Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw I: Towaroznawstwo produktów węglowodanowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTW.9WTPW.SI.TTWTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw I: Towaroznawstwo produktów węglowodanowych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie Słuchaczom wiedzy z zakresu towaroznawstwa szeroko pojętych produktów węglowodanowych oraz zapoznanie Słuchacza z metodami i zasadami oznaczeń, które służą do prawidłowej oceny towaroznawczej w/w produktów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie Słuchaczom wiedzy z zakresu towaroznawstwa szeroko pojętych produktów węglowodanowych oraz zapoznanie Słuchacza z metodami i zasadami oznaczeń, które służą do prawidłowej oceny towaroznawczej w/w produktów.

Literatura:

Wyczański S., Cukiernictwo. PWSZ, Olsztyn 1973.

Wyczański S., Produkcja kakao. WPLiS, Warszawa 1968.

Marshalkin, Technologija konditierskich izdielij. Pishtschewaja Promishliennost, Moskwa 1978.

Lees R. Jackson E.B., Sugar Confectionery and Chocolate Manufacture. Leonard Hill Books an Intertext Publisher. Aylesbury 1973.

Minifie B.W., Chocolate, Cocoa and Confectionery. Aspen Publishers Incorporation. Gaithersburg, Maryland, 1999.

Lisińska G., Leszczyński W. : Potato science and technology , Elsevier Applied Science, London - New York, 1989.

Boruch M., Nowakowska K. : Technologia spożywczych suszów ziemniaczanych, Skrypt Politechniki Łódzkiej , Łódź, 1991

Technologia przetwórstwa węglowodanów, praca zbiorowa pod red. M. Pałasińskiego, Skrypt AR, Kraków, 2005

Lisińska G., Leszczyński W., Golachowski A., Regiec P., Pęksa A., Kita A., Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów, Skrypt AR, Wrocław, 2002

Polskie Normy dotyczące przetwórstwa ziemniaczanego i wyrobów czekoladowych: PN, PN - ISO, wydawnictwo Normalizacyjne , Warszawa

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Objaśnia towaroznawczą charakterystykę cukru, źródła pozyskania, metody kontroli produkcji i zanieczyszczeń.

Wskazuje różnice w produkcji i właściwościach skrobi modyfikowanych. Zna i jest w stanie scharakteryzować różne wyroby ziemniaczane.

Zna i jest wstanie rozróżnić produkcję i właściwości różnych wyrobów cukierniczych.

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić analizę towaroznawczą różnego rodzaju produktów tj. cukru, modyfikatów skrobiowych, produktów ziemniaczanych, wyrobów czekoladowych i pieczywa cukierniczego trwałego.

Kompetencje społeczne

Nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy, nabiera dbałości o miejsce pracy

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie opanował wiedzy dotyczącej objaśnia towaroznawczej charakterystyki cukru, źródeł pozyskania, metod kontroli produkcji i zanieczyszczeń.

Student nie opanował wiedzy dotyczącej wskazania różnic w produkcji i właściwościach skrobi modyfikowanych. Nie zna i nie jest w stanie scharakteryzować różne wyroby ziemniaczane.

Student nie zna i nie jest wstanie rozróżnić produkcji i właściwości różnych wyrobów cukierniczych

Student nie potrafi przeprowadzić analizy towaroznawczej różnego rodzaju produktów węglowodanowych

Student nie nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, nie rozwiązuje kreatywnie postawionych mu problemów, i nie nabiera dbałości o miejsce pracy.

Student nie nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Na ocenę 3

Student słabo opanował wiedzę dotyczącą objaśnia towaroznawczej charakterystyki cukru, źródeł pozyskania, metod kontroli produkcji i zanieczyszczeń

Student słabo opanował wiedzę dotyczącą wskazania różnic w produkcji i właściwościach skrobi modyfikowanych. W niewielkim stopniu zna i jest w stanie scharakteryzować różne wyroby ziemniaczane

Student słabo opanował wiedzę dotycząca różnic w produkcji i właściwościach różnych wyrobów cukierniczych.

Student w niewielkim stopniu potrafi przeprowadzić analizę towaroznawczą różnego rodzaju produktów węglowodanowych

Student w niewielkim stopniu nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy, i nabiera dbałości o miejsce pracy.

Student w niewielkim stopniu nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Na ocenę 4

Student dobrze opanował wiedzę dotyczącą objaśnia towaroznawczej charakterystyki cukru, źródeł pozyskania, metod kontroli produkcji i zanieczyszczeń

Student dobrze opanował wiedzę dotyczącą różnic w produkcji i właściwościach skrobi modyfikowanych. Dobrze zna i jest w stanie scharakteryzować różne wyroby ziemniaczane

Student dobrze opanował wiedzę dotyczącą różnic w produkcji i właściwościach różnych wyrobów cukierniczych.

Student dobrze potrafi przeprowadzić analizę towaroznawczą różnego rodzaju produktów węglowodanowych

Student w dużym stopniu nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy, i nabiera dbałości o miejsce pracy.

Student w dużym stopniu nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Na ocenę 5

Student bardzo dobrze opanował wiedzę dotyczącą objaśnia towaroznawczej charakterystyki cukru źródeł pozyskania, metod kontroli produkcji i zanieczyszczeń

Student bardzo dobrze opanował wiedzę dotyczącą różnic w produkcji i właściwościach skrobi modyfikowanych. Bardzo dobrze zna i jest w stanie scharakteryzować różne wyroby ziemniaczane

Student bardzo dobrze opanował wiedzę dotyczącą różnic w produkcji i właściwościach różnych wyrobów cukierniczych

Student bardzo dobrze potrafi przeprowadzić analizę towaroznawczą różnego rodzaju produktów węglowodanowych

Student w bardzo dużym stopniu nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy, i nabiera dbałości o miejsce pracy.

Student w bardzo dużym stopniu nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)