Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Higiena środków żywienia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.7s.HSZZk.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena środków żywienia zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Weterynaria, 7 semestr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy zagadnień związanych z obowiązującym unijnym i krajowym ustawodawstwem w zakresie higieny środków żywienia zwierząt. Omawiane są aspekty zagrożeń zdrowia ludzi i zwierząt powodowane obecnością w paszach szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych. Student poznaje zasady nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją i stosowaniem środków żywienia zwierząt. Zdobywa umiejętność analizy zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z jakością higieniczną pasz.

Pełny opis:

Wykłady:

Omówienie uregulowań dotyczących higieny pasz zawartych w ustawie o paszach. Obowiązki i kompetencje podmiotów, w tym rejestracja i zatwierdzanie podmiotów wytwarzających pasze lub prowadzących nimi obrót.

Aktualne wymagania w zakresie produkcji i użytkowania pasz oraz bezpieczeństwa żywności. Zasady prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w zakresie środków żywienia zwierząt. Bezpieczeństwo w łańcuchu żywieniowym. Zasady dobrej praktyki produkcyjnej oraz analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Procedury i systemy zapewniania jakości w produkcji pasz. Aspekty prawne dotyczące żywienia zwierząt hodowlanych białkiem pochodzenia

zwierzęcego. Zagrożenia zdrowia zwierząt i ludzi związane z obecnością w paszach szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych.

Pasze genetycznie modyfikowane i dodatki paszowe – aktualny stan prawny.

Roczny plan urzędowej kontroli pasz. Formularze kontrolne SPIWET.

Ćwiczenia:

Wprowadzenie do zagadnienia. Definicje, podział pasz oraz metody oznaczania składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz. Podstawy prawne interpretacji wyników badań pasz. Oznaczanie zawartości substancji niepożądanych w paszach. Zadania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz w zakresie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach

Kierunki badań i zakres działania Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz Krajowych Laboratoriów Referencyjnych. Identyfikacja GMO w paszach. Bezpieczeństwo stosowania kokcydiostatyków i histomonostatyków w paszach.

Podstawy prawne i zasady zagospodarowania ubocznych produktów ochodzenia

zwierzęcego. Metody oznaczania w paszach obecności obcogatunkowego białka

pochodzenia zwierzęcego. Badania mikrobiologiczne pasz. Metody identyfikacji mikotoksyny oraz aspekty prawne dotyczące ich obecności w paszy.

Wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie pasz leczniczych - aspekty prawne. System szybkiego ostrzegania RASFF.

Literatura:

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Jamroz D. (red.), 2015. Tom 1,2,3. PWN Warszawa.

Hańczakowski P., Koreleski J., Wolski T. 2001. Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. Kraków, Wydawnictwo Instytutu Zootechniki.

Aktualnie obowiązujące ustawy, rozporządzenia i kodeksy: http://www.wetgiw.gov.pl/ oraz http://isip.sejm.gov.pl

Efekty uczenia się:

WIEDZA – absolwent: posiada wiedzę dotyczącą aktualnego stanu prawnego i wymagań

przepisów w zakresie produkcji i higieny pasz oraz żywienia zwierząt. Zna zagrożenia zdrowia zwierząt i ludzi związane z obecnością w paszach szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych i

fizycznych. Zna zasady funkcjonowania państwowej służby weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i pasz.

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent: potrafi wskazać i stosować najważniejsze przepisy dotyczące produkcji i

dystrybucji pasz gospodarskich, przemysłowych i leczniczych. Posiada umiejętność analizy zagrożeń i rozwiązywania problemów z jakością higieniczną pasz.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent: postępuje zgodnie z zasadami etyki i obowiązującym prawem.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Sprawdzian umiejętności: wykonanie zadania analitycznego, czynności, wypracowanie decyzji, rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, zaangażowanie w dyskusję. Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych przedmiotu, formułuje ocenę wg standardowej skali. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Przedmiot:

Sprawdzian wiedzy. Test jednokrotnego wyboru bez dostępu do podręczników.

Procentowa skala oceny efektów kształcenia:

- na ocenę 2,0 <60%

- na ocenę 3,0 60-65%

- na ocenę 3,5 66-75%

- na ocenę 4,0 76-85%

- na ocenę 4,5 86-95%

- na ocenę 5,0 >95%

Udział oceny ze sprawdzianu wiedzy w ocenie końcowej stanowi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek
Prowadzący grup: Łukasz Korytkowski, Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga, Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.