Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.4s.FZ.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia:

Student nabędzie podstawową wiedzę o procesach życiowych zachodzących w organizmie kręgowców. Szczególna uwaga poświęcona będzie rozumieniu praw kierujących funkcjonowaniem zdrowego organizmu oraz prawidłowemu definiowaniu homeostazy i badaniu jej roli w organizmie zwierząt i człowieka.

Fizjologia zwierząt będzie oparta na przeglądzie najnowszej wiedzy o prawidłowej czynności organizmów zwierząt i człowieka. Omawiana będzie czynność układów: nerwowego, krążenia, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego. Charakteryzowane będą procesy: homeostaza, odporność, termoregulacja, rytmy i cykle biologiczne.

Pełny opis:

Wykłady w dwóch semestrach

1. Komórki i ich funkcje. Fizjologia błon komórkowych

2. Odporność. Choroby autoimmunologiczne

3. Centralny układ nerwowy

4. Zmysły część I - oko, ucho

5. Zmysły część II - ból, smak, węch

6. Fizjologia trawienia. Wchłanianie

7. Czynniki wzrostowe

8. Fizjologia wzrostu

9. Fizjologia gospodarki wodnej

10. Fizjologia tkanki kostnej

11. Fizjologia termoregulacji

12. Fizjologia mięśni

13. Neurofizjologia

14. Fizjologia laktacji

15. Fizjologia oddychania

Ćwiczenia w dwóch semestrach

1. Procesy krwiotwórcze. Roztwory Izo-i anizotoniczne. Dyfuzja, osmoza, hemoliza.

2. Liczba hematokrytowa, rola osocza krwi i leukocytów. Rozmaz krwi.

3. Rola erytrocytów. Oznaczanie hemoglobiny. Krzepnięcie krwi.

4. Odporność. Grupy krwi.

5. Budowa układu krążenia. Krążenie krwi – demonstracja dużego i płucnego obiegu krwi.

6. Ciśnienie krwi. Pomiar ciśnienia krwi.

7. Budowa układu nerwowego. Przewodzenie w nerwie. Synapsy. Odruchy i łuki odruchowe.

8. Budowa i funkcje układu wegetatywnego, próg bólowy.

9. Mięśnie poprzecznie prążkowane, mięśnie gładkie.

10. Budowa układu trawiennego. Trawienie w jamie gębowej. Trawienie w jamie gębowej. Trawienie w żołądku i w jelitach.

11. Endokrynologia – gruczoły dokrewne; budowa i funkcja.

12. Oddychanie i spirometria.

13. Budowa i funkcja układu wydalniczego. Procesy tworzenia moczu fizjologicznego i patologicznego.

14. Metabolizm, podstawowa przemiana materii, witaminy .

Literatura:

1.Fizjologia zwierząt, Red. T. Krzymowski i J. Przała, 2015, PWRiL,

2.Fizjologia człowieka w zarysie, W. Traczyk, PZWL

3.Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, Red. L. Dusza. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2001

4.Fizjologia, W.F. Ganong, PZWL Warszawa, 2007

5.Fizjologia zwierząt domowych -W.von Engelhardt, Galaktyka 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza: Poszerzona wiedza o fizjologicznej regulacji procesów zachodzących w organizmie zwierzęcym.

Umiejętności: Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania odpowiednich publikacji, pisania prac, umiejętność dostosowania testów diagnostycznych do właściwych parametrów fizjologii

Kompetencje: do pracy w laboratorium badawczym, przekazywanie wiedzy z zakresu fizjologii w, użycie wiedzy w praktyce lekarskiej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa

Pozytywne zaliczenie wszystkich kolokwiów na ćwiczeniach daje podstawę do przystąpienia do egzaminów semestralnych z wykładów

WYKŁADY:

Zaliczenie I semestru: egzamin pisemny po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń (egzamin semestralny I)

Warunkiem studiowania w II semestrze jest pozytywna ocena z egzaminu semestralnego I

Zaliczenie wykładów całego kursu Fizjologii zwierząt:

pozytywnie zdany pisemny egzamin semestralny II (semestr II)po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń

Ocena końcowa: średnia ocena z ocen egzaminów semestralnych I i II

Kryteria ogólne:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

Nie są obowiązkowe ale zalecane np. poprzez uczestniczenie w projektach badawczych Katedry

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)