Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne w języku obcym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.PPZ.SMJ03.SM.TTZTL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne w języku obcym
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium specjalizacyjne w języku obcym daje możliwość przygotowania i zaprezentowania referatów obejmujących zagadnienia z szeroko pojętej nauki o mleku i jego przetwórstwie. Student nabiera umiejętności wykorzystania języka obcego poznawanego przez wiele lat nauki do przedstawienia treści fachowych związanych ściśle z kierunkiem jego edukacji. Dodatkowo seminarium w języku obcym staje się forum do dyskusji na tematy merytoryczne związane z przyszłym zawodem magistrantów.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Omówienie zasad prezentacji multimedialnych w języku angielskim. Wybór tematów prac seminaryjnych w języku obcym.

Źródła i zasady wykorzystania fachowej literatury obcojęzycznej z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej autorów.

Przedstawienie w języku angielskim (przez pracownika Jednostki) działalności naukowej Katedry, jako przykład odpowiedniej prezentacji obserwacji naukowych i ich interpretacji, a także formułowania wniosków.

Prezentacje przygotowane i przedstawione w języku obcym przez studentów nt. nowych osiągnięć z zakresu produkcji i przetwórstwa mleka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S. (red.) 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

2. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa.

3. Artykuły oryginalne i przeglądowe w obcojęzycznych czasopismach naukowych z zakresu nauki o mleku i jego przetwórstwie (np. International Dairy Journal, Journal of Dairy Science, Journal of Dairy Research, Milchwissenschaft, Lait)

Literatura uzupełniająca:

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

2. Godziszewski J., 1987 Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Jak pisać pracę magisterską. KUL Lublin.

3. Majchrzak J., Mendel T., 2009. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE w Poznaniu.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zna zasady korzystania z baz danych oraz źródeł drukowanych. Jest zaznajomiony z najnowszymi osiągnięciami z zakresu nauki o mleku i jego przetwórstwie, które opisane są w obcojęzycznej literaturze przedmiotu.

Umiejętności

Formułuje cel i zakres prezentacji, zestawia literaturę, konstruuje elementy graficzne prezentacji z zakresu swojej pracy magisterskiej w języku obcym w oparciu o literaturę zagraniczną. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji danych literaturowych i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się w języku obcym oraz przygotowania i przedstawiania prezentacji w tym języku z zakresu tematyki przetwórstwa mleka.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji w języku obcym dotyczącej różnych zagadnień związanych z produkcją i przetwórstwem mleka.

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Jest świadomy znaczenia posługiwania się językami obcymi w pracy technologa żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Nie zna zasad korzystania z baz danych oraz źródeł drukowanych. Nie jest zaznajomiony z najnowszymi osiągnięciami z zakresu nauki o mleku i jego przetwórstwie, które opisane są w obcojęzycznej literaturze przedmiotu.

Nie potrafi zestawiać podstawowych elementów prezentacji w języku angielskim. Nie interpretuje prawidłowo danych literaturowych i nie wyciąga wniosków.

Nie wykazuje umiejętności porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia prezentacji w języku obcym

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień nie wykazuje żadnej aktywności

Nie jest otwarty na krytykę i nie potrafi rozważyć propozycji innych osób. Nie ma świadomości znaczenia posługiwania się językami obcymi w pracy technologa żywności.

Na ocenę 3

Zna niektóre zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zna słabo zasady korzystania z baz danych oraz źródeł drukowanych. Jest słabo zaznajomiony z najnowszymi osiągnięciami z zakresu nauki o mleku i jego przetwórstwie, które opisane są w obcojęzycznej literaturze przedmiotu.

W stopniu podstawowym potrafi formułować i zestawiać elementy prezentacji w języku angielskim. Wykazuje w stopniu podstawowym umiejętność prawidłowej interpretacji danych literaturowych i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętności porozumiewania się, ale nie przygotowuje i nie przedstawia swojej prezentacji w języku obcym

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje niską aktywność

Nie jest otwarty na krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób. Nie w pełni jest świadomy znaczenia posługiwania się językami obcymi w pracy technologa żywności.

Na ocenę 4

Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ale nie uwzględnię ich w swoich działaniach. Zna dobrze zasady korzystania z baz danych oraz źródeł drukowanych. Jest dobrze zaznajomiony z najnowszymi osiągnięciami z zakresu nauki o mleku i jego przetwórstwie, które opisane są w obcojęzycznej literaturze przedmiotu.

W stopniu zadowalającym potrafi formułować i zestawiać elementy prezentacji w języku angielskim. Wykazuje zadowalającą umiejętność prawidłowej interpretacji danych literaturowych i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętności porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia w języku obcym swoją prezentację

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje umiarkowaną aktywność

Jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób. Jest świadomy znaczenia posługiwania się językami obcymi w pracy technologa żywności.

Na ocenę 5

Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i uwzględnię je w swoich działaniach. Zna bardzo dobrze zasady korzystania z baz danych oraz źródeł drukowanych. Jest bardzo dobrze zaznajomiony z najnowszymi osiągnięciami z zakresu nauki o mleku i jego przetwórstwie, które opisane są w obcojęzycznej literaturze przedmiotu.

Potrafi bez trudu formułować i zestawiać podstawowe elementy prezentacji w języku angielskim. Wykazuje bardzo dobrą umiejętność prawidłowej interpretacji danych literaturowych i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia prezentacji w języku obcym

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje dużą aktywność

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób. Ma dużą świadomość znaczenia posługiwania się językami obcymi w pracy technologa żywności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)