Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw IV: Towaroznawstwo produktów mięsnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.PPZ.09E01.SI.TTWTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw IV: Towaroznawstwo produktów mięsnych
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest charakterystyka towaroznawcza wyrobów mięsnych, przedstawienie linii technologicznych, wydajności, kalkulacji kosztowych produktów mięsnych oraz metod analizy stosowanych w kontroli mięsa i przetworów mięsnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest charakterystyka towaroznawcza wyrobów mięsnych, przedstawienie linii technologicznych, wydajności, kalkulacji kosztowych produktów mięsnych oraz metod analizy stosowanych w kontroli mięsa i przetworów mięsnych.

Literatura:

1. Brochowski L: Technologia Przetwórstwa Mięsnego, T. I i II. Wyd. Szkolne

2. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Towaroznawstwo żywności. WSiP Warszawa, 1997

3. Lempka A. Towaroznawstwo – produkty spożywcze. PWE, Warszawa, 1985

4. Pezacki.: Technologia mięsa, PWN, 1980

5. Olszewski K.: Technologia przetwórstwa mięsa. WNT, 2002

6. Mięso – podstawy nauki i technologii. Pod redakcją A. Pisuli i E. Pospiecha. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011

7. Polskie Normy.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

charakteryzuje rodzaje i źródła surowców zwierzęcych, linie do jego pozyskiwania i do wyrobów mięsnych

wskazuje podstawowe akty prawne oraz identyfikuje główne przepisy, a także wskazuje instytucje odpowiedzialne za urzędową kontrolę mające wpływ na produkcję mięsa i jego przetworów

identyfikuje problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwej jakości żywności, identyfikuje i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia żywności oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania

zna i rozumie podstawowe zasady i techniki produkcji i przetwarzania surowców mięsnych, definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa mięsa i jego przetworów

charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji mięsa oraz jego przetworów

Umiejętności

przeprowadza podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego oraz wybranych wyrobów mięsnych

dobiera i stosuje odpowiednie metody analizy, układa receptury i projektuje nowe wyroby mięsne w oparciu o wydajności rzeźne i kalkulację kosztową

przeprowadza analizę zagrożeń, wskazuje potencjalne, krytyczne punkty kontrolne w procesach produkcji mięsnej, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

charakteryzuje towaroznawczo główne typów zwierząt rzeźnych i ryb oraz ich przetworów

Kompetencje społeczne

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, umiejętnie zarządza czasem

wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

zna zawód poprzez odbycie programowej praktyki przemysłowej, zajęć terenowych i kontaktów z absolwentami

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi scharakteryzować rodzajów i źródeł surowców zwierzęcych oraz lini do jego pozyskiwania

Nie potrafi wskazać aktów prawnych oraz głównych przepisów, a także nie wskazuje instytucji odpowiedzialnych za urzędową kontrolę

Nie identyfikuje problemów zdrowotnych wynikających z niewłaściwej jakości żywności, identyfikuje i nie ocenia zagrożeń wynikających z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia żywności

nie zna i nie rozumie podstawowych zasad, technik produkcji i przetwarzania surowców mięsnych oraz nie potrafi opisać procesów technologicznych

nie rozpoznaje i nie charakteryzuje podstawowych technik stosowanych w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej ocenie jakości i bezpieczeństwa mięsa i jego przetworów

Nie potrafi scharakteryzować warunków sanitarno-higienicznych jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji mięsa i jego przetworów

nie potrafi przeprowadzić analiz dotyczących składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i nie wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego

nie potrafi dobrać odpowiednich metod analizy, nie układa receptur i nie projektuje nowych wyrobów mięsne

nie potrafi przeprowadzić analizy zagrożeń, nie wskazuje potencjalnych, krytycznych punktów kontrolnych w procesach produkcji mięsnej, nie stosuje zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

nie charakteryzuje towaroznawczo głównych typów zwierząt rzeźnych i ryb oraz ich przetworów

nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

nie wykazuje zdolności do pracy w zespole, nie potrafi zarządzać czasem pracy

Nie wykazuje odpowiedzialności za pracę własną i innych

nie zna zawód, w którym się kształci

Na ocenę 3

charakteryzuje w stopniu podstawowym rodzaje i źródła surowców zwierzęcych, linie do jego pozyskiwania i do wyrobów mięsnych

w stopniu podstawowym wskazuje akty prawne oraz identyfikuje główne przepisy, a także wskazuje instytucje odpowiedzialne za urzędową kontrolę mające wpływ na produkcję mięsa i jego przetworów

w stopniu podstawowym identyfikuje problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwej jakości żywności, identyfikuje i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia żywności oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania

zna w stopniu podstawowym i rozumie zasady i techniki produkcji oraz przetwarzania surowców mięsnych, podobnie definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

w stopniu podstawowym rozpoznaje i charakteryzuje techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa mięsa oraz jego przetworów

w stopniu podstawowym charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji mięsa i jego przetworów

w stopniu podstawowym przeprowadza analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego oraz wybranych wyrobów mięsnych

w stopniu podstawowym dobiera i stosuje odpowiednie metody analizy, układa receptury i projektuje nowe wyroby mięsne w oparciu o wydajności rzeźne i kalkulację kosztową

w stopniu podstawowym przeprowadza analizę zagrożeń, wskazuje potencjalne, krytyczne punkty kontrolne w procesach produkcji mięsnej, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

w stopniu podstawowym charakteryzuje towaroznawczo główne typów zwierząt rzeźnych i ryb oraz ich przetworów

w stopniu podstawowym rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

potrafi pracować w zespole ale nie może określić swojej funkcji

wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

zna zawód poprzez odbycie programowej praktyki przemysłowej, zajęć terenowych i kontaktów z absolwentami

Na ocenę 4

obrze charakteryzuje rodzaje i źródła surowców zwierzęcych, linie do jego pozyskiwania i do wyrobów mięsnych

potrafi wskazać podstawowe akty prawne oraz identyfikuje główne przepisy, a także wskazuje instytucje odpowiedzialne za urzędową kontrolę mające wpływ na produkcję mięsa i jego przetworów

poprawnie identyfikuje problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwej jakości żywności, identyfikuje i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia żywności oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania

dobrze zna i rozumie podstawowe zasady i techniki produkcji i przetwarzania surowców mięsnych, definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

dobrze rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa mięsa i jego przetworów

dobrze charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji mięsa i jego przetworów

dobrze przeprowadza podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego oraz wybranych wyrobów mięsnych

dobrze dobiera i stosuje odpowiednie metody analizy, układa receptury i projektuje nowe wyroby mięsne w oparciu o wydajności rzeźne i kalkulację kosztową

dobrze przeprowadza analizę zagrożeń, wskazuje potencjalne, krytyczne punkty kontrolne w procesach produkcji mięsnej, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

dobrze charakteryzuje towaroznawczo główne typów zwierząt rzeźnych i ryb oraz ich przetworów

dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, umiejętnie zarządza czasem

wykazuje dożą odpowiedzialność za pracę własną i innych

zna dobrze zawód poprzez odbycie programowej praktyki przemysłowej, zajęć terenowych i kontaktów z absolwentami

Na ocenę 5

bardzo dobrze charakteryzuje rodzaje i źródła surowców zwierzęcych, linie do jego pozyskiwania i do wyrobów mięsnych

Bardzo dobrze wskazuje podstawowe akty prawne oraz identyfikuje główne przepisy, a także wskazuje instytucje odpowiedzialne za urzędową kontrolę mające wpływ na produkcję mięsa i jego przetworów

bardzo dobrze identyfikuje problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwej jakości żywności, identyfikuje i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego skażenia żywności oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania

Bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe zasady i techniki produkcji i przetwarzania surowców mięsnych, definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

bardzo dobrze rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa mięsa i jego przetworów

bardzo dobrze charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji mięsa i jego przetworów

bardzo dobrze przeprowadza podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego oraz wybranych wyrobów mięsnych

bardzo dobrze dobiera i stosuje odpowiednie metody analizy, układa receptury i projektuje nowe wyroby mięsne w oparciu o wydajności rzeźne i kalkulację kosztową

bardzo dobrze przeprowadza analizę zagrożeń, wskazuje potencjalne, krytyczne punkty kontrolne w procesach produkcji mięsnej, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

bardzo dobrze charakteryzuje towaroznawczo główne typów zwierząt rzeźnych i ryb oraz ich przetworów

bardzo dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Bardzo dobrze pracuje w zespole przyjmując w nim różne role, umiejętnie zarządza czasem

wykazuje bardzo dozą odpowiedzialność za pracę własną i innych

zna bardzo dobrze zawód poprzez odbycie programowej praktyki przemysłowej, zajęć terenowych i kontaktów z absolwentami

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.