Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw 2: Biotechnologia ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTF.09L21.SI.TTZIX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 2: Biotechnologia ochrony środowiska
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z biotechnologicznymi technikami unieszkodliwiania odpadów, stanem i ochroną akwenów wodnych, uzdatnianiem wód do celów przemysłowych i gospodarczych oraz różnymi metodami biologicznymi oczyszczania ścieków i gleb.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Znaczenie wody w przyrodzie i gospodarce, zasoby wody w Polsce i na świecie, podział wód i ich zanieczyszczenia, twardość i zasadowość wody, woda jako anomalia chemiczna, uzdatnianie wód naturalnych (fizyczne, chemiczne i biologiczne) , dezynfekcja wody, gospodarka wodno-ściekowa, prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne, wymagania dla wód powierzchniowych oraz strumieni wody przeznaczonej dla przemysłu i bezpośredniego spożycia, podstawowa logistyka monitoringu jakościowego wód, ujęcia wodne, skażenie powietrza atmosferycznego w różnych niszach ekologicznych.

Biologiczne składniki systemu ekologicznego wód stojących, produkcyjność wód, stawy rybne i doczyszczające, filtry z roślin wodnych, stawy ściekowe, samooczyszczanie w wodach płynących. Wpływ procesów biologicznych i fizyko-chemicznych na jakość wody, bioakumulację i biodegradację, mechanizmy rozkładu związków organicznych, skażenie powietrza w pomieszczeniach różnego przeznaczenia.

Gospodarka ściekowa w Polsce i na świecie, charakterystyka ścieków przemysłowych, komunalnych, bytowo-gospodarczych, miejskich, opadowych, podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki ściekami, podstawowe grupy składników ścieków, wyróżniki charakteryzujące obciążenie ścieków, metody osiągania bezpieczeństwa mikrobiologicznego powietrza.

Procesy oczyszczania ścieków w warunkach naturalnych, metody oczyszczania gruntowego, oczyszczanie metodami osadu czynnego i złóż biologicznych, rodzaje złóż, warianty systemów, unieszkodliwianie osadów czynnych, zapotrzebowanie tlenu, kontenerowe oczyszczalnie ścieków.

Metody beztlenowe oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych i odpadów, mikrobiologia i biochemia fermentacji metanowej.

Problemy sanitarno-epidemiologiczne związane z obróbką ścieków i osadów ściekowych. Gospodarka wodno-ściekowa a ochrona środowiska – usuwanie metali i produktów ropopochodnych.

Analiza fizykochemiczna wody i ścieków. Zasady prawidłowego pobierania próbek. Wymagania fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Wskaźniki organoleptyczne – barwa, mętność, zapach. Oznaczanie twardości wody metodą Warthy-Pfeifera i zawartości chlorków metodą Mohra.

Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody. Oznaczanie bakterii grupy coli metodą filtrów membranowych. Badania identyfikujące Escherichia coli – testy biochemiczne. Wykrywanie enterokoków metodą probówkowa. Występowanie Psudomonas aeruginosa w wodzie jako dodatkowy wskaźnik stanu sanitarnego, oznaczanie BZT5 ścieków, ocena mikrobiologiczna osadu czynnego oraz ocena mikrobiologiczna powietrza z 3 różnych środowisk.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN Warszawa 2004.

2. Bartkiewicz B., Umiejewska K.,: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN, Warszawa 2010.

3. Nawrocki J.: Uzdatnianie wody cz. I i II, PWN, Warszawa 2010.

4. Błaszczyk M.K: Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa 2007.

5. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa 2003.

6. Dojlido J. R.: Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i środowisko, Białystok 1995.

7. Pawlaczyk-Szpilowa M.: Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków, PWN, Warszawa 1980.

8. Miesięcznik „Aura” poświęcony ochronie środowiska, wyd. NOT, bieżące wydania

9. Jędrzejczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWN, W-wa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Neryng A., Wojdalski J., Budny J., Krasowski E.: Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym, WNT, Warszawa 1990.

2. Praca zbiorowa pod red. Z. Żakowskiej i H. Stobińskiej: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Wyd. P.Ł, Łódź 2000.

3. Praca zbiorowa pod redakcją Apolinarego Kowala: Odnowa wody, podstawy teoretyczne procesów, Pol. Wrocławska, Wrocław 1997.

4. Praca zbiorowa pod redakcją W. Bednarskiego: Biotechnologia żywności, Wyd. ART. Olsztyn 1993.

5. Hartmann L.: Biologiczne oczyszczanie ścieków, Wyd. Instalator Polski, Warszawa 1996.

6. Justatowa J., Wiktorowski S.: Technologia wody i ścieków, PWN, Warszawa-Łódź, 1980.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna przepisy oraz systemy gospodarki odpadami i metody ich biologicznego przetwarzania i unieszkodliwiania.

Omawia rozporządzenia dotyczące wody i ścieków, zna światowe i krajowe zasoby wody słodkiej oraz zasady ich monitoringu, charakteryzuje metody uzdatniania wód powierzchniowych, skuteczności różnych technik.

Charakteryzuje gospodarkę ściekami w Polsce i Europie, ich zanieczyszczenie różnymi wskaźnikami (obciążenie ścieków), zna procesy tlenowe i beztlenowe oczyszczania ścieków, przedstawia schematy technologiczne, podaje przykłady unieszkodliwiania osadów i eliminacji zanieczyszczeń specyficznych, rozpoznaje problemy sanitarno-epidemiologiczne w ochronie środowiska z uwzględnieniem skażenia powietrza.

Umiejętności

Dokonuje fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy wody wybranymi metodami.

Potrafi monitorować parametry charakteryzujące stan środowiska, a szczególnie akwenów wodnych, strumieni wody zużytej oraz powietrza.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia zawodowej i zbiorowej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie objaśnia znaczenia wody, jej właściwości, nie wymienia zasobów wody słodkiej oraz rozporządzeń dotyczących wody , nie zna wymagań jakościowych i zasad monitoringu, nie objaśnia twardości wody i przyczyn tworzenia kamienia kotłowego.

Nie zna metod i technik uzdatniania wód naturalnych, reakcji zmiękczania wody, metod dezynfekcji, odgazowania, nie opisuje systemów ekologicznych wód oraz zagrożeń wynikających ze stanu i zasobów wody słodkiej w Polsce i na świecie.

Nie charakteryzuje gospodarki ściekowej, nie definiuje i charakteryzuje poszczególnych grup ścieków i ich obciążeń, nie zna wyróżników obciążeń oraz procesów oczyszczania, napowietrzania, unieszkodliwiania osadów i różnych związków chemicznych oraz jonów metali.

Nie potrafi dokonać fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy wody i ścieków.

Nie jest świadomy zagrożeń środowiskowych.

Na ocenę 3

Objaśnia znaczenie wody, zna jej właściwości , wymienia zasoby wody słodkiej oraz rozporządzenia dotyczące wody , opisuje ważniejsze wymagania jakościowe , zasady monitoringu oraz twardość wody i przyczyny powstawania kamienia kotłowego oraz skażeń powietrza.

Zna metody i techniki uzdatniania wód naturalnych, przedstawia reakcje zmiękczania i dezynfekcji, opisuje systemy odgazowania, wymienia i tłumaczy systemy ekologiczne wód oraz zagrożenia wynikające ze stanu i zasobów wody słodkiej.

Charakteryzuje gospodarkę ściekową w Polsce i Europie, poszczególne rodzaje ścieków, wyróżniki obciążeń, zna procesy oczyszczania, opisuje metody tlenowe i beztlenowe, osad czynny, wskazuje na możliwości unieszkodliwiania osadów i związków chemicznych.

Potrafi poprawnie przeprowadzić fizykochemiczną i mikrobiologiczną analizę wody i ścieków.

Zna zagrożenia środowiskowe, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu.

Na ocenę 4

Objaśnia znaczenie wody i jej właściwości fizyczne i chemiczne, wymienia zasoby wody w poszczególnych akwenach oraz wszystkie rozporządzenia, zna ogólne wymagania dla wód powierzchniowych, podziemnych i strumieni przeznaczonych do spożycia, opisuje twardość wody, przyczyny tworzenia kamienia kotłowego i wynikające szkody.

Zna i objaśnia metody i techniki uzdatniania fizyczne, chemiczne, biologiczne, jonitowe i membranowe oraz metody dezynfekcji i ich skuteczność oraz techniki odgazowania, opisuje i objaśnia systemy ekologiczne wód powierzchniowych oraz zagrożenia i zasady racjonalnej gospodarki wodnej, opisuje skażenia powietrza.

Szczegółowo charakteryzuje gospodarkę ściekową w Polsce i Europie, poszczególne rodzaje ścieków, wyróżniki obciążeń, zna i opisuje metody oczyszczania i charakteryzuje dokładnie osad czynny i błonę biologiczną, opisuje skuteczność metod, podaje przykłady eliminacji osadów, uciążliwych związków chemicznych, dyskutuje o problemach gospodarki wodno-ściekowej i czystości powietrza w pomieszczeniach.

Potrafi dobrze przeprowadzić fizykochemiczną i mikrobiologiczną analizę wody, ścieków i powietrza, poprawnie interpretuje uzyskane wyniki.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych i częściowo uwzględnia je w swoich działaniach.

Na ocenę 5

Szczegółowo objaśnia znaczenie i właściwości wody, charakteryzuje zasoby wody i rozpoznaje zagrożenia , zna i objaśnia wszystkie rozporządzenia dotyczące wód, ujęć wodnych, zna wymagania jakościowe dla wód powierzchniowych, podziemnych i strumieni przeznaczonych do spożycia oraz przemysłu, opisuje dokładnie twardość i kamień kotłowy i grupy drobnoustrojów skażających powietrze.

Zna, objaśnia i dyskutuje wszystkie metody i techniki uzdatniania wód , ich skuteczność, zapisuje reakcje, przedstawia schematy i objaśnia techniki odgazowania oraz systemy ekologiczne, dyskutuje o zagrożeniach wynikających ze stanu i jakości wód i powietrza

Szczegółowo charakteryzuje gospodarkę ściekową w Polsce i Europie, wymienia i charakteryzuje rodzaje i grupy ścieków, zna wyróżniki obciążeń, zna i omawia metody oczyszczania, dokładnie opisuje biocenozę osadu czynnego i błony biologicznej, dyskutuje o skuteczności metod, utylizacji odpadów, zna schematy urządzeń i aktualne problemy gospodarki ściekami, opisuje metody oczyszczania powietrza.

Potrafi bardzo dobrze przeprowadzić fizykochemiczną i mikrobiologiczną analizę wody i ścieków, wnikliwie interpretuje uzyskane wyniki oraz powietrza, wyciąga prawidłowe wnioski.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.