Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawodawstwo w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: l.A2.PRAWO.NM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawodawstwo w leśnictwie
Jednostka: Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z aktualnie obowiązujacymi przepisami prawa leśnego, ustawami rozporządzeniami w nawiązanu do przyjętych konwencji międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Przegląd dokumentów prawnych, dyrektyw, ustaw i rozporządzenia regulujące model trwałego i zrównoważonego leśnictwa w Polsce i UE.

Regulacje prawne wynikajace z przyjętych przez Polskę konwencji międzynarodowych: o obszarach wodno-błotnych- Konwencja Ramsarska; o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Konwencja Paryska; o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt - Konwencja Bońska; o ochronie europejskich gatunków zwierząt i roślin oraz ich siedlisk naturalnych- Konwencja Berneńska; o różnorodności biologicznej - Szczyt Ziemi; ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Regulacje prawne przyjęte w ustawie o lasach i w przepisach wykonawczych do ustawy o lasach .

Rozwiązania prawne zawarte w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz w przepisach wykonawczych.

Rozwiązania prawne przyjęte w ustawach, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, o materiale leśnym rozmnożeniowym i w przepisach wykonawczych zwiazanych z wyżej wymienionymi ustawamiGłówne zarządzenia obowiązujących w PGL-Lasy Państwowe.

Ustawa o ochronie przyrody i wykonawcze przepisy.

Wybrane rozwiązania prawne obowiązujące w zakresie prawa ochrony środowiska.

Literatura:

Radecki W. 2006. Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Difin.

Radecki W. 2007. Ustawa o lasach. Komentarz. Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane. Difin.

Gruszecki K. 2009. Prawo ochrony środowiska – komentarz. Wydanie II. Defin.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawowe zobowiazania przyjete w międzynarodowych konwencjach dotyczące ochrony ekosystemów leśnych i ochrony przyrody (Konwencja o obszarach wodno-błotnych- Konwencja Ramsarska; Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Konwencja Paryska; Konwencja o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt - Konwencja Bońska; Konwencja o ochronie europejskich gatunków zwierząt i roślin oraz ich siedlisk naturalnych- Konwencja Berneńska

Konwencja o różnorodności biologicznej - Szczyt Ziemi; Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

Posiada wiedzę odnośnie regulacji zawartych w aktach prawnych: Ustawie o lasach, Ustawie o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju;Ustawwie o ochronie gruntów rolnych i leśnych; Ustawie o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia; Ustawie o podatku leśnym; Ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym oraz niektórych przepisach wykonawczych. Zna wybrane postanowienia przyjęte w ramach Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie

Umiejętności:

Umie interpretować treść miedzynarodowych konwencji i porozumień dotyczących ochrony ekosystemów leśnych. Posiada umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji dotyczacych obowiązującego prawa leśnego oraz jego stosowania w określonych sytuacjach.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)