Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.1s.OSR.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi problemami dotyczącymi stanu środowiska, przyczynami degradacji oraz metodami jego rewitalizacji.

Pełny opis:

Podstawowe informacje o środowisku. Ochrona środowiska w świetle prawodawstwa UE. Klasyfikacja zagrożeń. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz charakterystyka niekorzystnych zjawisk związanych z zanieczyszczeniem atmosfery. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych związane z antropogeniczną działalnością człowieka. Chemizacja rolnictwa a degradacja wybranych elementów środowiska. Ochrona środowiska a programy rolno-środowiskowe, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Środowisko a zdrowie człowieka. Systemy monitorowania środowiska w Polsce.

Literatura:

1. Jan Cebula, Piotr Górka, i inni. Wybrane zagadnienia ochrony środowiska. Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice 2000,

2. Ewa Pyłka-Gutowska. Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, W-wa 1996

3. Zdzisław Zabłocki, Ewa Fudali. Pozarolnicze obciążenie środowiska. Wyd. AR Szczecin 1998

4. Piotr Milicki. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wyd. AR Poznań, 2004

Efekty uczenia się:

wiedza:

- identyfikuje zagrożenia w środowisku przyrodniczym

- posiada wiedzę na temat problemów związanych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych i ich rewitalizacją

Umiejętności:

- posługuje się normami i standardami dotyczącymi ochrony środowiska

kompetencje społeczne:

- ma świadomość pogłębiania swojej wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

- ocena prezent.ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

- ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Wiśniowska-Kielian
Prowadzący grup: Barbara Wiśniowska-Kielian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Wiśniowska-Kielian
Prowadzący grup: Barbara Wiśniowska-Kielian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowe informacje o środowisku. Ochrona środowiska w świetle prawodawstwa UE. Klasyfikacja zagrożeń. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz charakterystyka niekorzystnych zjawisk związanych z zanieczyszczeniem atmosfery. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych związane z antropogeniczną działalnością człowieka. Chemizacja rolnictwa a degradacja wybranych elementów środowiska. Środowisko a zdrowie człowieka.

Pełny opis:

Podstawowe informacje o środowisku. Ochrona środowiska w świetle prawodawstwa UE. Przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Wtórne efekty zanieczyszczenia powietrza. Lokalne i globalne skutki zanieczyszczenia powietrza. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na środowisko oraz zdrowie organizmów żywych. Dziura ozonowa – przyczyny, skutki oraz zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych. Kwaśne deszcze – przyczyny, skutki, zagrożenie dla naturalnych i antropogenicznych elementów środowiska oraz zdrowia organizmów żywych. Smog – przyczyny, rodzaje, skutki, zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych. Przyczyny i skutki zanieczyszczenia środowiska bezno(a)pirenem. Woda i jej znaczenie. Obieg wody w przyrodzie. Zasoby wód w Polsce, ich klasyfikacja i podział. Klasy jakości wód i ich ocena. Udział Polski w zanieczyszczaniu Bałtyku. Zagrożenia dla zdrowia wynikające z zanieczyszczenia wody. Oczyszczania ścieków - metody, usuwanie związków fosforu i azotu ze ścieków. Metody zagospodarowania osadów ściekowych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Eutrofizacja zbiorników wodnych - przyczyny i skutki. Hałas i wibracje - wpływ na środowisko i organizmy żywe. Promieniowanie elektromagnetyczne - rodzaje, właściwości i skutki oddziaływania na środowisko i organizmy żywe. Skutki zanieczyszczenia atmosfery światłem, wpływ na organizmy żywe. Wpływ chemizacji rolnictwa na środowisko i organizmy żywe. Przyczyny zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, wpływ na organizmy żywe. Klasyfikacja stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi oraz jej praktyczne zastosowanie. Zanieczyszczenie gleb siarką i WWA. Wpływ WWA na zdrowie ludzi i zwierząt. Klasyfikacja stopnia zanieczyszczenia gleb siarką i WWA oraz jej praktyczne zastosowanie. Zanieczyszczenie gleb związkami ropopochodnymi, wpływ na organizmy żywe. Rekultywacja gleb. Fizyczne i chemiczne metody oczyszczania gleb z zanieczyszczeń chemicznych. Biologiczne metody oczyszczania gleb z zanieczyszczeń chemicznych. Zagrożenia powodowane przez produkcję zwierzęcą (emisja gazów cieplarnianych, odpady z produkcji). Odpady - źródła, rodzaje składowisk, składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływ składowania odpadów na środowisko – emisja gazów, odcieków i aerozolu biologicznego. Zagospodarowanie gazu wysypiskowego. Skutki środowiskowe spalania odpadów. Źródła zanieczyszczenia środowiska dioksynami i ich wpływ na zdrowie organizmów żywych. Azbest - zastosowanie i wpływ na zdrowie organizmów. Program likwidacji azbestu w Polsce. Przyczyny zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi, skutki dla zdrowia organizmów żywych. Źródła pestycydów w środowisku i ich wpływ na zdrowie organizmów żywych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Alloway B.J., Ayres D.C. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. 1999 r.

2. Cebula J., Górka P., i in. Wybrane zagadnienia ochrony środowiska. Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice 2000.

3. Dobrzański G. (red.) Ochrona środowiska przyrodniczego. 2001.

4. Kozak D., Chmiel B., Niećko J. Ochrona środowiska. 2001 r.

5. Kozłowski S. Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku. 2002 r.

6. Milicki P. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wyd. AR Poznań, 2004.

7. Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K. Ochrona biosfery. 2007.

8. Pyłka-Gutowska E. Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, W-wa 1996.

9. Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. 2001.

10. Zabłocki Z., Fudali E. Pozarolnicze obciążenie środowiska. Wyd. AR Szczecin 1998.

i inne podręczniki o tej tematyce

Uzupełniająca:

Artykuły naukowe.

Artykuły w czasopismach popularno-naukowych: Aura, Ochrona powietrza i problemy odpadów i in.

Bieżące informacje z pracy, radia i telewizja.

Materiały dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl oraz instytucji z nim powiązanych.

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie pisemne w formie testu lub zaliczenie w formie ustnej (opcjonalnie - do wyboru przez Studenta)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.