Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.EKONO.SI.ATRXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Grupy: Tech. Rol. i Lesna, 1sem, stacjonarne, obowiazkowe
Tech. Rol. i Lesna, 1sem, stacjonarne, obowiazkowe od 09/10Z
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot "Ekonomia" przybliża problematykę gospodarczą zarówno w zakresie mikroekonomii, jak i makroekonomii. Podczas ćwiczeń omawiane są teoria równowagi rynkowej, zachowania konsumenta oraz wybrane elementy teorii kosztów. Analizowana jest także specyfika współczesnych modeli konkurencji rynkowej. Podczas wykładu poruszane są przede wszystkim problemy o charakterze makroekonomicznym. Kurs rozpoczyna się historycznym wprowadzeniem przybliżającym miejsce i znaczenie ekonomii wśród nauk. Przybliżana jest specyfika różnych systemów gospodarczych w kontekście wybranych szkół ekonomii. Omawiane są problemy wzrostu i rozwoju gospodarczego w kontekście zmian koniunkturalnych z uwzględnieniem bieżących danych gospodarczych. W kontekście problemów koniunkturalnych omawiane są również polityki antycykliczne państwa, ze szczególną uwagą poświęconą politykom fiskalnej i monetarnej. Omawiane są również w aspekcie teoretycznym i empirycznym zjawiska bezrobocia i inflacji.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wykład wprowadzający: omówienie pozycji ekonomii wśród nauk i jej powiązań z innymi dziedzinami. Podział ekonomii: pozytywna a normatywna oraz mikro i makroekonomia. Krótkie wprowadzenie dotyczące historii współczesnej sytuacji gospodarczej w Polsce.

2. Systemy gospodarcze - krótka historia kapitalizmu.

3. Wzrost - rozwój - dobrobyt gospodarczy, jako uzupełniające się kategorie. Prezentacja danych empirycznych z zakresu omawianych kategorii.

4. Cykl koniunkturalny na przykładzie kryzysu roku 2008

4. Podejścia do gospodarowania - omówienie głównych szkół ekonomicznych w kontekście globalnych przemian gospodarczych.

5. Polityka fiskalna - znaczenie, narzędzia, oddziaływanie na koniunkturę gospodarczą. Jakie podatki płacimy w Polsce, z czego składa się budżet i na co wydaje się budżetowe środki?

6. Polityka monetarna - funkcja Banku Centralnego, metody oddziaływania na koniunkturę gospodarczą

7. Czym jest inflacja i deflacja? Przykład Polski i planu Balcerowicza

8. Czym jest bezrobocie? Perspektywy zatrudnienia młodzieży

9. Cechy współczesnej gospodarki w kontekście zjawiska globalizacji

Ćwiczenia:

1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne: Popyt - Podaż _ Równowaga rynkowa - model koncepcji

2. Model zachowań konsumenta na rynku - od praw Gossena do współczesnych problemów konsumpcji

3. Model zachowań producenta i teoria kosztów

4. Modele konkurencji rynkowej - konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna oraz oligopol, jako współcześnie dominująca forma.

5. 2 spotkania poświęcone są analizie bieżących problemów gospodarczych (w zależności od aktualnych wydarzeń omawiane są określone problemy - przykładowo: zagadnienie przystąpienia Polski do strefy euro, znaczenie agencji ratingowych i zmian w ratingu dla gospodarki itp. Ćwiczenia dotyczące bieżących problemów opierają się o aktualne artykuły prasowe).

Literatura:

Bogusław Czarny, "Podstawy Ekonomii", PWE 2015

Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski, "Podstawy Ekonomii", PWN, 2008

Janusz Beksiak, "Ekonomia. Kurs podstawowy", Wyd. C.H. Beck, 2014

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu (wykłady + ćwiczenia) student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje złożone problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata przez wyjaśnienie mechanizmów działających praw i występujących teorii ekonomicznych,

- trafnie wskazuje złożoność problemów współczesnego świata i dylematów w polityce społeczno- gospodarczej państw na różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- ilustruje graficznie kluczowe zależności poszczególnych wielkości ekonomicznych (podaż - cena-popyt, dochód-popyt, wielkość konsumpcji -użyteczność, nakłady-produkcja, sprzedaż – utarg - zysk) oraz ograniczeń budżetowych (krzywa możliwości produkcyjnych, linia ograniczenia budżetowego konsumenta, linia jednakowego kosztu),

- przewiduje skutki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności rynkowej podmiotów gospodarczych (rynek, struktury rynkowe, cena i ilość równowagi, zjawisko niedoboru i nadmiaru), zmian podstawowych determinant popytu i podaży oraz następstw zastosowania instrumentów interwencjonizmu państwowego,

- prognozuje efekty reakcji popytu i podaży wywołane zmianą ceny na podstawie zjawiska elastyczności cenowej, dochodowej i mieszanej),

- wymienia i definiuje rodzaje kosztów działalności gospodarczej według różnych kryteriów klasyfikacyjnych (koszty całkowite, krańcowe, przeciętne, stałe, zmienne, ekonomiczne, rachunkowe),

- wyjaśnia zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez zastosowanie podstawowych mierników makroekonomicznych (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- prawidłowo interpretuje makroekonomiczne procesy gospodarcze oraz wzajemne współzależności występujące w rozwoju gospodarczym (inflacja, bezrobocie, konsumpcja i oszczędności itp.),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje banku centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje budżet oraz zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego,

- potrafi zdefiniować i zilustrować graficznie fazy cyklu koniunkturalnego gospodarki.

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej,

- ma świadomość występowania ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji procesów zachodzących w ramach rzeczywistości gospodarczej,

- zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej, a także ich skutków społecznych (napięć, konfliktów, nierówności),

- posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się wynik testu końcowego obejmującego materiał z ćwiczeń i wykładów oraz aktywność studenta na ćwiczeniach (plusy i minusy zdobywane w czasie ćwiczeń skutkują podniesieniem lub obniżeniem końcowej oceny za test). Test oceniany jest zgodnie z modelem:

50%-60% dostateczny

61%-70% +dostateczny

71%-80% dobry

81%-90% +dobry

91%-100% bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink, Andrzej Pisulewski
Prowadzący grup: Małgorzata Pink, Andrzej Pisulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pisulewski
Prowadzący grup: Andrzej Pisulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.