Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozród zwierząt gospodarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.7s.RZG.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Rozród zwierząt gospodarskich
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: Weterynaria, 7 semestr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu "Rozród zwierzat gospodarskich" jest zapoznanie studenta z zagadnieniami fizjologii i patologii rozrodu zwierząt gospodarskich (bydło, małe przeżuwacze, trzoda chlewna) oraz chorób gruczołu mlekowego u tych gatunków. W trakcie kursu, student nabedzie podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą mu na przeprowadzenie klinicznego badania narządów rozrodczych samic wymienionych gatunków w celu określenia jej statusu rozrodczego (określenie fazy cyklu jajnikowego i rujowego, zbadanie jajników kreślenie momentu owulacji, diagnoza ciąży i jej patologii, asystowanie przy porodzie fizjoloficznym i udzielanie pomocy porodowej, nabycie umiejętności oceny poporodowej żywotności noworodka, rozpoznanie schorzeń okresu neonatologicznego i ich leczenia. W ranach przedmiotu omawiana są również diagnostyka i leczenie zaburzeń okresu poporodowego oraz chorób gruczołu mlekowego u samic zwierząt gospodarskicjh.

Pełny opis:

Przedmiot "Rozród zwierzat Gospodarskich" omawia zagadnienia fizjologii oraz patologi rozrodu samic u bydła, małych przeżuwaczy oraz świń. Predmiot realizowany jest w formie wykładów teoretycznych (30 godzin) oaz ćwiczeń praktycznych (45 godzin). Ćwiczenia prakyczne są prowadzone są na zwierzętach w stacjach doświadczalnych uczelni oraz we współpracy w wybranymi fermami zwierząt gospodarskich. W trakcie realizacji przedmiotu omawiana jest szczegółowo fizjologia rozrodu samic zierząt gospodarskich, zagadnienia z zakresu ginekologii i połoznictwa weterynaryjnego, neonatologii oraz jako odzielny dział, schorznia gruczołu mlekowego. Równolegle do zajęć teoretycznych podczas ćwiczeń student przechodzi trening praktyczny w zakresie badania układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich nieciężarnych i cieżarnych, diagnozowania stanów fizjologicznych (faza cyklu jajniowego, rujowego, termin owulacji, diagnostyka ciąży) jak również do diagnostyki patologii w obrebie układu rozrodczego u guczołu mlekowego (schorzenia pochwy, macicy, jajowodów i jajników, diagnostya patologii ciązy ze strony matki oraz płodu) w celu określenia statusu rozrodczego samicy. W przypadku diagnostyki schorzeń układu rozrodczego omawiana jest również etiologia tych schorzeń oraz metody ich leczenia. Omawiany jest poród fizjologiczny u samic poszczególnych gatunków, asysta weterynaryjna przy takim porodzie oraz patologia porodu wraz ze szegółowym omówieniem pomocy porodowej bezkrwawej, krwawej oraz technik cesarskiego cięcia. Omawiane sa również shcorzenia samic w okresie poporodowym i ich leczenie. W ramach neonatologi poruszane są zagadnienia z zakresu fizjologii noworodka, możliwości badania klinicznego noworodka i ocent jego statusu oraz diagnostyki i lecznia schorzeń okresu noenatalnego. W zakres przedmiotu wchodza również zagadnienia dotyczące chorób gruczołu mlekowego samic zwierząt gospodarskich ze szczeglnym uwzględnieniem zdrowotności gruczołu mlekowego bydła mlecznego (pofilaktyka masitis u krów, diagnostyka i leczenie ostrych, podostrych i pzewlekłych stanów zapalnych guczołu mlekowego u bydła mlecznego.

W ramach pzedmiotu studenci przechodzą trening praktyczny w zakresie badania klinicznego układu rozrodczego samic zwierzat gospodarskich (badanie kliniczne per rectum, per vaginam), ultrasonografii układu rozrodczego (ocena jajników, macicy, diagnostyka ciąży, badanie gruczołu mlekowego), pobierania prób bakteriologicznych, biopsji macicy, podstawowych zabiegów na macicy (lewarowanie, płukanie, inokulacja domaciczna leków).

Literatura:

WYKAZ LITERATURY

Literatura podstawowa:

Położnictwo weterynaryjne. W. Baier, F. Schaetz, PWRiL 1976.

Zaburzenia rozrodu zwierząt gospodarskich. D. Kust, F. Schaetz, PWRiL 1972.

Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja rozrodu samicy. Pod redakcjąT. Krzymowskiego, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn 2007.

Leksykon Rozrodu Zwierząt. Pod redakcją K. Rosłanowskiego. Wydawnictwo A.R. Poznań 1996.

Inne pozycje książkowe obejmujące zagadnienia położnictwa weterynaryjnego oraz ginekologii weterynaryjnej (polskie i zagraniczne).

Czasopisma:

Życie Weterynaryjne

Medycyna Weterynaryjna

Weterynaria w praktyce

Weterynaria w terenie

Magazyn Weterynaryjny

Polish Journal of Veterinary Medicine

Theriogenology

Animal Reproduction Science

Reproduction of Domestic Animals

Biology of Reproduction

Fertility and Sterility

Tieraerztliche Praxis seria G

Efekty uczenia się:

Opisuje, wyjaśnia i interpretuje zaburzenia na poziomie komórki, tkanki, narządu, układu i organizmu w przebiegu schorzeń układu rozrodczego krowy, owcy, kozy oraz świni oraz u noworodków tych gatunków

Opisuje, wyjaśnia i interpretuje mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych powiązanych z rozrodem bydła, małych przeżuwaczy i trzody chlewnej oraz okresem neonatalnym tych gatunków

Opisuje i interpretuje przyczyny i objawy, opisuje i interpretuje zmiany anatomopatologiczne, stosuje zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych u samic zwierząt gospodarskich (Bo, Ov, Cap, Su) ciężarnych i nieciężarnych oraz u noworodków tych gatunków

Zna zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, uwzględnia zasady diagnostyki różnicowej w schorzeniach układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich (Bo, Ov, Cap, Su) nieciężarnych oraz w patologii ciąży, porodu i okresu poporodowego oraz w okresie neonatalnym Posiada wiedzę z zakresu zasad podstawowych oraz prowadzenia żywienia wspomaganego noworodków zwierząt gospodarskich (Bo, Ov, Cao, Su)

Przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny, w celu uzyskania dokładnej informacji o statusie rozrodczym pojedynczego zwierzęcia lub stada oraz jego lub ich środowisku bytowania w aspekcie rozrodu

Przeprowadza pełne badanie kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem układu rozrodczego u samic zwierząt gospodarskich (Bo, Ov, Cap, Su).. Przeprowadza pełne badanie i ocenę stanu zdrowia noworodka u tych gatunków.Zbiera, analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych

Dobiera i stosuje właściwe leczenie

Dokumentuje i korzysta ze zgromadzonych informacji związanych ze zdrowiem i stada.

Opracowuje i wprowadza właściwe programy profilaktyczne zarządzania rozrodem w dużych satadach.

Wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt, ma świadomość skutków podejmowanych decyzji

Ma świadomość konieczności maksymalnego wykorzystania umiejętności zawodowych, w celu podwyższania jakości opieki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego

Potrafi współpracować z hodowcą w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych stada, właściwie interpretuje odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin praktyczny:

na zaliczanie. Podstawą zaliczenia jest prawidłowe wykonanie 3 wybranych zadań praktycznych (rozpoznanie i znajomość zastosowania narzędzi służących do diagnostyki ginekologicznej oraz pomocy porodowej, przeprowadzenie badania ginekologicznego samicy- per rectum, per vaginam, badanie ultrasonograficzne macicy i jajników, diagnostyka ciąży, kateteryzacja macicy, domaciczna inokulacja leku, płukanie macicy, badanie gruczołu mlekowego, wykonanie TOK, dowymieniowa inokulacja leku, znajomość zasad postępowania w przypadku różnych typów metritis, zatrzymania łożyska, mastitis, umiejętność oceny noworodka, znajomość podstawowych technik pomocy porodowej)

Egzamin teoretyczny:

Egzamin ustny lub pisemny. 5 pytań z zakresu fizjologii rozrodu, położnictwa, ginekologii, neonatologii. Każde z pytań jest oceniane w skali 10pkt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 6 pkt. za każde pytanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Zdzisław Boryczko, Bogdan Kania, Zygmunt Kowalski, Adam Okólski, Kazimierz Tarasiuk, Maciej Witkowski, Agata Zagrajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu "Rozród zwierzat gospodarskich" jest zapoznanie studenta z zagadnieniami fizjologii i patologii rozrodu zwierząt gospodarskich (bydło, małe przeżuwacze, trzoda chlewna) oraz chorób gruczołu mlekowego u tych gatunków. W trakcie kursu, student nabedzie podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą mu na przeprowadzenie klinicznego badania narządów rozrodczych samic wymienionych gatunków w celu określenia jej statusu rozrodczego (określenie fazy cyklu jajnikowego i rujowego, zbadanie jajników kreślenie momentu owulacji, diagnoza ciąży i jej patologii, asystowanie przy porodzie fizjoloficznym i udzielanie pomocy porodowej, nabycie umiejętności oceny poporodowej żywotności noworodka, rozpoznanie schorzeń okresu neonatologicznego i ich leczenia. W ranach przedmiotu omawiana są również diagnostyka i leczenie zaburzeń okresu poporodowego oraz chorób gruczołu mlekowego u samic zwierząt gospodarskicjh.

Pełny opis:

Przedmiot "Rozród zwierzat Gospodarskich" omawia zagadnienia fizjologii oraz patologi rozrodu samic u bydła, małych przeżuwaczy oraz świń. Predmiot realizowany jest w formie wykładów teoretycznych (30 godzin) oaz ćwiczeń praktycznych (45 godzin). Ćwiczenia prakyczne są prowadzone są na zwierzętach w stacjach doświadczalnych uczelni oraz we współpracy w wybranymi fermami zwierząt gospodarskich. W trakcie realizacji przedmiotu omawiana jest szczegółowo fizjologia rozrodu samic zierząt gospodarskich, zagadnienia z zakresu ginekologii i połoznictwa weterynaryjnego, neonatologii oraz jako odzielny dział, schorznia gruczołu mlekowego. Równolegle do zajęć teoretycznych podczas ćwiczeń student przechodzi trening praktyczny w zakresie badania układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich nieciężarnych i cieżarnych, diagnozowania stanów fizjologicznych (faza cyklu jajniowego, rujowego, termin owulacji, diagnostyka ciąży) jak również do diagnostyki patologii w obrebie układu rozrodczego u guczołu mlekowego (schorzenia pochwy, macicy, jajowodów i jajników, diagnostya patologii ciązy ze strony matki oraz płodu) w celu określenia statusu rozrodczego samicy. W przypadku diagnostyki schorzeń układu rozrodczego omawiana jest również etiologia tych schorzeń oraz metody ich leczenia. Omawiany jest poród fizjologiczny u samic poszczególnych gatunków, asysta weterynaryjna przy takim porodzie oraz patologia porodu wraz ze szegółowym omówieniem pomocy porodowej bezkrwawej, krwawej oraz technik cesarskiego cięcia. Omawiane sa również shcorzenia samic w okresie poporodowym i ich leczenie. W ramach neonatologi poruszane są zagadnienia z zakresu fizjologii noworodka, możliwości badania klinicznego noworodka i ocent jego statusu oraz diagnostyki i lecznia schorzeń okresu noenatalnego. W zakres przedmiotu wchodza również zagadnienia dotyczące chorób gruczołu mlekowego samic zwierząt gospodarskich ze szczeglnym uwzględnieniem zdrowotności gruczołu mlekowego bydła mlecznego (pofilaktyka masitis u krów, diagnostyka i leczenie ostrych, podostrych i pzewlekłych stanów zapalnych guczołu mlekowego u bydła mlecznego.

W ramach pzedmiotu studenci przechodzą trening praktyczny w zakresie badania klinicznego układu rozrodczego samic zwierzat gospodarskich (badanie kliniczne per rectum, per vaginam), ultrasonografii układu rozrodczego (ocena jajników, macicy, diagnostyka ciąży, badanie gruczołu mlekowego), pobierania prób bakteriologicznych, biopsji macicy, podstawowych zabiegów na macicy (lewarowanie, płukanie, inokulacja domaciczna leków).

Literatura:

WYKAZ LITERATURY

Literatura podstawowa:

Położnictwo weterynaryjne. W. Baier, F. Schaetz, PWRiL 1976.

Zaburzenia rozrodu zwierząt gospodarskich. D. Kust, F. Schaetz, PWRiL 1972.

Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja rozrodu samicy. Pod redakcjąT. Krzymowskiego, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn 2007.

Leksykon Rozrodu Zwierząt. Pod redakcją K. Rosłanowskiego. Wydawnictwo A.R. Poznań 1996.

Inne pozycje książkowe obejmujące zagadnienia położnictwa weterynaryjnego oraz ginekologii weterynaryjnej (polskie i zagraniczne).

Czasopisma:

Życie Weterynaryjne

Medycyna Weterynaryjna

Weterynaria w praktyce

Weterynaria w terenie

Magazyn Weterynaryjny

Polish Journal of Veterinary Medicine

Theriogenology

Animal Reproduction Science

Reproduction of Domestic Animals

Biology of Reproduction

Fertility and Sterility

Tieraerztliche Praxis seria G

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Zdzisław Boryczko, Zygmunt Kowalski, Adam Okólski, Maciej Witkowski, Agata Zagrajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Zygmunt Kowalski, Adam Okólski, Magdalena Profaska-Szymik, Kazimierz Tarasiuk, Maciej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Samuel Kantor, Zygmunt Kowalski, Adam Okólski, Magdalena Profaska-Szymik, Maciej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.