Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw II: Towaroznawstwo produktów zbożowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTW.09E01.SI.TTWTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw II: Towaroznawstwo produktów zbożowych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie Słuchaczom wiadomości na temat technologii produkcji i towaroznawstwa przetworów zbożowych, mąk, kasz, płatków tradycyjnych i otrąb oraz makaronów, preparowanych produktów zbożowo-mącznych i różnego rodzaju pieczywa.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Mąka – rodzaje mąk, skład chemiczny i wartość odżywcza, przydatność technologiczna

Ocena jakości mąki – ocena sensoryczna oraz badanie fizyczno-chemicznych właściwości, ocena amylograficzna i farinograficzna

Kasze, płatki tradycyjne, otręby i zarodki – otrzymywanie i podział, skład chemiczny i wartość odżywcza

Makrony – technologia produkcji i podział makaronów, makarony z nietypowych surowców, wartość odżywcza, badanie jakości

Preparowane artykuły zbożowe, tzw. koncentraty zbożowe – płatki śniadaniowe, szybko gotujące się ziarno, kleiki zbożowe i kaszki błyskawiczne

Wyroby ekspandowane i ekstrudowane, rodzaje produktów, zmiany składników chemicznych podczas ekstrudowania

Pieczywo. Charakterystyka składników recepturowych pieczywa

Składniki polepszające wartość wypiekową lub odżywczą pieczywa

Podział pieczywa i metody jego produkcji

Przechowywanie i starzenie się pieczywa, jakość mikrobiologiczna

Wymagania sensoryczne i fizyczno-chemiczne pieczywa

Wady pieczywa

Pieczywo specjalne

Towaroznawcza analiza mąki według norm

Towaroznawcza analiza kasz, płatków tradycyjnych, preparowanych artykułów śniadaniowych oraz otrąb i zarodków spożywczych

Towaroznawcza analiza semoliny, mąki makaronowej, makaronów tradycyjnych i z nietypowych surowców

Towaroznawcza analiza produktów ekspandowanych i ekstrudowanych oraz chleba chrupkiego

Towaroznawcza analiza pieczywa pszennego, zwykłego i wyborowego, żytniego, mieszanego oraz dietetycznego

Literatura:

Towaroznawstwo żywności przetworzonej. 2003. Technologia i ocena jakościowa. Wyd. II. poprawione i uzupełnione. Praca zbiorowa pod red. naukową prof. dr hab. T. Świderskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Jurga R. 1994. Przetwórstwo zbóż, część 1 i 2, WSiP, Warszawa.

Ambroziak Z. 1998. Produkcja piekarsko-ciastkarska, część 1. WSziP, Warszawa.

Ambroziak Z. 1999. Produkcja piekarsko-ciastkarska, część 2. WSziP, Warszawa.

Polskie Normy: PN i PN - ISO, Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Opisuje tradycyjne i nowoczesne metody produkcji przetworów zbożowo-mącznych i wskazuje na zmiany zachodzące podczas procesów technologicznych

Rozpoznaje rodzaje tradycyjnych i preparowanych przetworów zbożowo-mącznych, objaśnia ich skład chemiczny, wartość odżywczą i przydatność technologiczną

Charakteryzuje podstawowe i pomocnicze składniki ciasta chlebowego, półprodukty oraz pieczywo gotowe

Wymienia rodzaje pieczywa, metody jego produkcji oraz objaśnia zmiany zachodzące podczas przechowywania

Umiejętności

Planuje i organizuje analizy niezbędne do oceny produktów zbożowych

Interpretuje wyniki oceny jakości oraz składu chemicznego przetworów zbożowo-mącznych, odnosząc je do wymagań normatywnych dla wybranej grupy produktów

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia zaleceń normatywnych w dbałości o jakość produktów spożywczych

Wykazuje zdolność obiektywnej oceny jakości produktów przetwórstwa zbożowego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie opisuje tradycyjnych i nowoczesnych metod produkcji przetworów zbożowo-mącznych i nie wskazuje na zmiany zachodzące podczas procesów technologicznych

Nie rozpoznaje rodzajów tradycyjnych i preparowanych przetworów zbożowo-mącznych, nie objaśnia ich składu chemicznego, wartości odżywczej i przydatności technologicznej

Nie charakteryzuje podstawowych i pomocniczych składników ciasta chlebowego, półproduktów oraz pieczywa gotowego

Nie wymienia rodzajów pieczywa, metody jego produkcji oraz nie objaśnia zmian zachodzących podczas przechowywania

Nie planuje i nie organizuje analiz niezbędnych do oceny produktów zbożowych

Nie interpretuje wyników oceny jakości oraz składu chemicznego przetworów zbożowo-mącznych, nie odnosi ich do wymagań normatywnych dla wybranej grupy produktów

Nie ma świadomości znaczenia zaleceń normatywnych w dbałości o jakość produktów spożywczych

Nie wykazuje zdolności do obiektywnej oceny jakości produktów przetwórstwa zbożowego

Na ocenę 3

Opisuje tylko tradycyjne metody produkcji przetworów zbożowo-mącznych i nie wskazuje na zmiany zachodzące podczas procesów technologicznych

Rozpoznaje rodzaje tradycyjnych i preparowanych przetworów zbożowo-mącznych, ale nie objaśnia ich składu chemicznego, wartości odżywczej i przydatności technologicznej

Charakteryzuje tylko podstawowe składniki ciasta chlebowego, ale nie charakteryzuje półproduktów oraz pieczywa gotowego

Wymienia rodzaje pieczywa, ale nie zna metod jego produkcji oraz nie objaśnia zmian zachodzących podczas przechowywania

Organizuje wykonanie analiz niezbędnych do oceny produktów zbożowych, ale ich nie planuje

Interpretuje wyniki oceny jakości przetworów zbożowo-mącznych, ale nie odnosi ich do wymagań normatywnych dla wybranej grupy produktów

Ma niewielką świadomość znaczenia zaleceń normatywnych w dbałości o jakość produktów spożywczych

Wykazuje niewielką zdolność do obiektywnej oceny jakości produktów przetwórstwa zbożowego

Na ocenę 4

Opisuje tradycyjne i nowoczesne metody produkcji przetworów zbożowo-mącznych i nie wskazuje na zmiany zachodzące podczas procesów technologicznych

Rozpoznaje rodzaje tradycyjnych i preparowanych przetworów zbożowo-mącznych, objaśnia ich skład chemiczny, ale nie objaśnia wartości odżywczej i przydatności technologicznej

Charakteryzuje podstawowe i pomocnicze składniki ciasta chlebowego oraz półprodukty ale nie charakteryzuje pieczywa gotowego

Wymienia rodzaje pieczywa, zna metody jego produkcji ale nie objaśnia zmian zachodzących podczas przechowywania

Organizuje wykonanie analiz niezbędnych do oceny produktów zbożowych, potrafi z pomocą zaplanować wykonywane analizy

Interpretuje wyniki oceny jakości przetworów zbożowo-mącznych, odnosząc je do wymagań normatywnych dla wybranej grupy produktów

Ma umiarkowaną świadomość znaczenia zaleceń normatywnych w dbałości o jakość produktów spożywczych

Wykazuje umiarkowaną zdolność do obiektywnej oceny jakości produktów przetwórstwa zbożowego

Na ocenę 5

Opisuje tradycyjne i nowoczesne metody produkcji przetworów zbożowo-mącznych i wskazuje na zmiany zachodzące podczas procesów technologicznych

Rozpoznaje rodzaje tradycyjnych i preparowanych przetworów zbożowo-mącznych, objaśnia ich skład chemiczny, wartość odżywczą i przydatność technologiczną

Charakteryzuje podstawowe i pomocnicze składniki ciasta chlebowego, półprodukty oraz pieczywo gotowe

Wymienia rodzaje pieczywa, zna metody jego produkcji oraz objaśnia zmiany zachodzące podczas przechowywania

Samodzielnie planuje i organizuje analizy niezbędne do oceny produktów zbożowych

Interpretuje wyniki oceny jakości oraz składu chemicznego przetworów zbożowo-mącznych, odnosząc je do wymagań normatywnych dla wybranej grupy produktów

Ma dużą świadomość znaczenia zaleceń normatywnych w dbałości o jakość produktów spożywczych

Wykazuje dużą zdolność do obiektywnej oceny jakości produktów przetwórstwa zbożowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)