Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.5s.DKiL.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: Weterynaria, 5 semstr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu "Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna" realizowane są zajęcia i przekazywana jest wiedza i umiejętności dotyczące symptomatologii, opisu objawów chorobowych ogólnych i układowych, ich rozpoznawania i różnicowania oraz wiedza i umiejętności dotyczące analityki weterynaryjnej, w tym rodzajów wykonywanych badań, sposobu ich wykonania i interpretacji wyników.

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu choroby wewnętrzne psów i kotów obejmuje 60 godzin wykładów i 60 godzin ćwiczeń. Wykłady prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych, ćwiczenia w formie praktycznej: pokazu, opisu, dyskusji, pracy własnej studentów i burzy mózgów z wykorzystaniem zwierząt dydaktycznych (psów, koni, bydła) oraz prezentacji multimedialnych i zajęć laboratoryjnych. Diagnostyka kliniczna obejmuje szczegółowe omówienie planu badania klinicznego, symtomatologię ogólną i szczegółową odnoszącą się do układów powłokowego, oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, płciowego, nerwowego i układu ruchu oraz badania dodatkowe. omawiane są objawy chorobowe ogólne i układowe, sposoby ich rozpoznawania i różnicowania. Diagnostyka laboratoryjna obejmuje np. badanie morfologiczne krwi, badanie biochemiczne z uwzględnieniem profili metabolicznych, badanie moczu. Sposoby wykonania badań, opis i interpretację wyników. omawiane są także zasady przygotowania i prowadzenia dokumentacji lekarskiej weterynaryjnej.

Tematyka wykładów

Semestr I

Wprowadzenie do diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej

Postępowanie ze zwierzętami i poskramianie zwierząt

Plan badania klinicznego

Identyfikacja zwierząt i wywiad

Badanie ogólne zwierząt – wygląd zewnętrzny, badanie błon śluzowych, badanie oczu.

Badanie ogólne zwierząt – badanie węzłów chłonnych i pomiar CTO

Badanie i symptomatologia układu powłokowego

Badanie i symptomatologia układu oddechowego – górne drogi oddechowe

Badanie i symptomatologia układu oddechowego – dolne drogi oddechowe

Badanie i symptomatologia układu krążenia – badanie serca i naczyń

Badanie układu krążenia – podstawy badania EKG

Badanie i symtomatologia układu pokarmowego zwierząt towarzyszących

Badanie i symptomatologia układu pokarmowego zwierząt gospodarskich

Badanie i symptomatologia układu pokarmowego koni

Badanie i symptomatologia układu moczowego

Semestr II

Semestr I

Wprowadzenie do diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej

Postępowanie ze zwierzętami i poskramianie zwierząt

Plan badania klinicznego

Identyfikacja zwierząt i wywiad

Badanie ogólne zwierząt – wygląd zewnętrzny, badanie błon śluzowych, badanie oczu.

Badanie ogólne zwierząt – badanie węzłów chłonnych i pomiar CTO

Badanie i symptomatologia układu powłokowego

Badanie i symptomatologia układu oddechowego – górne drogi oddechowe

Badanie i symptomatologia układu oddechowego – dolne drogi oddechowe

Badanie i symptomatologia układu krążenia – badanie serca i naczyń

Badanie układu krążenia – podstawy badania EKG

Badanie i symtomatologia układu pokarmowego zwierząt towarzyszących

Badanie i symptomatologia układu pokarmowego zwierząt gospodarskich

Badanie i symptomatologia układu pokarmowego koni

Badanie i symptomatologia układu moczowego

Semestr II

Badanie i symptomatologia układu moczowo - płciowego

Badanie i symptomatologia układu nerwowego i układu ruchu

Badanie i symptomatologia układu nerwowego i układu ruchu

Diagnostyka różnicowa układów powłokowego, oddechowego, krążenia

Diagnostyka różnicowa układów pokarmowego, moczowo płciowego, rozrodczego, ruchu i nerwowego

Badania dodatkowe w diagnostyczne klinicznej i profile badań.

Rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania i przechowywania materiału do badań

Podstawy teoretyczne diagnostyki laboratoryjnej

Sposoby i metody badania laboratoryjne krwi

Schemat i metody badania laboratoryjnego moczu

Interpretacja wyników badan laboratoryjnych – badanie krwi

Interpretacja wyników badan laboratoryjnych – badanie moczu

Odwodnienie - rodzaje, patogeneza, przebieg, postępowanie

Zasady przygotowania i prowadzenia dokumentacji lekarskiej.

Sposoby i techniki podawania leków.

Literatura:

J. Marek, J. Mocsy – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt

T. Janiak – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt domowych

J. Nicpoń – Badanie kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób wewnętrznych zwierząt domowych

W. Baumgartner – Diagnostyka kliniczna zwierząt

F. Nagórski – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt użytkowych

G.R. Rosenberger – Kliniczne badanie bydła

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

czynniki etiologiczne chorób, określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt, jak poskromić i przygotować zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych, dobrać narzędzia do poskramiania zwierząt, określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku. Rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną, zna zasady funkcjonowania aparatury i sprzętu diagnostycznego, rozpoznaje źródła zagrożeń obsługi sprzętów i aparatów diagnostycznych. Zna i opisuje mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych. Zna fachową, zawodową nomenklaturę łacińską i/lub dodatkowo inną obcojęzyczną. Zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki klinicznej zwierząt: Rozpoznaje objawy chorób zwierząt i analizuje wyniki badań fizykalnych zwierząt Zna zasady diagnostyki różnicowej objawów klinicznych układów i narządów. Zna techniki wykonywania badań dodatkowych laboratoryjnych, wie jak wykonać badanie i zinterpretować wyniki badań: Zna zasady przygotowania dokumentacji z zakresu diagnostyki. Zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej, zasady pobierania materiału do badań.

Umiejętności - student potrafi:

Przeprowadza wywiad lekarsko – weterynaryjny, wymienia podstawowe pytania zadawane właścicielowi zwierzęcia, uzyskuje dokładne informacje na temat okoliczności zachorowania i warunków utrzymania zwierząt. Potrafi interpretować wyniki badań fizykalnych, zróżnicuje objawy kliniczne chorób: Wykonuje badania laboratoryjne i interpretuje ich wyniki. We właściwy sposób zabezpiecza, myje, konserwuje i sterylizuje narzędzia i sprzęt diagnostyczny Przygotowuje dokumentację z zakresu diagnostyki. Dobiera i poprawnie stosuje metody poskramiania i przygotowywania zwierząt do zabiegów lekarsko – weterynaryjnych, zgodnie z zasadami BHP i humanitarnego postępowania ze zwierzętami. Potrafi udzielać rad i wskazówek w zakresie postępowaia i obchodzenia się ze zwierzętami.:Umie przeprowadzić badanie kliniczne wg. planu badania i monitorować stan zdrowia zwierząt. Zna i rozpoznaje objawy kliniczne chorób, układów i narządów, opisuje wyniki badań fizykalnych zwierząt, odróżnia prawidłowe od patologicznych wyniki badań fizykalnych zwierząt

Dobiera do planowanego badania sprzęt służący do wykonywania badań u zwierząt np.: stetoskop, młoteczek, plezymetr, termometr, otoskop, laryngoskop, waginoskop, oftalmoskop i inne. Umie zastosować sprzęt służący do wykonywania badań u zwierząt w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami BHP. Charakteryzuje sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia przy obsłudze sprzętów i aparatów diagnostycznych. Klasyfikuje pacjentów do badań dodatkowych, dobiera odpowiednie badania. Zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań i zasady ich zabezpieczania i przechowywania. Posługuje się nomenklaturą łacińską wystarczającą do rozumienia i opisywania czynności lekarskich.

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin pisemny

Kryterium oceny z egzaminu:

dostateczny – 60% - 67% poprawnych odpowiedzi

dostateczny plus – 68 -75%

dobry – 76% - 83% poprawnych odpowiedzi

dobry plus 85% - 92%

bardzo dobry – min. 93% poprawnych odpowiedzi

2. Przestrzeganie regulaminu zajęć

3. Obecność na zajęcoach

3. Oceny z zaliczeń cząstkowych

4. Oceny z weryfikacji przygotowania studentów do zajęć (tzw. „wejściówki”).

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu realizowane są tygodniowe praktyki dotyczące opieki nad zwierzętami, sposobów poskramiania i przygotowania zwierząt do badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wieczorek
Prowadzący grup: Maria Chmurska-Gąsowska, Marek Tischner, Jarosław Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Studenci poznają kliniczne objawy patologiczne występujące u zwierząt ich charakterystykę, sposoby rozpoznawania i różnicowania objawów chorobowych. Poznają metody i sposoby badań dodatkowych, szczególnie z zakresu analityki weterynaryjnej - laboratoryjnych badań dodatkowych.

Pełny opis:

Program obejmuje dwie części. W pierwszej poświęconej diagnostyce klinicznej studenci zapoznają się szczegółowo z planem badania klinicznego, symtomatologią i objawami ogólnymi i poszczególnych układów. Szczegółowo zapoznają się z definicjami objawów, ich charakterystyką, przebiegiem, nasileniem i sposobami rozpoznawania. Istotną częścią przedmiotu jest diagnostyka różnicowanie objawów chorobowych oraz i połączenie objawów z uwzględnieniem chorób układowych. Szkolenie łączy wiedzę zdobytą wcześniej z anatomii prawidłowej i topograficzne, fizjologii i patofizjologii, histologii. obejmuje podstawową wiedzę z poskramiania i przygotowania zwierząt do badania. W zakresie badań dodatkowych laboratoryjnych zajęcia obejmują zakres badań laboratoryjnych, sposób wykonania, interpretację uzyskanych wyników i powiązanie ich z uzyskanymi wynikami badań klinicznych.

Literatura:

1. J. Marek, J. Mocsy – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt

2. J. Nicpoń – Badanie kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób wewnętrznych zwierząt domowych

3. T. Janiak – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt domowych

4. W. Baumgartner – Diagnostyka kliniczna zwierząt

5. F. Nagórski – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt użytkowych

6. G.R. Rosenberger – Kliniczne badanie bydła

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wieczorek
Prowadzący grup: Maria Chmurska-Gąsowska, Bogdan Kania, Marek Tischner, Jarosław Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wieczorek
Prowadzący grup: Maria Chmurska-Gąsowska, Marek Tischner, Jarosław Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wieczorek
Prowadzący grup: Maria Chmurska-Gąsowska, Marek Tischner, Jarosław Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.