Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw 10: Higiena żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.ZCZ.09L02.SI.TTZIX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 10: Higiena żywności
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z czynnikami, które mogą wpływać na bezpieczeństwo zdrowotne żywności, ich rodzajem, źródłami, występowaniem i toksycznością.

Pełny opis:

Treść kształcenia

1. Co to jest higiena i bezpieczeństwo żywności? Zagrożenia ze strony naturalnych szkodliwych składników surowców roślinnych i zwierzęcych

2. Wpływ środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności – zanieczyszczenia metalami ciężkimi i WWA

3. Wpływ środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności – zanieczyszczenia chlorowcopochodnymi związków organicznych

4. Produkcja rolna a jakość żywności – pozostałości pestycydów, leków weterynaryjnych, azotany i azotyny.Substancje dodatkowe – cele i zasady stosowania, podział, wpływ na bezpieczeństwo zywności

5. Proces technologiczny a bezpieczeństwo żywności – substancje dodatkowe.

6 Proces technologiczny a bezpieczeństwo żywności – nitrozoaminy , WWA, akryloamid, pozostałości detergentów, opakowania

7. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne – mykotoksyny, bakterie patogenne

8. Choroby odzwierzęce

1 Oznaczanie garbników w naparach herbacianych

2. Oznaczanie kofeiny w naparach kawowych

3. Wykrywanie konserwantów i przeciwutleniaczy w produktach spożywczych

4. Oznaczanie wolnego styrenu w opakowaniach jednorazowego użytku

5. Oszacowanie pobrania azotanów (V) i (III) z racją pokarmową

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kołożyn-Krajewska D (red.). 2001, Higiena produkcji żywności. Wyd. SGGW Warszawa

2. Orzeł D. (red.), Biernat J. (red.), 2012, Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności. Wyd. Uniw. Przyr. we Wrocławiu, Wrocław

3. Gertig H., Duda G., 2004. Żywność a zdrowie i prawo. Wyd. II. Wyd. Lek. PZWL, W-wa

4. Gawęcki J. (red.), Krejpcio Z. (red.), 2014, Bezpieczeństwo żywności i żywienia, Wyd. Uniw. Przyr. w Poznaniu. Poznań

5. Piotrowski J. K. (red.). 2006. Podstawy toksykologii. WN-T, W-wa

Literatura uzupełniająca:

1. Gawęcki J. (red), Hryniewiecki L. (red), 2010, Żywienie człowieka. Wyd. Nauk. PWN W-wa.

2. Toksykologia – przewodnik do ćwiczeń (skrypt) 2010,Wyd. SGGW Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu higieny żywności; potrafi scharakteryzować czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo żywności, zna naturalne szkodliwe składniki surowców roślinnych i zwierzęcych, i umie objaśniać ich związek z bezpieczeństwem żywności;

Umie określić wpływ środowiska naturalnego i procesu technologicznego na obecność w żywności substancji szkodliwych dla człowieka

Umie określić związek pomiędzy występowaniem różnych zanieczyszczeń żywności, a potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Umiejętności

Posiada umiejętność sporządzania sprawozdań i porównywania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi.

Dobiera i stosuje odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego i posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Potrafi współdziałać i pracować w grupie i kierować małym zespołem

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie wie na czym polega higiena żywności i nie zna czynników, które wpływają na bezpieczeństwo żywności. Nie potrafi wyróżnić i scharakteryzować naturalnych substancji szkodliwych w żywności

Nie klasyfikuje, nie definiuje i nie podaje przykładów oraz zasadności stosowania w żywności substancji dodatkowych.

Nie klasyfikuje zanieczyszczeń żywności i nie zna charakterystyki poszczególnych grup. Nie umie określić związku pomiędzy występowaniem zanieczyszczeń w żywności, a potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Nie posiada umiejętności sporządzania sprawozdań i porównywania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi.

Nie potrafi odpowiednio dobrać i zastosować odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Nie potrafi przeprowadzić podstawowych analiz dotyczących składu chemicznego i nie ma umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

Nie rozumie potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Nie rozumie potrzeby informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Nie potrafi sprawnie pracować w grupie i nie umie kierować małym zespołem

Na ocenę 3

Ma niepełną wiedzę na temat higieny zywności gdyż nie potrafi wymienić większości czynników wpływających na bezpieczeństwo żywności. Potrafi wyróżnić, ale ma trudności w przedstawieniu pełnej charakterystyki naturalnych substancji szkodliwych w żywności

Rozpoznaje i klasyfikuje substancje dodatkowe w żywności, ale nie potrafi poprawnie określić zasadności i bezpieczeństwa ich stosowania. Nie posiada wiedzy na temat negatywnego wpływu substancji dodatkowych na zdrowie człowieka.

Posiada podstawową wiedzę na temat zanieczyszczeń żywności. Podaje niekompletny podział i rodzaje zanieczyszczeń. W sposób niepełny charakteryzuje wybrane związki należące do chemicznych i mikrobiologicznych zanieczyszczeń żywności i nie potrafi określić związku pomiędzy występowaniem różnych zanieczyszczeń żywności, a potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Potrafi sporządzać sprawozdania w stopniu podstawowym, ale nie ma umiejętności porównywania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi.

Rzadko potrafi odpowiednio dobrać i zastosować odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Potrafi przeprowadzić analizy składu chemicznego w stopniu słabym i obsługiwać podstawowy sprzęt laboratoryjny

Słabo rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Słabo rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Potrafi pracować w grupie w stopniu podstawowym, ale nie umie kierować małym zespołem

Na ocenę 4

Ma zadowalającą wiedzę na temat higieny zywności oraz czynników wpływających na bezpieczeństwo żywności. Potrafi poprawnie wyróżnić, ale nie w pełni scharakteryzować naturalne substancje szkodliwe w żywności

W stopniu zadowalającym klasyfikuje substancje dodatkowe i występowanie oraz zasadność i bezpieczeństwo ich stosowania w żywności, ale nie potrafi omówić ich negatywnego wpływu na zdrowie człowieka

Posiada zadowalającą wiedzę na temat zanieczyszczeń żywności. Podaje podział i rodzaje zanieczyszczeń. Charakteryzuje wybrane związki należące do chemicznych i mikrobiologicznych zanieczyszczeń żywności, ale nie potrafi określić związku pomiędzy występowaniem różnych zanieczyszczeń żywności, a potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Posiada zadowalającą umiejętność sporządzania sprawozdań i porównywania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi

Nie za każdym razem potrafi dobrać i zastosować odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Potrafi przeprowadzić większość analiz dotyczących składu chemicznego i w sposób zadowalający posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

Rozumie w stopniu zadowalającym potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Rozumie w stopniu zadowalającym potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Potrafi sprawnie pracować w grupie ale nie umie kierować małym zespołem

Na ocenę 5

Ma kompletną wiedzę na temat higieny żywności oraz czynników wpływających na bezpieczeństwo żywności. Potrafi bezbłędnie wyróżnić i scharakteryzować naturalne substancje szkodliwe w żywności

Klasyfikuje substancje dodatkowe i posiada kompletną wiedzę na temat ich występowania, zasadności i bezpieczeństwa ich stosowania w żywności, potrafi także omówić ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka

Posiada kompletną wiedzę na temat zanieczyszczeń żywności. Podaje podział i rodzaje zanieczyszczeń. Charakteryzuje wybrane związki należące do chemicznych i mikrobiologicznych zanieczyszczeń żywności. Potrafi określić związek pomiędzy występowaniem różnych zanieczyszczeń żywności, a potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Posiada umiejętność sporządzania sprawozdań i porównania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi

Za każdym razem dobiera i stosuje odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Potrafi przeprowadzić analizy dotyczące składu chemicznego i w sposób zadowalający posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.