Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obliczenia chemiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTW.OBLCH.SI.TTWTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obliczenia chemiczne
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.cyfronet.krakow.pl/~rrlukasi/new/dydaktyka/obliczenia_chemiczne/OChS.html
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania obliczeń chemicznych. Zrealizowanie tego celu umożliwi opanowanie przez studentów praktycznej umiejętności obliczania stężeń roztworów oraz zawartości składników żywności, jak również sporządzania roztworów na potrzeby analityczne.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania obliczeń chemicznych. Zrealizowanie tego celu umożliwi opanowanie przez studentów praktycznej umiejętności obliczania stężeń roztworów oraz zawartości składników żywności, jak również sporządzania roztworów na potrzeby analityczne. Po zakończeniu cyklu student będzie potrafił wykonywać podstawowe obliczenia stechiometryczne oraz określał (obliczał pH) odczyn roztworów kwasów, wodorotlenków i soli. W ramach zajęć nabędzie także podstawową wiedzę z zakresu obliczania składu oraz pH roztworów buforowych. Zajęcia umożliwią studentowi zapoznanie się z teoretycznymi podstawami alkacymetrii i analizy strąceniowej. Przekazana studentowi wiedza oraz nabyte umiejętności stanowić będą podbudowę pod sprawne i efektywne posługiwanie się metodami analitycznymi na potrzeby towaroznawczej analizy produktów spożywczych w laboratoriach przemysłowych. Będą także pomocne w dalszym toku studiów do zdobywania wiedzy z zakresu chemii, towaroznawczej analizy żywności, inżynierii i chemii żywności oraz przedmiotów pokrewnych

Literatura:

1. Chemiczne metody analizy ilościowej; A. Cygański; WNT, Warszawa, 2011.

2. Modern Analytical Chemistry; D. Harvey; McGraw Hill, Boston, 2009.

3. Analytical Chemistry; G. D. Chfistian; Wiley, Hoboken, 2004.

4. Chemia Ogólna; L. Jones, P. Atkins; PWN, Warszawa, 2009.

5. Chemia. Podstawy i zastosowania, M.J. Sienko, R. A. Plane, WNT, Warszawa, 2002.

6. Obliczenia chemiczne. Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej nieorganicznej; praca

zbiorowa pod redakcją A. Śliwy; PWN, Warszawa, 1987.

7. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej; praca zbiorowa pod redakcją Z. Galusa; PWN,

Warszawa, 2002.

Efekty uczenia się:

OChTOW_W01 Zna podstawowe prawa chemiczne i pojęcia umożliwiające obliczenia stechiometryczne niezbędne do analizy objętościowej w tym podstawowe sposoby wyrażania stężeń (procentowe, molowe, ułamek molowy, ppm)

OChTOW_W02 Potrafi scharakteryzować oraz zdefiniować zjawiska zachodzące w roztworach wodnych elektrolitów posługując się pojęciem kwasów i zasad (zgodnie z teoriami Arrheniusa i Broensteda). Zna definicję iloczynu jonowego wody oraz iloczynu rozpuszczalności (dla substancji trudnorozpuszczalnych). Zna i potrafi zdefiniować pojęcie pH, jako miary kwasowości środowiska.

OChTOW_U01 Rozwiązuje problemy stechiometrii procesów chemicznych w oparciu o podstawowe prawa chemiczne poprawnie posługując się jednostkami układu SI. Przeprowadza ilościową analizę zjawisk i procesów związanych z reakcjami chemicznymi.

OChTOW_U02 Oblicza oraz przelicza stężenia składników w roztworze. Nabiera teoretycznych umiejętności na temat sporządzania roztworów, ich rozcieńczania, zatężania i mieszania.

OChTOW_U03 Interpretuje zjawiska zachodzące w wodnych roztworach elektrolitów oraz potrafi zastosować podstawowe narzędzia matematyczne do opisu równowagi w roztworze. Oblicza wykładnik jonów wodorowych w roztworach kwasów, zasad i soli oraz interpretuje jego zmiany podczas reakcji zobojętniania.

OChTOW_K01 Potrafi, pracując w zespole kreatywnie rozwiązywać problemy analityczne

Metody i kryteria oceniania:

1.Obecność obowiązkowa (min 5)

2. Otrzymanie w cyklu kolokwium min 35pkt (W trakcie cyklu odbędzie się 6 kolokwium. Na każdym do zdobycia czeka 10pkt).

3. Osoby, które po siedmiu zajęciach posiadają na koncie >25 punktów (ale mniej niż 35) piszą w Terminie 1 kolokwium z roztworów buforowych (za 10pkt). Osoby, które po siedmiu

zajęciach posiadają na koncie <25 punktów piszą w Terminie 1 kolokwium z całości materiału.

4.Terminy 1, 2, 3 obejmują kolokwium zaliczeniowe z całości materiału.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.