Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.IRI.WROWX.SM.ATRXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
Jednostka: Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawiane są problemy kierunków i uwarunkowań rozwoju społeczno - gospodarczego współczesnych obszarów wiejskich. Słuchacze poznają istotę przemian obejmujących obszary wiejskie oraz występujących w samym środowisku barier społecznych i ekonomicznych wpływających na tempo tych przemian. Dzięki znajomość różnych form alternatywnej działalności na terenach wiejskich i ich uwarunkowań, studenci potrafią wskazywać konkretne rozwiązania i kierunki wielofunkcyjnego rozwoju w wybranych gminach. Student nabywa umiejętności analizy, oceny i przewidywania zjawisk gospodarczych na obszarach wiejskich, zdobywa praktyczne umiejętności tworzenia strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz wykorzystywania narzędzi jej prowadzenia (diagnozy sytuacji, monitoringu, wykorzystania środków finansowych), potrafi wskazać przyczyny i konsekwencje regionalnego zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, zna podstawy zarządzania rozwojem lokalnym.

Pełny opis:

Szczegółowy program wykładów

1.Podstawowe pojęcia i definicje rozwoju społeczno – gospodarczego, delimitacja obszarów wiejskich (1h).

2.Teorie rozwoju lokalnego, gospodarczego, klasyfikacja regionów (1h)

3.Teoretyczne problemy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich (2h)

4.Ograniczenia i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (2 h)

5.Mierniki wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich (1 h)

6.Nowe funkcje rolnictwa i obszarów wiejskich (2h)

7.Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich w Polsce (2h)

8.Demograficzne, infrastrukturalne i przyrodnicze uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich. Rola infrastruktury technicznej w rozwijaniu nowych funkcji obszarów wiejskich (2h)

9.Klastry na obszarach wiejskich – zadania, ich rola w rozwoju obszarów wiejskich (2h)

10.Rola planowania przestrzennego w rozwoju obszarów wiejskich (2h)

11.Wielozawodowość a różnicowanie działalności gospodarczej i produkcji w gospodarstwach rolnych (2h)

12.Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w polityce strukturalnej Unii Europejskiej (1h)

Szczegółowy program ćwiczeń projektowych

1.Wybór gmin, konstrukcja statystycznej bazy danych w celu wyznaczenia funkcji gospodarczych gmin, ogólna charakterystyka wybranego obszaru na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS (3h)

2.Wyznaczenie wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego (2h)

3.Określenie poziomu wielofunkcyjnego rozwoju wybranych gmin za pomocą zmiennej syntetycznej, budowa rankingu gmin (2h)

4.Procedura klasyfikacji porównawczej z wykorzystaniem mediany (1h)

5.Wskazanie czynników najistotniej wpływających na poziom wielofunkcyjnego rozwoju (2h)

6.Określenie poziomu przedsiębiorczości w gminach (1h)

7.Wskazanie dominujących rodzajów działalności gospodarczej. Wnioskowanie (1h)

8.Wyznaczenie roli infrastruktury technicznej w kreowaniu nowych funkcji gmin wiejskich (1h)

9.Wiejska przestrzeń rekreacyjna (1h)

10.Analiza SWOT wybranych gmin wiejskich (1h)

11.Opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gmin (2h)

12.Określenie typów funkcjonalnych dla poszczególnych gmin (2h)

13.Wyznaczenie priorytetowych kierunków wielofunkcyjnego rozwoju gminy (1h)

14.Wyznaczenie obszarów o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym (1h)

15.Pomysły na przedsiębiorczość w agrobiznesie. Wyznaczenie opłacalności inwestycji (2h)

16.Prezentacja i zaliczenie projektu (w formie prezentacji, zawierającej charakterystykę analizowanego regionu, syntetyczny poziom wielofunkcyjnego rozwoju, klasyfikację funkcjonalną gmin, czynniki determinujące poziom wielofunkcyjności oraz rozwój poszczególnych funkcji gospodarczych, analizę przedsiębiorczości wiejskiej, strategie rozwoju gminy najlepszej i najsłabszej w wybranym regionie, wnioski) (2h)

Literatura:

•podstawowa (2-3 pozycje - wyłącznie skrypty i podręczniki)

1.Kłodziński M. 1997. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. SGGW. Warszawa.

2.Zarębski M. 2002. Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego). Wydawnictwo Uniwersytetu M.Kopernika. Toruń.

•uzupełniająca (skrypty, podręczniki, katalogi, normy itp.)

1.Bański J., Stola W. 2002. Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Studia obszarów wiejskich tom 3. Komisja Obszarów Wiejskich PTG, IGiPZ PAN. Warszawa.

2.Borys T. 2000. Wskaźniki ekorozwoju. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe. Wydawnictwo AE w Krakowie. Kraków.

3.Morzyniec W. 2000. Rola infrastruktury technicznej w rozwijaniu nowych funkcji obszarów wiejskich. Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego AR w Krakowie nr 320. Kraków.

4.Krakowiak-Bal A. 2004. Infrastruktura techniczna wiejskich gmin górskich w aspekcie ich wielofunkcyjnego rozwoju. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN, Kraków, Nr 3/2004, rozprawy.

5.Krakowiak-Bal A. 2005. Działalność gospodarcza w aspekcie typów funkcjonalnych gmin górskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN, Kraków, Nr 4/2005, str. 29-38

6.Krakowiak-Bal A. 2009. Pozarolnicza działalność gospodarcza polskich gospodarstwach rolniczych na tle gospodarstw z krajów UE. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 5, str.209-217

7.Salamon J. 2007. Możliwości i ograniczenia wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007/ 2, str.163-171

8.Salamon J. 2010. Metodyka oceny środowiskowych i społeczno-gospodarczych uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 7

Efekty uczenia się:

Wiedza (wiedza i jej rozumienie): Student po zakończonym przedmiocie rozumie pojęcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, zna możliwe funkcje gospodarcze tych obszarów, wie jakie są mechanizmy rozwoju lokalnego i gospodarczego, rozumie rolę władz lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, zna uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki

Umiejętności (wykorzystanie wiedz - zdolność analizy i syntezy): Student po zakończeniu przedmiotu umie określić typ funkcjonalny danej jednostki administracyjnej (gminy), umie zastosować metody analizy wielowymiarowej, potrafi korzystać z bazy danych Banku Danych Lokalnych GUS, wykona analizę SWOT dowolnego projektu, przedsiębiorstwa czy gminy (wraz z profilem silnych i słabych stron), potrafi opracować strategię rozwoju gminy, umie wskazać kierunki rozwoju lokalnego i nim zarządzać

Postawy (zarządzanie wiedzą i umiejętność komunikacji): Student ze znawstwem formułuje opinie o poziomie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, prezentuje publicznie wyniki własnych analiz, przedstawia swoje racje i poglądy i oceny na temat rozwoju obszarów wiejskich

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie treści kształcenia objętych wykładami i formą e-learning – test i zaliczenie pisemne

Zaliczenie treści kształcenia objętych ćwiczeniami projektowymi – przygotowanie i zaliczenie projektu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)