Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.3s.ZZiP.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu obejmują zagadnienia związane z oceną wartości pokarmowej pasz stosowanych w żywieniu zwierząt, metodami technologicznymi przygotowania pasz, zasadami żywienia najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich i amatorskich. Przedstawiona zostanie charakterystyka pasz, ocena ich jakości i sposoby konserwacji. Omówione zostaną zasady żywienia zwierząt w zależności od stanu fizjologicznego, układania dawek pokarmowych, systemy żywienia zwierząt, a także zaburzenia metaboliczne u zwierząt na tle żywieniowym oraz elementy dietetyki.

Pełny opis:

Temat wykładu

Żywienie jako podstawowy czynnik warunkujący wzrost, rozwój, produkcyjność i zdrowie

Zwierząt. Rola składników pokarmowych w żywieniu zwierząt

Trawienie składników pokarmowych u różnych grup zwierząt gospodarskich

Metody badań strawnościowych. Wykorzystanie składników pokarmowych - bilans N, C i

energii

Mierniki wartości energetycznej i białkowej pasz

Czynniki warunkujące pobranie pasz przez zwierzęta. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe

Podział pasz stosowanych w żywieniu zwierząt. Prawo paszowe

Charakterystyka pasz objętościowych - zielonki, pastwisko, kiszonki, siano

Pasze przemysłowe i odpadowe. Produkty biotechnologiczne

Podstawy żywienia krów mlecznych

Podstawy żywienia bydła opasowego, owiec i koni

Podstawy żywienia świń i drobiu

Podstawy żywienia psów i kotów

Substancje antyodżywcze i szkodliwe w paszach

Zaburzenia metaboliczne wywołane nieprawidłowym żywieniem

Wprowadzenie do dietetyki zwierząt

Tematyka ćwiczeń

Pobranie i przygotowanie próbki paszy do analizy chemicznej. Oznaczanie składu chemicznego pasz (laboratorium chemiczne)

Obliczenia współczynników strawności metodą klasyczną i wskaźnikową

Wycena wartości białkowej pasz (białko ogólne, białko ogólne strawne, BTJN i BTJE).

Wyliczanie wartości biologicznej białka - metody chemiczne.

Wycena wartości energetycznej pasz. Wykorzystanie metod matematycznych do szacowania wartości energetycznej pasz

Ćwiczenia w rozpoznawaniu pasz

Oceny jakości pasz objętościowych (siana, kiszonek)

Podstawowe zasady układania dawek pokarmowych. Układanie dawki pokarmowej dla

krowy mlecznej

Żywienie grupowe krów (TMR, PMR). Układanie dawki pokarmowej dla opasów

Układanie dawki bytowej dla konia

Układanie mieszanki treściwej dla trzody chlewnej

Układanie mieszanki treściwej dla drobiu

Układanie dawki pokarmowej i mieszanki treściwej dla psów i kotów

Zajęcia terenowe - nowoczesne preparaty o działaniu profilaktycznym, stosowane w dietoprofilaktyce i dietoterapii, żywienie dojelitowe - sondy nosowe, ustne oraz zasady gastroskopii i jejunostomii

Zajęcia terenowe - praktyczne żywienie zwierząt i ocena jego poprawność

Literatura:

1. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1,2 i 3 pod red. D. Jamroz i wsp. PWN 2015.

2. Pasze. Pod red. J. Chachułowej i wsp. SGGW, Warszawa 1996.

3. Animal Nutrition 7th edition, McDonald et al. Ed Prentice Hall, Pearson, USA. 2010.

4. Normy żywienia zwierząt ( bydło, owce, trzoda chlewna, drób).

5. Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. P. Hanczakowski i wsp., IZ, Kraków 2001

6. Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Kamiński i wsp., AR Kraków 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna skład chemiczny pasz oraz wpływ poszczególnych składników pokarmowych na wzrost, rozwój i produkcyjność zwierząt gospodarskich.

Zna metody i sposoby określania wartości pokarmowej pasz oraz systemy wartościowania białkowego i energetycznego pasz.

Potrafi scharakteryzować metody i sposoby konserwacji pasz oraz metody przygotowania i przyrządzania pasz.

Tłumaczy zasady żywienia zwierząt gospodarskich (krów mlecznych i opasów, owiec i kóz, koni, trzody chlewnej, kur niosek i brojlerów).

Charakteryzuje błędy żywieniowe i zna konsekwencje nieprawidłowego żywienia

Umiejętności

Potrafi pobrać i przygotować próbkę paszy do analizy chemicznej.

Rozpoznaje pasze, interpretuje wyniki dotyczące oceny wartości pokarmowej i odżywczej pasz.

Ocenia potrzeby pokarmowe zwierząt (w oparciu o normy żywieniowe) i potrafi skomponować dawkę pokarmową i mieszankę treściwą dla zwierząt gospodarskich.

Potrafi ocenić jakość paszy oraz poprawność żywienia w gospodarstwie

Kompetencje społeczne

Charakteryzuje się aktywną postawą w zakresie samokształcenia i ma świadomość potrzeby upowszechniania w praktyce rolniczej posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką rolniczą.

Jest kreatywny w pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie w formie egzaminu składającego się z 3 etapów: rozpoznawanie pasz, dawka pokarmowa/ mieszanka paszowa, test. Udział oceny w ocenie końcowej stanowi 60%

Ćwiczenia: Średnia z ocen z 4 zaliczeń cząstkowych ocenianych wg standardowej skali, minimum 55% prawidłowych odpowiedzi

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)