Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.EKONO.NI.OZEXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie fundamentalnych zagadnień składających się na teoretyczne ujecie ekonomii oraz kształtowanie umiejętności ekonomicznych, takich jak ekonomiczne myślenie i wnioskowanie. Student poprzez znajomość i rozumienie analiz ekonomicznych zdobywa większą swobodę w określaniu celów i stawianiu priorytetów.

Pełny opis:

1. Ekonomiczne myślenie (gospodarowanie, dobra, zasoby, rzadkość, wybór, koszt utraconych możliwości, krzywa możliwości produkcyjnych, krańcowa stopa transformacji)

2. Mechanizm rynkowy (popyt, wielkość popytu, prawo popytu, podaż, wielkość podaży, prawo podaży, rynek, nadwyżka konsumenta, nadwyżka producenta, nadmiar, niedobór, dobra substytucyjne, dobra komplementarne)

3. Elastyczność (elastyczność, elastyczność cenowa popytu, elastyczność cenowa podaży, elastyczność mieszana popytu, elastyczność dochodowa popytu, przychód (utarg) całkowity, dobro substytucyjne, dobro komplementarne, dobro normalne, dobro podstawowe, dobro luksusowe, dobro niższego rzędu, dobro Giffena, dobro Veblena, krzywa Engla)

4. Teoria konsumenta (użyteczność, użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, prawo malejącej użyteczności krańcowej, krzywa obojętności konsumenta, linia budżetowa, równowaga konsumenta)

5. Teoria produkcji; analiza czynników produkcji (proces produkcji, czynniki wytwórcze, produkt całkowity, produkt krańcowy, produkt przeciętny, jednoczynnikowa funkcja produkcji, izokoszta, izokwanta)

6. Koszty produkcji (koszt całkowity, koszt stały, koszt zmienny, koszt jawny, koszt ukryty, przeciętny koszt całkowity, przeciętny koszt zmienny, przeciętny koszt stały, koszt krańcowy, zysk ekonomiczny, zysk księgowy, zysk normalny, strata ekonomiczna, strata księgowa)

7. Formy konkurencji rynkowej (konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol)

8. Państwo a gospodarka, wzrost gospodarczy i jego mierniki, równowaga ekonomiczna gospodarki.

9. Bezrobocie i inflacja, przyczyny , rodzaje bezrobocia, miary bezrobocia oraz polityka ograniczająca jego wymiar i skutki, skutki inflacji i sposoby jej przezwyciężania

10. Rola państwa w gospodarce rynkowej, interwencjonizm, polityka fiskalna, dług publiczny, polityka pieniężna.

Literatura:

Sepkowska Z. 2013 Podstawy mikro- i makroekonomii. Difin, Warszawa.

Nasiłowski M. 2013 System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii Wydawnictwo Key Text, Warszawa

Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) 2015 Podstawy ekonomii PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe pojęcia ekonomiczne, podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej, czynniki kształtujące popyt, podaż; równowagę rynkowa; podstawowe rodzaje elastyczności; pojecie równowagi konsumenta. Student ma wiedze na temat czynników produkcji, rozumie pojęcia takie jak: produkt całkowity, marginalny, przeciętny; zna pojecie oraz składniki kosztów produkcji i zysku; zna formy konkurencji rynkowej.

Student ma wiedzę o: wzroście gospodarczym i jego miernikach, równowadze ekonomicznej gospodarki, bezrobociu i inflacji, przyczynach i rodzajach bezrobocia, miarach bezrobocia oraz polityce ograniczającej jego wymiar i skutki, skutkach inflacji i sposobach jej przezwyciężania, roli państwa w gospodarce rynkowej, interwencjonizmie, polityce fiskalnej, polityce pieniężnej.

Student kształtuje umiejętności ekonomiczne, takie jak ekonomiczne myślenie i wnioskowanie. Student potrafi myśleć i wyciągać wnioski z analiz ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium, test.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia audytoryjne,

praca indywidualna,

praca zespołowa,

case study,

zadania problemowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Ziemiańczyk
Prowadzący grup: Piotr Waląg, Urszula Ziemiańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Ziemiańczyk
Prowadzący grup: Piotr Waląg, Urszula Ziemiańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.