Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozród koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.8s.RK.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Rozród koni
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: Weterynaria, 8 semestr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami fizjologii i patologii rozrodu klaczy oraz chorób gruczołu mlekowego u tego gatunku. Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zbadanie narządów rozrodczych klaczy, określenie fazy cyklu, zbadanie jajników i określenie momentu owulacji, zdiagnctzowanie ciąży, udzielenie pomocy porodowej, nabycie umiejętności oceny poporodowej żywotności nowonarodzonego źrebięcia i pomocy w tym zakresie, diagnozowanie zaburzeń rozrodu, diagnozowanie i leczenie chorób gruczołu mlekowego.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami fizjologii i patologii rozrodu klaczy oraz chorób gruczołu mlekowego u tego gatunku. Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zbadanie narządów rozrodczych klaczy, określenie fazy cyklu, zbadanie jajników i określenie momentu owulacji, zdiagnctzowanie ciąży, udzielenie pomocy porodowej, nabycie umiejętności oceny poporodowej żywotności nowonarodzonego źrebięcia i pomocy w tym zakresie, diagnozowanie zaburzeń rozrodu, diagnozowanie i leczenie chorób gruczołu mlekowego.

W trakcie realizowania przedmiotu poruszane będą następujące zagadnienia praktyczne i teoretyczne:

Regulacja neurohormonalna funkcji rozrodczych u klaczy. Cykl u klaczy

Zapłodnienie, ciąża i rozwój płodu.Patologia ciąży w tym ronienia zakaźne i niezakaźne u klaczy. Poród fizjologiczny.

Odruchy i zachowanie się noworodka po porodzie - ocena. Patologia porodu. Zasady pomocy porodowej u klaczy

Okres poporodowy - fizjologia i patologia

Zaburzenia płodności klaczy. Zakaźne i niezakaźne przyczyny zaburzeń rozrodu klaczy. Wpływ żywienia na płodność klaczy

Choroby gruczołu mlekowego klaczy.

Ocena morfologiczna narządów rozrodczych klaczy. Technika badania klinicznego narządów rozrodczych u klaczy (badanie per rectum, per vaginam, wziernikowanie). Cykl rujowy klaczy, diagnozowanie faz cyklu, oznaczanie momentu owulacji.

Diagnostyka kliniczna ciąży, oraz metody laboratoryjne diagnostyki ciąży u klaczy. Kontrola ciąży bliźniaczej.

Możliwości zastosowania diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii i położnictwie u klaczy

Rozpoznawanie i leczenie chorób narządów rozrodczych klaczy. Pobieranie prób, biopsja macicy, uteroskopia. Endometritis, endometrosis u klaczy

Rozpoznawanie i leczenie chorób narządów rozrodczych klaczy. Zaburzenia funkcji jajników. Możliwości farmakologicznej stymulacji funkcji jajników u klaczy

Poród fizjologiczny u klaczy. Zasady udzielania pomocy porodowej u klaczy. Pomoc porodowa w przebiegu nieprawidłowego porodu u klaczy. Pomoc porodowa poprzez repozycję, przy uzyciu zwiekszonej siły, pomoc porodowa krwawa ora cesarskie cięcie.

Schorzenia okresu poporodowego u klaczy. Zatrzymanie łożyska - postępowanie. Poporodowe zapalenie macicy - postępowanie. Ruja poźrebięca u klaczy. Plastyka krocza

System nadzoru lekarsko-weterynaryjnego nad zdrowiem klaczy, analiza płodności, organizacja pracy lekarza weterynarii zajmującego się rozrodem klaczy

Rozpoznanie i leczenie chorób gruczołu mlekowego u klaczy. Postępowanie w przypadku skaleczeń gruczołu mlekowego - zabiegi operacyjne

Ocena żywotności źrebięcia po urodzeniu, neonatologia.

Literatura:

Położnictwo weterynaryjne. W. Baier, F. Schaetz, PWRiL 1976.

Zaburzenia rozrodu zwierząt gospodarskich. D. Kust, F. Schaetz, PWRiL 1972.

Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja rozrodu samicy. Pod redakcjąT. Krzymowskiego, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn 2007.

Equine neonatology. Derek C. Knottenbelt, Nicola Holdstock, John E. Madigan.

Atlas chorób źrebiąt. Siobhan E McAuliffe, Nathan M. Slovis

Manual of equine neonatal medicine. John E. Madigan

Czasopisma:

Życie Weterynaryjne

Medycyna Weterynaryjna

Magazyn Weterynaryjny

Efekty uczenia się:

Opisuje, wyjaśnia i interpretuje zaburzenia na poziomie komórki, tkanki, narządu, układu i organizmu w przebiegu schorzeń układu rozrodczego klaczy oraz u noworodków koni

Opisuje, wyjaśnia i interpretuje mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych powiązanych z rozrodem klaczy oraz okresem neonatalnym koni

Opisuje i interpretuje przyczyny i objawy, opisuje i interpretuje zmiany anatomopatologiczne, stosuje zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych u klaczy ciężarnej i nieciężarnej oraz noworodków koni

Zna zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, uwzględnia zasady diagnostyki różnicowej w schorzeniach układu rozrodczego klaczy niecięzarnej w patologii ciąży, porodu i okresu poporodowego oraz w okresie neonatalnym źrebiąt

Posiada wiedzę z zakresu zasad podstawowych oraz prowadzenia żywienia wspomaganego nowonarodzonych źrebiąt – enteralnego i parenteralnego

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny, w celu uzyskania dokładnej informacji o statusie rozrodczym pojedynczego zwierzęcia lub stada oraz jego lub ich środowisku bytowania w aspekcie rozrodu

Przeprowadza pełne badanie kliniczne klaczy ze szczególnym uwzględnieniem układu rozrodczego klaczy ciężarnej i nieciężarnej. Przeprowadza pełne badanie i ocenę stanu zdrowia źrebaka- noworodka.

Zbiera, analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych

Dobiera i stosuje właściwe leczenie

Dokumentuje i korzysta ze zgromadzonych informacji związanych ze zdrowiem i stada.

Opracowuje i wprowadza właściwe programy profilaktyczne zarządzania rozrodem w stadninach koni

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt, ma świadomość skutków podejmowanych decyzji

Ma świadomość konieczności maksymalnego wykorzystania umiejętności zawodowych, w celu podwyższania jakości opieki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego

Potrafi współpracować z hodowcą w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych stada, właściwie interpretuje odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin praktyczny na zaliczenie:

Podstawą zaliczenia jest prawidłowe wykonanie 3 wybranych zadań praktycznych (rozpoznanie i znajomość zastosowania narzędzi służących do diagnostyki ginekologicznej oraz pomocy porodowej, przeprowadzenie badania ginekologicznego samicy- per rectum, per vaginam, badanie ultrasonograficzne macicy i jajników, diagnostyka ciąży, kateteryzacja macicy, domaciczna inokulacja leku, płukanie macicy, badanie gruczołu mlekowego,, dowymieniowa inokulacja leku, znajomość zasad postępowania w przypadku różnych typów metritis, zatrzymania łożyska, mastitis, umiejętność oceny noworodka, znajomość podstawowych technik pomocy porodowej).

Egzamin teotretyczny: ustny lub pisemny. 4 pytania z zakresu fizjologii rozrodu, położnictwa, ginekologii, neonatologii. Każde z pytań jest oceniane w skali 10pkt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 6 pkt. za każde pytanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Adam Okólski, Maciej Witkowski, Agata Zagrajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami fizjologii i patologii rozrodu klaczy oraz chorób gruczołu mlekowego u tego gatunku. Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zbadanie narządów rozrodczych klaczy, określenie fazy cyklu, zbadanie jajników i określenie momentu owulacji, zdiagnctzowanie ciąży, udzielenie pomocy porodowej, nabycie umiejętności oceny poporodowej żywotności nowonarodzonego źrebięcia i pomocy w tym zakresie, diagnozowanie zaburzeń rozrodu, diagnozowanie i leczenie chorób gruczołu mlekowego.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami fizjologii i patologii rozrodu klaczy oraz chorób gruczołu mlekowego u tego gatunku. Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zbadanie narządów rozrodczych klaczy, określenie fazy cyklu, zbadanie jajników i określenie momentu owulacji, zdiagnctzowanie ciąży, udzielenie pomocy porodowej, nabycie umiejętności oceny poporodowej żywotności nowonarodzonego źrebięcia i pomocy w tym zakresie, diagnozowanie zaburzeń rozrodu, diagnozowanie i leczenie chorób gruczołu mlekowego.

W trakcie realizowania przedmiotu poruszane będą następujące zagadnienia praktyczne i teoretyczne:

Regulacja neurohormonalna funkcji rozrodczych u klaczy. Cykl u klaczy

Zapłodnienie, ciąża i rozwój płodu.Patologia ciąży w tym ronienia zakaźne i niezakaźne u klaczy. Poród fizjologiczny.

Odruchy i zachowanie się noworodka po porodzie - ocena. Patologia porodu. Zasady pomocy porodowej u klaczy

Okres poporodowy - fizjologia i patologia

Zaburzenia płodności klaczy. Zakaźne i niezakaźne przyczyny zaburzeń rozrodu klaczy. Wpływ żywienia na płodność klaczy

Choroby gruczołu mlekowego klaczy.

Ocena morfologiczna narządów rozrodczych klaczy. Technika badania klinicznego narządów rozrodczych u klaczy (badanie per rectum, per vaginam, wziernikowanie). Cykl rujowy klaczy, diagnozowanie faz cyklu, oznaczanie momentu owulacji.

Diagnostyka kliniczna ciąży, oraz metody laboratoryjne diagnostyki ciąży u klaczy. Kontrola ciąży bliźniaczej.

Możliwości zastosowania diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii i położnictwie u klaczy

Rozpoznawanie i leczenie chorób narządów rozrodczych klaczy. Pobieranie prób, biopsja macicy, uteroskopia. Endometritis, endometrosis u klaczy

Rozpoznawanie i leczenie chorób narządów rozrodczych klaczy. Zaburzenia funkcji jajników. Możliwości farmakologicznej stymulacji funkcji jajników u klaczy

Poród fizjologiczny u klaczy. Zasady udzielania pomocy porodowej u klaczy. Pomoc porodowa w przebiegu nieprawidłowego porodu u klaczy. Pomoc porodowa poprzez repozycję, przy uzyciu zwiekszonej siły, pomoc porodowa krwawa ora cesarskie cięcie.

Schorzenia okresu poporodowego u klaczy. Zatrzymanie łożyska - postępowanie. Poporodowe zapalenie macicy - postępowanie. Ruja poźrebięca u klaczy. Plastyka krocza

System nadzoru lekarsko-weterynaryjnego nad zdrowiem klaczy, analiza płodności, organizacja pracy lekarza weterynarii zajmującego się rozrodem klaczy

Rozpoznanie i leczenie chorób gruczołu mlekowego u klaczy. Postępowanie w przypadku skaleczeń gruczołu mlekowego - zabiegi operacyjne

Ocena żywotności źrebięcia po urodzeniu, neonatologia.

Literatura:

Położnictwo weterynaryjne. W. Baier, F. Schaetz, PWRiL 1976.

Zaburzenia rozrodu zwierząt gospodarskich. D. Kust, F. Schaetz, PWRiL 1972.

Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja rozrodu samicy. Pod redakcjąT. Krzymowskiego, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn 2007.

Equine neonatology. Derek C. Knottenbelt, Nicola Holdstock, John E. Madigan.

Atlas chorób źrebiąt. Siobhan E McAuliffe, Nathan M. Slovis

Manual of equine neonatal medicine. John E. Madigan

Czasopisma:

Życie Weterynaryjne

Medycyna Weterynaryjna

Magazyn Weterynaryjny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 33 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Zdzisław Boryczko, Adam Okólski, Maciej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Adam Okólski, Magdalena Profaska-Szymik, Maciej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Samuel Kantor, Adam Okólski, Magdalena Profaska-Szymik, Maciej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.