Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.A.MAKXX.NI.AZPXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs z makroekonomii ma na celu zapoznać studentów z problematyką funkcjonowania gospodarki, jako całości, w ramach relacji pomiędzy wielkimi, agregatowymi wskaźnikami gospodarczymi. W ramach kursu omawiane są ujęcia modelowe, jak również realizowane w praktyce polityki gospodarcze. Problemy gospodarcze prezentowane są w szerokim, społecznym kontekście, co umożliwia zrozumienie znaczenia zagadnień makroekonomicznym na poziomie jednostkowym, krajowym oraz globalnym.

Pełny opis:

Wykład:

1. Zakres zainteresowań przedmiotu makroekonomii i powiązania makroekonomii z innymi dziedzinami wiedzy.

2. Podstawowe kategorie makroekonomiczne

3. Systemy gospodarcze

4. Założenia szkół makroekonomicznych głównego nurtu w kontekście przemian dziejowych

5. Ekonomia heterodoksyjna - wybrane ujęcia

6. Kategorie wzrostu, rozwoju i dobrobytu społecznego - definicja - znaczenie - pomiar - empiria

7. Cykl koniunkturalny - typy i teorie cyklu koniunkturalnego, polityka antycykliczna

8. Polityka fiskalna - budżet państwa, podatki, koncepcje sprawiedliwości społecznej - F. von Hayek oraz J. Rawles

9.Polityka monetarna - rola Banku Centralnego i system bankowy w Polsce

10. Inflacja - źródła oraz skutki

11. Bezrobocie - teorie bezrobocia oraz narzędzia polityki rynku pracy

12. Globalizacja, jako stadium ewolucji kapitalizmu - znaczenie zjawiska globalizacji oraz jego źródła i konsekwencje

Ćwiczenia:

1. Podstawowe kategorie makroekonomiczne; restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie; wzrost gospodarczy w Polsce i na świecie – determinanty; (3h)

2. Rynek walutowy na świecie; Polska a strefa euro – analiza SWOT, rola i znaczenie WTO i OECD dla integracji gospodarczej w świecie; międzynarodowe instytucje finansowe (MFW, BŚ, EBOR); (3h)

3. Dochód narodowy – kategorie, determinanty, statystyki polskie i światowe, sposoby obliczania; (3h)

4. Bezrobocie i jego skutki, bezrobocie w Polsce i na świecie - statystyki; inflacja – rodzaje, determinanty i skutki; inflacja w Polsce i na świecie; (3h)

5. Bezrobocie a inflacja – zależności (krzywa Phillips’a); Polska na tle UE, Europy i świata – rankingi społeczno-gospodarcze. (3h)

Literatura:

Wykład:

Paul Krugman, Robin Wells, Makroekonomia, PWN, 2012

Zofia Dach, Bogumiła Szopa, Podstawy Makroekonomii, PWN, 2004.

Ha-Joon Chang, Ekonomia. Instrukcja obsługi, Krytyka Polityczna, 2015.

Ćwiczenia:

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2000: Ekonomia – Makroekonomia; PWE.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2005: Ekonomia 2; Wyd. PWN.

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

a) wiedza:

- identyfikuje praprzyczynę nauki ekonomii i wyjaśnia jej konieczność w życiu społecznym,

- wskazuje podstawowe cele i narzędzia makroekonomii,

- charakteryzuje ogólne problemy gospodarki polskiej,

- wymienia rodzaje i determinanty, bezrobocia, inflacji oraz dochodu narodowego,

- opisuje podstawowe procesy makroekonomiczne zachodzące w gospodarce światowej;

b) umiejętności:

- interpretuje zjawiska makroekonomiczne, mające skutki społeczne - występujące w gospodarce rynkowej,

- przedstawia przyczyny i skutki bezrobocia i inflacji oraz zależności pomiędzy nimi (krzywa Phillips’a),

- rozróżnia i porównuje fazy i punkty strategiczne w strukturze klasycznego cyklu koniunkturalnego,

- szacuje na podstawie zgromadzonej wiedzy gospodarcze szanse rozwojowe poszczególnych regionów świata,

- wyjaśnia strukturę zatrudnienia na przykładzie gospodarki Polski,

- oblicza: stopę bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia,

- hierarchizuje główne problemy gospodarki polskiej i światowej;

c) kompetencje społeczne:

- docenia rolę i znaczenie cyklu koniunkturalnego w gospodarce rynkowej we współczesnym świecie,

- ma świadomość oddziaływania procesów: światowej globalizacji oraz regionalnej integracji,

- dostrzega kompleksowość i współzależność problemów makroekonomicznych gospodarki światowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia przedmiotu opiera się na średniej arytmetycznej ćwiczeń i wykładu.

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu opisowego lub egzaminu ustnego. W obu formach student odpowiada na 5 problemowych pytań. Każda odpowiedź oceniana jest na zwykłej skali, ocena z egzaminu to średnia cząstkowych.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie testu oraz zadań.

50-60% dt

61%-70% +dt

71%-80% db

81%-90% +db

91%-100% bdb

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.