Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biostatystyka i metody dokumentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.2s.BMD.SJ.WETXZ.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biostatystyka i metody dokumentacji
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Weterynaria, 2 semestr - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi narzędziami statystycznymi przydatnymi w pracy lekarza weterynarii.

Pełny opis:

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa: przestrzeń zdarzeń elementarnych, działania na zdarzeniach, definicja prawdopodobieństwa i jego własności.

Zmienne losowe i ich rodzaje. Dystrybuanta zmiennej losowej. Przykładowe rozkłady zmiennych

losowych.

Parametry rozkładu zmiennych losowych: miary położenia i zmienności.

Pojęcie populacji i próby. Parametry rozkładu populacji

Metody estymacji: definicja estymatora i jego własności, estymacja przedziałowa i punktowa parametrów populacji (średniej i wariancji).

Weryfikacja hipotez: definicja testu i hipotezy statystycznej, błąd I i II rodzaju, poziom istotności testu. Rodzaje testów (parametryczne, nieparametryczne).

Test t-Studenta dla grup niezależnych i par skorelowanych. Jednoczynnikowa analiza wariancji i dwuczynnikowa analiza wariancji z interakcją. Test chi kwadrat.

Zastosowanie pakietu SAS do statystycznej analizy danych.

Miary współzależności liniowej między dwiema zmiennymi w populacjach dwuwymiarowych.

Zapoznanie studentów z systemami informatycznymi programami stosowanymi do gromadzenia, przechowywania i analizy statystycznej danych weterynaryjnych.

Wnioskowanie statystyczne. Zasady testowania hipotez. Weryfikacja normalności rozkładu.

Literatura:

1. Olech W., Wieczorek M. Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. Wydawnictwo SGGW, 2002.

2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1. I 2.1998. PWN.

1. Kukuła K. Elementy statystyki w zadaniach. 1998. PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę z zakresu rachunku prawdopodobieństwa niezbędną dla zrozumienia podstawowych pojęć statystyki matematycznej.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia statystyczne i potrafi z nich korzystać przy opisie zjawisk przyrodniczych.

Zna zasady tworzenia i wykorzystania baz danych weterynaryjnych.

Umiejętności

Potrafi obliczyć i zinterpretować parametry charakteryzujące cechy w populacji.

Potrafi zastosować poznane metody statystyczne do opisu i interpretacji zjawisk przyrodniczych.

Potrafi stosować specjalistyczne programy komputerowe do

statystycznej analizy danych weterynaryjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Potrafi pracować w zespole, wspólnie rozwiązywać problemy

badawcze, rozumie konieczność systematyczności w pracy.

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy ze statystyki

matematycznej i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

• ocena z pozytywna z dwóch sprawdzianów pisemnych

• obecność na zajęciach

Sprawdzian pisemny obejmuje wykonanie zadań z przerobionego materiał. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na sprawdzianie

pisemnym wynosi 25 pkt. Zaliczenie na ocenę pozytywną po uzyskaniu min. 50% punktów z obu sprawdzianów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Jagusiak
Prowadzący grup: Wojciech Jagusiak, Agnieszka Otwinowska-Mindur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Jagusiak
Prowadzący grup: Wojciech Jagusiak, Agnieszka Otwinowska-Mindur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Jagusiak
Prowadzący grup: Olga Derewicka, Wojciech Jagusiak, Olga Jarnecka, Agnieszka Otwinowska-Mindur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Jagusiak
Prowadzący grup: Olga Derewicka, Wojciech Jagusiak, Agnieszka Otwinowska-Mindur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)