Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chów i hodowla zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.3s.CHiHZ.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla zwierząt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Weterynaria, 3 semestr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu ma dostarczyć słuchaczom najważniejszych informacji z zakresu szeroko pojętego chowu i hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i towarzyszących występujących w Polsce, z uwzględnieniem specyfiki ich wymagań i ograniczeń gatunkowych oraz ukazaniem roli i miejsca lekarza weterynarii w zapewnieniu dobrostanu. Szczególna uwaga zwrócona będzie na gospodarcze i społeczne znaczenie zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Przybliżona też zostanie charakterystyka użytkowa i pokrojowa ras poszczególnych gatunków zwierząt oraz ich wymagania środowiskowe. Kolejną kwestią będzie omówienie znaczenia i miejsca ras rodzimych (zachowawczych) we współczesnym chowie i hodowli oraz przybliżenie sposobów prowadzenia ich chowu i hodowli w Polsce. Kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich i podstawy pracy hodowlanej w odniesieniu do najważniejszych gatunków.

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczom studiów weterynaryjnych zagadnień z zakresu szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, z którymi lekarz weterynarii będzie miał do czynienia w swojej praktyce zawodowej. Nabyta wiedza będzie instrumentem służącym lepszemu zrozumieniu i porozumieniu z hodowcami (właścicielami ), względnie opiekunami zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Będzie też stanowiła podstawę do dalszego kształcenia lekarzy weterynarii w tym zakresie (kursy, studia podyplomowe), ze względu na częste podejmowanie przez nich w swojej praktyce zawodowej roli doradców i konsultantów, także w sprawach chowu i hodowli zwierząt.

Tematyka wykładów i ćwiczeń w ramach przedmiotu chów i hodowla zwierząt obejmuje następujące zagadnienia:

1. Krótka charakterystyka i definicje rolnictwa, chowu i hodowli zwierząt.

2. Ustawowe regulacje hodowli i rozrodu zwierząt w Polsce.

3. Gatunki zwierząt gospodarskich ustawowo dopuszczone do chowu

i hodowli w Polsce.

4. Gatunki zwierząt amatorskich i towarzyszących utrzymywane w Polsce

5. Cele chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

6. Sposoby użytkowania i typy użytkowe zwierząt gospodarskich.

7. Przegląd najważniejszych ras bydła, świń, koni, owiec, kóz, gatunków

drobiu i zwierząt futerkowych oraz wolnożyjących.

8. Podstawy hodowli zwierząt gospodarskich obejmujące następujące

zagadnienia:

- struktura genetyczna populacji (szacowanie spokrewnień i inbredu,

analiza informacji zawartych w rodowodach i ich przydatność w pracy

hodowlanej)

- rodzaje cech użytkowych u zwierząt (cechy jakościowe i ilościowe)

- sposoby opisu i analizy cech użytkowych zwierząt (statystyki opisowe,

parametry genetyczne, tj. odziedziczalność i korelacje genetyczne)

i wykorzystanie tych informacji w praktyce hodowlanej.

- ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt

- rodzaje i metody selekcji (selekcja bezpośrednia i selekcja pośrednia,

selekcja indywidualna, selekcja rodzinowa i kombinowana, selekcja na

jedną i na wiele cech (następcza, niezależnych poziomów brakowania,

indeks selekcyjny).

- dobór do kojarzeń (kojarzenia jednorodne i niejednorodne)

9. Krzyżowanie towarowe w celu uzyskania efektu heterozji

(krzyżowanie dwu- trzy i wielorasowe, rotacyjne, przemienne) oraz

omówienie zastosowań praktycznych w u poszczególnych gatunków

zwierząt gospodarskich.

10. Podstawowe dane statystyczne dotyczące stanu chowu i hodowli

zwierząt gospodarskich w Polsce.

Literatura:

Barabasz, B. Bieniek, J. Króliki. Towarowa produkcja mięsna.

Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 2003.

Barabasz, B. Bieniek, J. Króliki. Reksy. Użytkowanie futerkowe. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2008.

Knothe, A.M Radomska M.J. Genetyka i hodowla owiec. PWRiL Warszawa, 1981

Litwińczuk, Z. (redakcja naukowa). Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa. 2011

Nowicki, B., Jasek, S., Maciejewski, J., Pawlina, E. Atlas ras zwierząt gospodarskich. PWN Warszawa 1995.

Radomska, M.J., Knothe, A.M.. Podstawy zootechniki. PWN Warszawa, 1990.

Węglarz, A. (redakcja naukowa). Hodowla bydła. Akademia Rolnicza Kraków 2003

Żuk, B., Wierzbicki, H. Zatoń-Zatorska, M., Kulisiewicz, Z. Genetyka populacji i metody hodowlane. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2011.

Rocznik statystyczny GUS

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- Opisuje założenia doboru zwierząt do kojarzeń, metody rozmnażania

i selekcji zwierząt;

- Posiada podstawową wiedzę o współczesnej roli ras rodzimych

(zachowawczych) w hodowli;

- Zna i rozumie organizację produkcji zwierzęcej w gospodarstwie;

- Zna zasady obrotu, planowania wielkości i struktury stada;

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- Wykazuje umiejętność słuchania i udzielania odpowiedzi językiem

zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji;

- Zbiera, analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki

badań laboratoryjnych i dodatkowych .

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- Potrafi współpracować z hodowcą w rozwiązywaniu problemów

zdrowotnych stada, właściwie interpretuje odpowiedzialność lekarza

weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz

w stosunku do społeczeństwa i środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: sprawdziany pisemne;

Wykłady: egzamin pisemny lub ustny. Rodzaj egzaminu podawany

studentom na początku każdego cyklu kształcenia.

Ocena łączna: ustalana w proporcji:

50% wynik egzaminu z wykładów + 50% ocena z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

program przedmiotu nie przewiduje praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bieniek
Prowadzący grup: Józef Bieniek, Joanna Kania-Gierdziewicz, Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bieniek
Prowadzący grup: Józef Bieniek, Joanna Kania-Gierdziewicz, Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bieniek
Prowadzący grup: Józef Bieniek, Joanna Kania-Gierdziewicz, Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.