Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ortopedia psów i kotów- fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.10s.OPK.F.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ortopedia psów i kotów- fakultet
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń seminaryjnych oraz terenowych a jego zadaniem jest poszerzenie wiedzy studenta ponad podstawowy wymiar w zakresie ortopedii psów i kotów. Omawiane są szczegółowo metody diagnostyczne stosowane w ortopedii oraz diagnostyka obrazowa w tym zakresie.

Pełny opis:

W ramach wykładów omawiane są:

1. metody diagnostyczne stosowane w ortopedii

2. leczenie złamań u psów i kotów

3. opatrunki stosowane w ortopedii

4. schorzenia poszczególnych stawów u psów i kotów

5. dysplazja stawów biodrowych i łokciowych

6. schorzenia w obrębie kręgoslupa, postepowanie

W ramach ćwiczeń omawiane są:

1. metody znieczulenia zwierząt ortopedycznych

2. wykonywanie opatrunków, ich rodzaje, sposoby zakładania na poszczególne okolice ciała

3. diagnostyka obrazowa w ortopedii

4. techniki operacyjne w leczeniu złamań

5.schorzenia poszczególnych stawów

6.chirurgia kręgosłupa

7. schorzenia wieku młodzieńczego

8. chirurgia miednicy i stawów biodrowych

9. chirurgia stawów łokciowego i barkowego.

Literatura:

T.W. Fossum: "Chirurgia małych zwierząt Tom I, II, III," Elsevier 2009, Żakiewicz

A. Coughlan, A. Miller: "Leczenie złamań u małych zwierząt'

M. Galanty " Chirurgia małych zwierząt " PWRiL W-wa 2013

H. Schebitz, W. Brass: " Chirurgia ogólna dla lekarzy weterynarii i studentów" PRWiL W-wa 1983

H. Schebitz, W. Brass " Techniki operacyjne u psów i kotów"

Uzupełniająca:

W.W. Muir: " Anestezjologia weterynaryjna", Elsevier 2008

Efekty uczenia się:

Absolwent zna :

a. wpływ leków anestetycznych stosowanych w premedykacji oraz znieczuleniu ogólnym na homeostazę i funkcjonowanie organizmu psów i kotów.

b. w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać wiedzę z zakresu postępowania przed- i pooperacyjnego oraz wykonywania zabiegów ortopedycznych. Materiał dotyczy zarówno zabiegów i operacji ortopedycznych oraz postępowania w nagłych przypadkach ortopedycznych.

c. zasady postępowania diagnostycznego,w tym zasady diagnostyki różnicowej przy poszczególnych jednostkach chorobowych. Umiejętnie komunikuje się z klientami, przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny, umie zrozumiale przedstawić stan kliniczny zwierzęcia, rokowanie oraz zalecenia terapeutyczne. metody chirurgiczne, oraz zalecenia pozabiegowe.

d. potrafi sporządzić przejrzyste opisy wypis oraz zalecenia przypadków oraz prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną.Na podstawie przeprowadzonego wywiadu lekarsko-weterynaryjnego oraz badania klinicznego analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne,

e.potrafi przeprowadzić diagnostykę różnicową oraz zlecić odpowiednie badania dodatkowe i właściwie zinterpretować ich wyniki.

f. potrafi dobierać właściwe leczenie oraz żywienie zwierząt odpowiednio do danej jednostki chorobowej, jej przebiegu oraz rokowania uwzględniając dobrostan zwierzęcia.

g. ocenia konieczność przeprowadzenia eutanazji oraz potrafi ją wykonać w humanitarny sposób.

h. Umiejętnie udziela pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku w przypadku stanów nagłych.Przestrzegając zasad etycznych świadomie i odpowiedzialnie podejmuje decyzje wobec ludzi i zwierząt, stawiając dobro pacjenta na pierwszym miejscu. Posiadając świadomość własnych ograniczeń zdaje sobie sprawę z konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności celem podwyższania jakości opieki weterynaryjnej i dobrostanu zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Minimalne kryterium oceny egzaminu pisemnego:

dostateczny – 55% - 70% poprawnych odpowiedzi

dobry – 70% - 85% poprawnych odpowiedzi

bardzo dobry – min. 85% poprawnych odpowiedzi

wraz z udziałem w ocenie końcowej modułu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)