Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw I: Technologie otrzymywania produktów węglowodanowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTW.PRZWW.SI.TTZCX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw I: Technologie otrzymywania produktów węglowodanowych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką przemysłów przerabiających surowce węglowodanowe: cukrownictwo, przetwórstwo ziemniaka i cukiernictwo, obejmującą zagadnienia teoretyczne i zasady praktyki przemysłowej.

Pełny opis:

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką przemysłów przerabiających surowce węglowodanowe: cukrownictwo, przetwórstwo ziemniaka i cukiernictwo, obejmującą zagadnienia teoretyczne i zasady praktyki przemysłowej.

Tematyka wykładów obejmuje:

1) Zakres przedmiotu – przemysły węglowodanowe

2) Przemysł cukrowniczy: surowce stosowane do produkcji cukru

3) Produkcja cukru

4) Przemysł ziemniaczany: właściwości technologiczne surowca ziemniaczanego

5) Produkcja spożywczych przetworów z ziemniaka

6) Produkcja skrobi

7) Produkcja hydrolizatów skrobiowych

8) Produkcja skrobi modyfikowanych

9) Przemysł cukierniczy: surowce stosowane w cukiernictwie

10)Produkcja karmelków

11)Produkcja czekolady

Tematyka ćwiczeń

1) Badanie charakterystyki produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego. Określenie czystości i jakości cukrów różnego pochodzenia. Ilościowa analiza surowców cukrowniczych oraz technologicznych produktów ubocznych.

2) Teoretyczne podstawy wiedzy o biopolimerach pochodzenia roślinnego. Morfologia i skład chemiczny ziemniaka. Ocena zawartości skrobi, wyosabnianie skrobi metodą laboratoryjną. Badania morfologiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego. Jakościowa ocena krochmali technicznych

3) Przydatność technologiczna ziemniaka. Typy kulinarne ziemniaków. Jakościowa i sensoryczna ocena ziemniaków jako produktów spożywczych. Normatywne analizy suszonych produktów ziemniaczanych

4) Chemiczna modyfikacja jako narzędzie do modyfikacji właściwości skrobi. Analiza przemysłowych produktów na bazie hydrolizatów skrobiowych z uwzględnieniem właściwości reologicznych, rozpuszczalności oraz stopnia hydrolizy

5) Cukiernictwo oraz analiza miodu. Badanie właściwości użytkowych produktów cukierniczych: kakao, czekolada, produkty na bazie karmelu. Analiza miodów nektarowych i spadziowych. Identyfikacja zafałszowań miodu, aktywności enzymatycznej.

Literatura:

Encyklopedia techniki: Przemysł spożywczy, WNT, Warszawa 1978.

Nikiel S.: Cukrownictwo, WSiP, Warszawa 1996.

Nowotny F. (red.): Technologia przetwórstwa ziemniaczanego, WNT, Warszawa 1972.

Pałasiński M. (red.): Technologia przetwórstwa węglowodanów, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i potrafi wskazać różnice pomiędzy różnymi technologiami otrzymywania cukru. Zna i potrafi wskazać różnice pomiędzy różnymi technologiami otrzymywania skrobi natywnych i modyfikowanych oraz hydrolizatów skrobiowych.

Zna budowę i zastosowanie podstawowych hydrokoloidów polisacharydowych w technologii żywności, potrafi zaproponować użycie poszczególnych hydrokoloidów w wybranych grupach produktów spożywczych. Potrafi wyjaśnić podstawowe żywieniowe znaczenie produktów węglowodanowych w diecie człowieka

Umiejętności

Wyznacza skrobiowość i typ kulinarny ziemniaków, określa zawartości chlorków metodą Mohra i tłuszczu w smażonych wyrobach ziemniaczanych metodą refraktometryczną, wykonuje analizę sensoryczną uszlachetnionych wyrobów ziemniaczanych.

Potrafi wykonać i zanalizować charakterystyka kleikowania wybranych skrobi naturalnych i modyfikowanych. Oznacza lepkość, rozpuszczalność i kwasowość dekstryn zgodnie z wymaganiami normatywnymi.

Potrafi oznaczyć zawartości sacharozy i substancji redukujących w cukrze handlowym, potrafi oznaczyć kwasowość miodu oraz jego liczbę diastazową miodu, wykrywa wybranych zafałszowania w miodach.

Kompetencje społeczne

Nabiera dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna i nie potrafi wskazać podstawowych cechy węglowodanów. Nie zna i nie potrafi wskazać różnic pomiędzy różnymi technologiami wykorzystywanymi do otrzymywania cukru.

Nie zna budowy i zastosowania podstawowych hydrokoloidów poli-sacharydowych w technologii żywności, nie potrafi zaproponować użycia poszczególnych hydrokoloidów w wybranych grupach produktów spożywczych

Nie wyznacza skrobiowości i typu kulinarnego ziemniaków, nie określa zawartości chlorków metodą Mohra.

Nie oznacza rozpuszczalności i kwasowości dekstryn.

Nie potrafi oznaczyć zawartości sacharozy i substancji redukujących w cukrze handlowym

Nie wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Nie wykazuje dbałości o miejsce pracy.

Na ocenę 3

Zna i potrafi wskazać podstawowe cechy węglowodanów. Zna i potrafi wskazać różnice pomiędzy różnymi technologiami wykorzystywanymi do otrzymywania cukru.

Zna budowę i zastosowanie podstawowych hydrokoloidów polisacharydowych w technologii żywności, potrafi zaproponować użycie poszczególnych hydrokoloidów w wybranych grupach produktów spożywczych

Wyznacza skrobiowość i typ kulinarny ziemniaków, określa zawartości chlorków metodą Mohra.

Oznacza rozpuszczalność i kwasowość dekstryn zgodnie z wymaganiami normatywnymi.

Potrafi oznaczyć zawartości sacharozy i substancji redukujących w cukrze handlowym

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Wykazuje dbałości o miejsce pracy.

Na ocenę 4

Zna i potrafi wskazać podstawowe cechy węglowodanów. Zna i potrafi wskazać różnice pomiędzy różnymi technologiami wykorzystywanymi do otrzymywania cukru. Zna i potrafi wskazać różnice pomiędzy różnymi technologiami otrzymywania skrobi natywnych

Zna budowę i zastosowanie podstawowych hydrokoloidów polisacharydowych w technologii żywności, potrafi zaproponować użycie poszczególnych hydrokoloidów w wybranych grupach produktów spożywczych. Częściowo wyjaśnia podstawowe żywieniowe znaczenie produktów węglowodanowych w diecie człowieka

Wyznacza skrobiowość i typ kulinarny ziemniaków, określa zawartości chlorków metodą Mohra i tłuszczu w smażonych wyrobach ziemniaczanych metodą refraktometryczną,

Oznacza lepkość, rozpuszczalność i kwasowość dekstryn zgodnie z wymaganiami normatywnymi.

Potrafi oznaczyć zawartości sacharozy i substancji redukujących w cukrze handlowym, potrafi oznaczyć kwasowość miodu oraz jego liczbę diastazową

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii.

Wykazuje dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie.

Na ocenę 5

Zna i potrafi wskazać podstawowe cechy węglowodanów. Zna i potrafi wskazać różnice pomiędzy różnymi technologiami wykorzystywanymi do otrzymywania cukru. Zna i potrafi wskazać różnice pomiędzy różnymi technologiami otrzymywania skrobi natywnych i modyfikowanych oraz hydrolizatów skrobiowych.

Zna budowę i zastosowanie podstawowych hydrokoloidów polisacharydowych w technologii żywności, potrafi zaproponować użycie poszczególnych hydrokoloidów w wybranych grupach produktów spożywczych. Wyjaśnia podstawowe żywieniowe znaczenie produktów węglowodanowych w diecie człowieka

Wyznacza skrobiowość i typ kulinarny ziemniaków, określa zawartości chlorków metodą Mohra i tłuszczu w smażonych wyrobach ziemniaczanych metodą refraktometryczną, wykonuje analizę sensoryczną uszlachetnionych wyrobów ziemniaczanych.

Potrafi wykonać i zanalizować charakterystykę kleikowania wybranych skrobi naturalnych i modyfikowanych. Oznacza lepkość, rozpuszczalność i kwasowość dekstryn zgodnie z wymaganiami normatywnymi.

Potrafi oznaczyć zawartości sacharozy i substancji redukujących w cukrze handlowym, potrafi oznaczyć kwasowość miodu oraz jego liczbę diastazową, wykrywa wybrane zafałszowania w miodach.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Wykazuje dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.