Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.ZCZ.TOKSZ.NI.TTZTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia żywności
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami, które mogą wpływać na bezpieczeństwo zdrowotne żywności, ich rodzajem, źródłem, występowaniem i toksycznością.

Student powinien posiąść wiedzę na temat szkodliwych toksycznych substancji mogących występować w żywności oraz nabyć umiejętność identyfikacji i oznaczania niektórych z nich w produktach spożywczych

Pełny opis:

1.Działanie toksyczne substancji, rodzaje toksyczności, czynniki wpływające na toksyczność substancji w organizmie (2 h)

2.Naturalne substancje szkodliwe w żywności - glikozydy, alkaloidy, substancje anty-odżywcze, aminy biogenne, substancje trujące w grzybach wielkoowocnikowych (2,5h)

3.Substancje dodatkowe - cele i zasady stosowania, podział (0,5 h)

4.Substancje kształtujące cechy sensoryczne - barwniki, aromaty (1 h)

5.Sztuczne środki słodzące (1 h)

6.Substancje konserwujące i przeciwutleniające (1 h)

7.Zanieczyszczenia żywności - podział, rodzaje. Metale ciężkie (2,5 h)

8.Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) (1 h)

9.Węglowodory chlorowane - dioksyny i PCBs (2 h)

10.Pestycydy (1,5 h)

11.Pozostałości antybiotyków i środków hormonalnych (1 h)

12.Azotany, azotyny, nitrozoaminy

(2 h)

13.Zanieczyszczenia mikrobiologiczne - mykotoksyny (1 h)

14.Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej (1 h)

Literatura:

1.Gawęcki J. (red), Hryniewiecki L. (red), 1998, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu T.1 PWN Warszawa 2008

2.Gertig H., Duda G., Żywność a zdrowie i prawo. Wyd. II. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2004.

3.Młodecki H., Piekarski L.: Zagadnienia zdrowotne żywności. PZWL Warszawa 1982.

4.Nikonorow M., Urbanek-Karłowska B.: Toksykologia Żywności. PZWL Warszawa 1987.

5.Piotrowski J.K. (red.). Podstawy toksykologii. Wyd. Nauk.-Techn. Warszawa 2006

6.Toksykologia ? przewodnik do ćwiczeń (skrypt) wyd. III.Wyd. SGGW Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę na temat naturalnych substancji szkodliwych występujących w żywności.

Charakteryzuje substancje dodatkowe stosowane w żywności.

Umie określić związek pomiędzy występowaniem różnych zanieczyszczeń żywności, a potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Umiejętności

Posiada umiejętność sporządzania sprawozdań i porównywania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi.

Dobiera i stosuje odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego i posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Potrafi współdziałać i pracować w grupie i kierować małym zespołem

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna działania toksycznego substancji, nie potrafi wymienić rodzajów toksyczności oraz czynników wpływających na toksyczność substancji w organizmie. Nie potrafi wyróżnić i scharakteryzować naturalnych substancji szkodliwych w żywności

Nie klasyfikuje, nie definiuje i nie podaje przykładów oraz zasadności stosowania w żywności substancji dodatkowych.

Nie klasyfikuje zanieczyszczeń żywności i nie zna charakterystyki poszczególnych grup. Nie umie określić związku pomiędzy występowaniem zanieczyszczeń w żywności, a potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Nie posiada umiejętności sporządzania sprawozdań i porównywania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi.

Nie potrafi odpowiednio dobrać i zastosować odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Nie potrafi przeprowadzić podstawowych analiz dotyczących składu chemicznego i nie ma umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

Nie rozumie potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Nie rozumie potrzeby informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Nie potrafi sprawnie pracować w grupie i nie umie kierować małym zespołem

Na ocenę 3

Ma niepełną wiedzę na temat działania toksycznego substancji, gdyż nie potrafi wymienić większości rodzajów toksyczności oraz czynników wpływających na toksyczność substancji w organizmie. Potrafi wyróżnić, ale ma trudności w przedstawieniu pełnej charakterystyki naturalnych substancji szkodliwych w żywności

Rozpoznaje i klasyfikuje substancje dodatkowe w żywności, ale nie potrafi poprawnie określić zasadności i bezpieczeństwa ich stosowania. Nie posiada wiedzy na temat negatywnego wpływu substancji dodatkowych na zdrowie człowieka.

Posiada podstawową wiedzę na temat zanieczyszczeń żywności. Podaje niekompletny podział i rodzaje zanieczyszczeń. W sposób niepełny charakteryzuje wybrane związki należące do chemicznych i mikrobiologicznych zanieczyszczeń żywności i nie potrafi określić związku pomiędzy występowaniem różnych zanieczyszczeń żywności, a potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Potrafi sporządzać sprawozdania w stopniu podstawowym, ale nie ma umiejętności porównywania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi.

Rzadko potrafi odpowiednio dobrać i zastosować odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Potrafi przeprowadzić analizy składu chemicznego w stopniu słabym i obsługiwać podstawowy sprzęt laboratoryjny

Słabo rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Słabo rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Potrafi pracować w grupie w stopniu podstawowym, ale nie umie kierować małym zespołem

Na ocenę 4

Ma zadowalającą wiedzę na temat działania toksycznego substancji, wymienia większość rodzajów toksyczności oraz czynników wpływających na toksyczność substancji w organizmie. Potrafi poprawnie wyróżnić, ale nie w pełni scharakteryzować naturalne substancje szkodliwe w żywności

W stopniu zadowalającym klasyfikuje substancje dodatkowe i występowanie oraz zasadność i bezpieczeństwo ich stosowania w żywności, ale nie potrafi omówić ich negatywnego wpływu na zdrowie człowieka

Posiada zadowalającą wiedzę na temat zanieczyszczeń żywności. Podaje podział i rodzaje zanieczyszczeń. Charakteryzuje wybrane związki należące do chemicznych i mikrobiologicznych zanieczyszczeń żywności, ale nie potrafi określić związku pomiędzy występowaniem różnych zanieczyszczeń żywności, a potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Posiada zadowalającą umiejętność sporządzania sprawozdań i porównywania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi

Nie za każdym razem potrafi dobrać i zastosować odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Potrafi przeprowadzić większość analiz dotyczących składu chemicznego i w sposób zadowalający posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

Rozumie w stopniu zadowalającym potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Rozumie w stopniu zadowalającym potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Potrafi sprawnie pracować w grupie ale nie umie kierować małym zespołem

Na ocenę 5

Ma kompletną wiedzę na temat działania toksycznego substancji, potrafi wymienić wszystkie rodzaje toksyczności oraz czynniki wpływające na toksyczność substancji w organizmie. Potrafi bezbłędnie wyróżnić i scharakteryzować naturalne substancje szkodliwe w żywności

Klasyfikuje substancje dodatkowe i posiada kompletną wiedzę na temat ich występowania, zasadności i bezpieczeństwa ich stosowania w żywności, potrafi także omówić ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka

Posiada kompletną wiedzę na temat zanieczyszczeń żywności. Podaje podział i rodzaje zanieczyszczeń. Charakteryzuje wybrane związki należące do chemicznych i mikrobiologicznych zanieczyszczeń żywności. Potrafi określić związek pomiędzy występowaniem różnych zanieczyszczeń żywności, a potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Posiada umiejętność sporządzania sprawozdań i porównania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi

Za każdym razem dobiera i stosuje odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Potrafi przeprowadzić analizy dotyczące składu chemicznego i w sposób zadowalający posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.