Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.EKONO.SI.OZEXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu zostały podzielone na mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Problematyka ćwiczeń dotyczy równowagi rynkowej, charakterystyki struktur rynkowych, elastyczności popytu, teorii zachowania konsumenta, problemu maksymalizacji zysku oraz minimalizacji kosztu w przedsiębiorstwie. Podczas wykładu poruszane są przede wszystkim następujące problemy o charakterze makroekonomicznym: pomiar PKB, polityka fiskalna i pieniężna państwa, równowaga ogólna w gospodarce, bezrobocie oraz inflacja.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Pomiar PKB – 2 godz.

a. Model ruchu okrężnego w gospodarce

b. Rachunek Produktu Krajowego Brutto (3 metody obliczania PKB).

c. Deflator PKB

d. Produkt Krajowy Brutto a Dochód Narodowy.

e. Równość oszczędności i inwestycji.

2. Popyt konsumpcyjny i mechanizm mnożnika Keynesa – 2 godz.

a. Funkcja konsumpcji. Pojęcie krańcowej skłonności do konsumpcji.

b. Równowaga w uproszczonym modelu gospodarki.

c. Mnożnik Keynesa.

3. Budżet państwa i polityka fiskalna - 4 godz.

a. Funkcje budżetu państwa

b. Zasady polityki budżetowej

c. Przegląd dochodów budżetu państwa

d. Krzywa Laffera

e. Przegląd wydatków państwa

f. Aktywna i pasywna polityka fiskalna

g. Dług publiczny

4. Rynek pieniądza – 4 godz.

a. Istota i funkcje pieniądza.

b. Popyt na pieniądz.

b. Funkcje banków komercyjnych.

c. Funkcje banku centralnego.

d. Instrumenty kontroli podaży pieniądza.

e. Mnożnik kreacji pieniądza.

f. Równowaga na rynku pieniężnym.

5. Rynek pracy – 2 godz.

a. Pojęcie i rodzaje bezrobocia.

b. Bezrobocie neoklasyczne

c. Bezrobocie keynesistowskie

d. Funkcja ustalania płac.

e. Funkcja ustalania cen.

f. Naturalna stopa bezrobocia.

6. Model IS-LM – 2 godz.

a. Równanie krzywej IS (ang. Investment-Savings Equilibrium).

b. Równanie krzywej LM (ang. Liquidity Money).

c. Równowaga w modelu IS-LM. Wyznaczanie stopy procentowej i dochodu w punkcie równowagi.

d. Analiza polityki gospodarczej państwa. Skutki ekspansywnej i restrykcyjnej polityki fiskalnej i monetarnej.

7. Kompletny model AD-AS – 2 godz.

a. Równanie łącznego popytu (ang. Aggregate Demand – AD).

b. Przesunięcia krzywej łącznego popytu.

c. Równanie łącznej podaży (ang. Aggregate Supply – AS)

d. Porównanie stanów równowagi w okresie krótkim i średnim.

8. Krzywa Phillipsa – 2 godz.

a. Pojęcie i rodzaje inflacji.

b. Oczekiwana inflacja.

c. Naturalna stopa bezrobocia i krzywa Phillipsa.

Tematyka ćwiczeń:

1. Rynek, popyt, podaż

a. Pojęcie i klasyfikacja rynków

b. Struktury rynkowe

i. Rynek doskonale konkurencyjny

ii. Monopol

iii. Konkurencja monopolistyczna

iv. Oligopol

2. Równowaga rynkowa – 2h

a. Krzywa popytu

i. Popyt a cena

ii. Nietypowe krzywe popytu

iii. Pozacenowe determinanty popytu

b. Krzywa podaży

i. Podaż a cena

ii. Pozacenowe determinanty podaży

c. Wyznaczanie równowagi rynkowej przy liniowych krzywych popytu i podaży

d. Czysta strata społeczna z tytułu podatku

3. Elastyczność popytu – 2h

a. Cenowa elastyczność popytu

b. Mieszana cenowa elastyczność popytu

c. Dochodowa elastyczność popytu

d. Prawa Engla

4. Preferencje konsumenta i użyteczność – 2h

a. Użyteczność całkowita

b. Krzywe obojętności

c. Krańcowa stopa substytucji

d. Pojęcie użyteczności krańcowej i I prawo Gossena

5. Optimum konsumenta – 4h

a. Ograniczenia budżetowe

b. Optymalny wybór – II prawo Gossena

c. Wyznaczanie optimum konsumenta w przypadku preferencji typu Cobba i

Douglasa

d. Wyprowadzenie funkcji popytu

e. Prawo popytu

6. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego – 4h

a. Nakłady i efekty

b. Produkt całkowity i produkt krańcowy

c. Przychody całkowite, koszty całkowite, zysk

d. Krótkookresowa maksymalizacja zysku

e. Maksymalizacja zysku w długim okresie

f. Popyt na czynniki wytwórcze

g. Funkcja podaży przedsiębiorstwa

7. Minimalizacja kosztów – 2h

a. Izokwanta

b. Techniczna stopa substytucji

c. Izokoszta

d. Warunkowy popyt na czynniki wytwórcze

e. Funkcja kosztu

Literatura:

Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011.

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005

Milewski R., (red. nauk.), Podstawy ekonomii. Ćwiczenia. Zadania. Problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu (wykłady + ćwiczenia) student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje złożone problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata przez wyjaśnienie mechanizmów działających praw i występujących teorii ekonomicznych,

- trafnie wskazuje złożoność problemów współczesnego świata i dylematów w polityce społeczno- gospodarczej państw na różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- ilustruje graficznie kluczowe zależności poszczególnych wielkości ekonomicznych (podaż - cena-popyt, dochód-popyt, wielkość konsumpcji -użyteczność, nakłady-produkcja, sprzedaż – utarg - zysk) oraz ograniczeń budżetowych (krzywa możliwości produkcyjnych, linia ograniczenia budżetowego konsumenta, linia jednakowego kosztu),

- przewiduje skutki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności rynkowej podmiotów gospodarczych (rynek, struktury rynkowe, cena i ilość równowagi, zjawisko niedoboru i nadmiaru), zmian podstawowych determinant popytu i podaży oraz następstw zastosowania instrumentów interwencjonizmu państwowego,

- prognozuje efekty reakcji popytu i podaży wywołane zmianą ceny na podstawie zjawiska elastyczności cenowej, dochodowej i mieszanej),

- wymienia i definiuje rodzaje kosztów działalności gospodarczej według różnych kryteriów klasyfikacyjnych (koszty całkowite, krańcowe, przeciętne, stałe, zmienne, ekonomiczne, rachunkowe),

- wyjaśnia zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez zastosowanie podstawowych mierników makroekonomicznych (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- prawidłowo interpretuje makroekonomiczne procesy gospodarcze oraz wzajemne współzależności występujące w rozwoju gospodarczym (inflacja, bezrobocie, konsumpcja i oszczędności itp.),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje banku centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje budżet oraz zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego,

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej,

- ma świadomość występowania ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji procesów zachodzących w ramach rzeczywistości gospodarczej,

- zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej, a także ich skutków społecznych (napięć, konfliktów, nierówności).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

1. Wynik egzaminu końcowego obejmującego materiał z ćwiczeń i wykładów,

2. Aktywność studenta na ćwiczeniach (plusy i minusy zdobywane w czasie ćwiczeń skutkują podniesieniem lub obniżeniem końcowej oceny za test).

Część egzaminu dotycząca wykładów jest testem jednokrotnego wyboru, natomiast część ćwiczeniowa obejmuje zarówno pytania testowe jak i zadania obliczeniowe. W celu zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części egzaminu (wykładów i ćwiczeń). Egzamin oceniany jest według następującej skali:

50%-60% dostateczny

61%-70% +dostateczny

71%-80% dobry

81%-90% +dobry

91%-100% bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink, Andrzej Pisulewski
Prowadzący grup: Andrzej Pisulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink, Andrzej Pisulewski
Prowadzący grup: Małgorzata Pink, Andrzej Pisulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pisulewski
Prowadzący grup: Andrzej Pisulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.