Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia w produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.3s.TwPZ.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia w produkcji zwierzęcej
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student zapoznaje się z technologiami produkcji stosowanym w hodowli zwierząt. Zapoznaje się z czynnikami wpływającymi na wydajność i produkcyjność zwierząt gospodarskich. Student poznaje zasady produkcji mleka, mięsa i wełny u małych przeżuwaczy. Poznaje technologie produkcji mleka i żywca wołowego. Omawiane są zasady technologii produkcji stosowane w hodowli trzody chlewnej. Ponadto student zostaje zapoznany z fermowymi technologiami hodowli zwierząt futerkowych oraz drobiu.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do przedmiotu – zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami technologii produkcji zwierząt gospodarskich

2. Kierunki użytkowania owiec kraju i na świecie

3. Kierunki użytkowania kóz w kraju i na świecie

4. Typy użytkowe i czynniki wpływające na użytkowość bydła

5. Podstawowe technologie produkcji w fermach trzody chlewnej

6. Nowe technologie w hodowli zwierząt futerkowych

7. Technologie w produkcji drobiarskiej

Ćwiczenia:

1. Technologia produkcji mleka owczego i koziego

2. Technologia produkcji i przetwarzania wełny owczej

3. Technologia produkcji jagnięciny i baraniny

4. Technologia produkcji mleka i żywca wołowego

5. Technologia produkcji jaj i mięsa kurzego

6. Zasady prowadzenia tuczu trzody chlewnej

7. Technologia pozyskiwania i obróbki skór zwierząt futerkowych

Literatura:

Hodowla Owiec - praca zbiorowa pod redakcją M. Soroczyńskiej . Wyd. FRSGGW (Fundacja Rozwoju SGGW) Warszawa 1998.

Hodowla, chów i użytkowanie owiec pod red. Niżnikowskiego. Wieś jutra,2011

Hodowla kóz. Helmut Kuhnemann. Wyd. RN – 2009

Hodowla i użytkowanie bydła. Z Ltwińczuk. PWRiL.2005

Hodowla i użytkowanie świn. B. Grudniewska. 1998

Hodowla i użytkowanie drobiu. J.Jankowski. 2012

Hodowla zwierząt futerkowych . S. Jarosz 1993

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

podstawową wiedzę z zakresu technologii produkcji mleka, żywca, jaj,

wełny i skór, organizację produkcji zwierzęcej w gospodarstwie;

podstawową wiedzę o funkcjonowaniu specjalistycznych ferm różnych

gatunków zwierząt gospodarskich

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

dokumentuje i korzysta ze zgromadzonych informacji związanych ze

zdrowiem i dobrostanem, wie co wpływa na produkcyjność w

hodowlach wielkostadnych

sposoby postępowania ze zwierzętami, ma wiedzę dotyczącą

poskramiania zwierząt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt

działania w sytuacjach zagrożenia

podejmowania trudnych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w

środowisko przyrodnicze

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z poszczególnych tematów ćwiczeń. Minimalny próg

zaliczenia każdego ćwiczenia 60%. Skala ocen:

0-59 % - niedostateczny (2), 60-71% - dostateczny (3), 72-77% - ponad

dostateczny (3,5), 78-85% dobry (4), 86-93% ponad dobry (4,5), 94-100%

bardzo dobry (5).

Średnia z zaliczenia pisemnego ćwiczeń stanowi 60% wagi w ocenie końcowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)