Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parazytozy zwierząt wolno żyjących, egzotycznych i hobbistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.11s.PA.F.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Parazytozy zwierząt wolno żyjących, egzotycznych i hobbistycznych
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student pozyskuje wiedzę na temat zagrożeń związanych z nabywaniem inwazji pasożytniczych przez zwierzęta wolno żyjące – w tym objęte ochroną gatunkową oraz zwierzęta łowne – jak również zwierzęta utrzymywane amatorsko. Nabiera umiejętności w zakresie diagnostyki chorób inwazyjnych. Opracowuje sposoby zapobiegania inwazjom oraz zwalczania parazytoz u różnych grup zwierząt kręgowych.

Pełny opis:

Wykłady - 15 godz. Tematyka zajęć:

- Parazytologia środowiskowa – ekologia pasożytów (populacje, zgrupowania); epizootiologia chorób pasożytniczych (stadia dyspersyjne i inwazyjne, wektory i żywiciele).

- Choroby pasożytnicze zwierząt wolno żyjących, w tym objętych ochroną gatunkową oraz zwierząt łownych.

- Choroby pasożytnicze zwierząt hobbistycznych i egzotycznych.

- Gatunki pasożytnicze zmieniające obraz fauny pasożytniczej Polski (pasożyty zawleczone i zawlekane, ekspansywne i inwazyjne ekologicznie oraz wygasłe i wygasające w faunie krajowej).

Ćwiczenia - 30 godz. Tematyka zajęć:

- Diagnostyka wybranych gatunków zwierząt wolno żyjących – łownych i objętych ochroną (zając szarak, sarna, kozica, świstak, bażant, kaczki, kormoran) oraz hobbistycznych i egzotycznych (królik, mysz, szczur, ptaki ozdobne, węże, jaszczurki, żaby, karpiowate, okoń) na podstawie metod koproskopowych (rozmazy, metoda sedymentacyjna i metody flotacyjne), larwoskopowych (metoda Vajdy i Baermanna) i sekcji parazytologicznych (wykonanie trwałych i nietrwałych preparatów mikroskopowych w celu oznaczenia gatunków pozyskanych pasożytów).

- Parazytologiczna ocena środowiska, higiena dokarmiania zwierząt łownych, pozyskanie w terenie materiału do wykonania projektów badawczych; diagnostyka parazytologiczna pozyskanego materiału.

- Zaliczenie prac projektowych realizowanych w zespołach badawczych (prezentacje raportów badawczych).

Literatura:

- Baker D.G. 2008. Flynn's Parasites of Laboratory Animals. Blackwell Publishing, Ames.

- Ramisz A., Cisek A., Balicka-Ramisz A. 2001. Pasożyty sarny, daniela i jelenia. Wydawnictwo AR w Szczecinie, Szczecin.

- Tropiło J., Kiszczak L. 2007. Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.

- Niewiadomska K., Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A. 2001. Zarys parazytologii ogólnej. PWN, Warszawa.

- Kowal J., Nosal P., Bonczar Z., Wajdzik M. 2012. Parasites of captive fallow deer (Dama dama L.) from southern Poland with special emphasis on Ashworthius sidemi. Annals of Parasitology, 58, 23–26.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- wpływ różnego typu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom zarażenia zwierząt pasożytami,

- zagrożenia związane z nabywaniem inwazji pasożytniczych przez zwierzęta wolno żyjące (w tym objęte ochroną gatunkową oraz zwierzęta łowne), zwierzęta utrzymywane amatorsko, jak również zagrożenia dla człowieka,

- biologię gatunków pasożytów występujących u różnych grup zwierząt, ich cykle rozwojowe oraz chorobotwórczość i sposoby zapobiegania inwazjom.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- dobrać odpowiednie metody diagnozowania inwazji pasożytniczych, właściwe dla konkretnych grup żywicielskich,

- oszacować rodzaj i rozmiary inwazji pasożytniczych u zwierząt.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- pracy w grupie i kierowania małym zespołem opracowującym zalecenia profilaktyczne oraz metody ograniczania inwazji,

- ponoszenia odpowiedzialności za sytuację inwazjologiczną w różnego typu środowiskach, u różnych żywicieli.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Ćwiczenia: na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać i zreferować projekt; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.