin Jewiarz, Andrzej Złobecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Cieślikowski
Prowadzący grup: Beata Brzychczyk, Bogusław Cieślikowski, Jakub Fitas, Marcin Jewiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.