Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw IV: Podstawy towaroznawstwa mięsa i produktów mięsnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.PPZ.09E02.SI.TTWTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw IV: Podstawy towaroznawstwa mięsa i produktów mięsnych
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z oceną towaroznawczą, podstawami pozyskiwania i przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego oraz stosowanymi technologiami i sposobami obróbki surowców zwierzęcych, a także z oceną jakości i wartością odżywczą produktów mięsnych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Mięso zwierząt rzeźnych - definicje, aktualny stan przemysłu mięsnego w Polsce i świecie, produkcja i spożycie mięsa. Skup i metody wyceny wartości rzeźnej zwierząt. Ryby i owoce morza.

Rozbiór i wydajności rzeźne, podział tusz na części zasadnicze (wieprzowe, wołowe, cielęce, jagnięce, drobiowe, królicze)

Uboczne surowce rzeźne, ich charakterystyka, metody utrwalania, przeznaczenie użytkowe: wątroby, mózgi, nerki, serca, języki, płuca, śledziony, wymiona, głowy, nogi, krew, żołądki, jelita, produkcja naturalnych osłonek wędliniarskich, skóry, surowce keratynowe: rogi, kopyta, szczecina, surowce tłuszczowe, niejadalne surowce rzeźne, surowce farmaceutyczne, produkcja mączek paszowych

Normalizacja w Unii Europejskiej i w Polsce, klasy mięsa

Mięso kulinarne – elementy handlowe

Wyróżniki jakości mięsa i wyrobów mięsnych. Skład i wartość odżywcza mięsa. Linie technologiczne wyrobów mięsnych

Charakterystyka towaroznawcza wyrobów mięsnych. Metody utrwalania mięsa - peklowanie, wędzenie. Grupy technologiczne i charakterystyka wędlin

Charakterystyka towaroznawcza ryb i przetworów rybnych. Spożycie i wartość odżywcza mięsa ryb. Przetwory rybne. Owoce morza (kraby, langusty, krewetki, kalmary, małże, ostrygi, ośmiornice, kryl, kawior). Algi morskie i rośliny wodne – jako dodatki w przemyśle mięsnym (karageny, alginiany)

Osłonki naturalne i sztuczne

Kości techniczne, produkcja mączek paszowych

Przyprawy i substancje dodatkowe

Kolagen i produkcja żelatyny

Specyfikacje produktów, opakowania, kody kreskowe

Kalkulacje kosztowe wyrobów mięsnych

Produkcja żywca rzeźnego w Polsce. Ocena towaroznawcza, skup i ubój bydła i trzody chlewnej – pozyskiwanie elementów zasadniczych i mięs drobnych do produkcji wędlin

Uboczne surowce rzeźne – podział i przeznaczenie przetwórcze.

Podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane w produkcji wyrobów mięsnych

Wymagania sanitarno-higieniczne i monitoring jakościowo-higieniczny produkcji wyrobów mięsnych

Ocena towaroznawcza gotowych wyrobów mięsnych(kiełbas wędzonek wędlin podrobowych) potraw, dań gotowych do spożycia i tłuszczów jadalnych

Aspekty sanitarno-higieniczne w produkcji mięsa drobiowego. Ubój drobiu

Właściwości funkcjonalne jaj spożywczych

Ocena świeżości surowca mięsnego i tłuszczowego przeprowadzona dla mięsa wołowego wieprzowego, drobiowego

Produkcja modelowych wyrobów z mięsa wieprzowego, wołowego i drobiu z wykorzystaniem tradycyjnych i przemysłowych metod utrwalania wędlin i ich ocena towaroznawcza

Literatura:

Brochowski L: Technologia Przetwórstwa Mięsnego, T. I i II. Wyd. Szkolne

Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Towaroznawstwo żywności. WSiP Warszawa, 1997

Lempka A. Towaroznawstwo – produkty spożywcze. PWE, Warszawa, 1985

Pezacki.: Technologia mięsa, PWN, 1980

Olszewski K.: Technologia przetwórstwa mięsa. WNT, 2002

Mięso – podstawy nauki i technologii. Pod redakcją A. Pisuli i E. Pospiecha. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011

Polskie Normy.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

charakteryzuje rodzaje mięsa, linie do jego pozyskiwania oraz schematy produkcji produktów mięsnych, charakteryzuje gatunki ryb oraz rodzaje i klasy jaj

wskazuje podstawowe akty prawne oraz identyfikuje główne przepisy, a także wskazuje instytucje odpowiedzialne za urzędową kontrolę mające wpływ na produkcję mięsa i jego przetworów, produkcję ryb i jaj

identyfikuje problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwej jakości mięsa i produktów mięsnych, ryb i owoców morza oraz jaj, identyfikuje i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia mięsa i produktów mięsnych, ryb i jaj, oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania

zna i rozumie podstawowe zasady i techniki produkcji i przetwarzania surowców mięsnych, ryb i jaj, definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa mięsa i jego przetworów, ryb i jaj

charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji mięsa, jego przetworów, ryb i owoców morza oraz produktów odpadowych przemysłu mięsnego, rybnego i jajczarskiego

Umiejętności

przeprowadza podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego oraz wybranych wyrobów mięsnych, ryb, owoców morza i jaj

dobiera i stosuje odpowiednie metody analizy, układa receptury i projektuje nowe wyroby mięsne, rybne i jajczarskie w oparciu o kalkulację kosztową

przeprowadza analizę zagrożeń, wskazuje potencjalne, krytyczne punkty kontrolne w produkcji mięsa i produktów mięsnych, ryb, owoców morza i jaj, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

charakteryzuje towaroznawczo gatunki zwierząt rzeźnych i ryb oraz mięsa, produktów mięsnych oraz jaj

Kompetencje społeczne

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, umiejętnie zarządza czasem

wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

zna zawód poprzez odbycie programowej praktyki przemysłowej, zajęć terenowych i kontaktów z absolwentami

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi scharakteryzować rodzajów i źródeł surowców zwierzęcych oraz lini do jego pozyskiwania

Nie potrafi wskazać aktów prawnych oraz głównych przepisów, a także nie wskazuje instytucji odpowiedzialnych za urzędową kontrolę

Nie identyfikuje problemów zdrowotnych wynikających z niewłaściwej jakości żywności, identyfikuje i nie ocenia zagrożeń wynikających z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia żywności

nie zna i nie rozumie podstawowych zasad, technik produkcji i przetwarzania surowców mięsnych oraz nie potrafi opisać procesów technologicznych

nie rozpoznaje i nie charakteryzuje podstawowych technik stosowanych w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej ocenie jakości i bezpieczeństwa mięsa i jego przetworów, ryb i jaj

Nie potrafi scharakteryzować warunków sanitarno-higienicznych jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji mięsa i jego przetworów, ryb i jaj

nie potrafi przeprowadzić analiz dotyczących składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i nie wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego, ryb i jaj

nie potrafi dobrać odpowiednich metod analizy, nie układa receptur i nie projektuje nowych wyrobów mięsnych

nie potrafi przeprowadzić analizy zagrożeń, nie wskazuje potencjalnych, krytycznych punktów kontrolnych w procesach produkcji mięsa, ryb i jaj, nie stosuje zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

nie charakteryzuje towaroznawczo głównych typów zwierząt rzeźnych i ryb oraz ich przetworów

nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

nie wykazuje zdolności do pracy w zespole, nie potrafi zarządzać czasem pracy

Nie wykazuje odpowiedzialności za pracę własną i innych

nie zna zawodu w którym się kształci

Na ocenę 3

charakteryzuje w stopniu podstawowym rodzaje i źródła surowców zwierzęcych, linie do jego pozyskiwania i do wyrobów mięsnych

w stopniu podstawowym wskazuje akty prawne oraz identyfikuje główne przepisy, a także wskazuje instytucje odpowiedzialne za urzędową kontrolę mające wpływ na produkcję mięsa i jego przetworów, ryb i jaj

w stopniu podstawowym identyfikuje problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwej jakości żywności, identyfikuje i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia żywności oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania

zna w stopniu podstawowym i rozumie zasady i techniki produkcji oraz przetwarzania surowców mięsnych, podobnie definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

w stopniu podstawowym rozpoznaje i charakteryzuje techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa mięsa oraz jego przetworów, ryb i jaj

w stopniu podstawowym charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji mięsa i jego przetworów, ryb i jaj

w stopniu podstawowym przeprowadza analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego oraz wybranych wyrobów mięsnych, ryb i jaj

w stopniu podstawowym dobiera i stosuje odpowiednie metody analizy, układa receptury i projektuje nowe wyroby mięsne w oparciu o wydajności rzeźne i kalkulację kosztową

w stopniu podstawowym przeprowadza analizę zagrożeń, wskazuje potencjalne, krytyczne punkty kontrolne w procesach produkcji mięsa, ryb i jaj, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

w stopniu podstawowym charakteryzuje towaroznawczo główne typów zwierząt rzeźnych i ryb oraz ich przetworów

w stopniu podstawowym rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

potrafi pracować w zespole ale nie może określić swojej funkcji

wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

zna zawód poprzez odbycie programowej praktyki przemysłowej, zajęć terenowych i kontakty z absolwentami

Na ocenę 4

dobrze charakteryzuje rodzaje i źródła surowców zwierzęcych, linie do jego pozyskiwania i do wyrobów mięsnych

potrafi wskazać podstawowe akty prawne oraz identyfikuje główne przepisy, a także wskazuje instytucje odpowiedzialne za urzędową kontrolę mające wpływ na produkcję mięsa i jego przetworów, ryb i jaj

poprawnie identyfikuje problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwej jakości żywności, identyfikuje i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia żywności oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania

dobrze zna i rozumie podstawowe zasady i techniki produkcji i przetwarzania surowców mięsnych, definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

dobrze rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa mięsa i jego przetworów, ryb i jaj

dobrze charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji mięsa i jego przetworów, ryb i jaj

dobrze przeprowadza podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego oraz wybranych wyrobów mięsnych, ryb i jaj

dobrze dobiera i stosuje odpowiednie metody analizy, układa receptury i projektuje nowe wyroby mięsne w oparciu o wydajności rzeźne i kalkulację kosztową

dobrze przeprowadza analizę zagrożeń, wskazuje potencjalne, krytyczne punkty kontrolne w procesach produkcji mięsa, ryb i jaj, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

dobrze charakteryzuje towaroznawczo główne typów zwierząt rzeźnych i ryb oraz ich przetworów

dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, umiejętnie zarządza czasem

wykazuje dożą odpowiedzialność za pracę własną i innych

zna dobrze zawód poprzez odbycie programowej praktyki przemysłowej, zajęć terenowych i kontakty z absolwentami

Na ocenę 5

bardzo dobrze charakteryzuje rodzaje i źródła surowców zwierzęcych, linie do jego pozyskiwania i do wyrobów mięsnych

Bardzo dobrze wskazuje podstawowe akty prawne oraz identyfikuje główne przepisy, a także wskazuje instytucje odpowiedzialne za urzędową kontrolę mające wpływ na produkcję mięsa i jego przetworów, ryb i jaj

bardzo dobrze identyfikuje problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwej jakości żywności, identyfikuje i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia żywności oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania

Bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe zasady i techniki produkcji i przetwarzania surowców mięsnych, definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

bardzo dobrze rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa mięsa i jego przetworów, ryb i jaj

bardzo dobrze charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji mięsa i jego przetworów, ryb i jaj

bardzo dobrze przeprowadza podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego oraz wybranych wyrobów mięsnych, ryb i jaj

bardzo dobrze dobiera i stosuje odpowiednie metody analizy, układa receptury i projektuje nowe wyroby mięsne w oparciu o wydajności rzeźne i kalkulację kosztową

bardzo dobrze przeprowadza analizę zagrożeń, wskazuje potencjalne, krytyczne punkty kontrolne w procesach produkcji mięsa, ryb i jaj, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

bardzo dobrze charakteryzuje towaroznawczo główne typów zwierząt rzeźnych i ryb oraz ich przetworów

bardzo dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Bardzo dobrze pracuje w zespole przyjmując w nim różne role, umiejętnie zarządza czasem

wykazuje bardzo dozą odpowiedzialność za pracę własną i innych

zna bardzo dobrze zawód poprzez odbycie programowej praktyki przemysłowej, zajęć terenowych i kontakty z absolwentami

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)