Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna I: Elementy termodynamiki i kinetyki procesowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.IAP.TSP01.SM.TTZTI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna I: Elementy termodynamiki i kinetyki procesowej
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.kiaps.ur.krakow.pl/doku.php/kiaps:termo:0809
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie z przemianami i równowagą fizykochemiczną w układach spożywczych a także przedstawienie podstaw termodynamiki procesów przemysłu spożywczego. Omówione zostaną przemiany jakim podlegać mogą surowce i produkty spożywcze podczas ich produkcji oraz przechowywania.

Pełny opis:

Właściwości fizykochemiczne cieczy i wodnych roztworów. Typy płynów w przemyśle spożywczym. Układy wielofazowe w przemyśle spożywczym i ich podstawowe właściwości.

Oddziaływania pomiędzy składnikami produktów spożywczych. Właściwości wodnych roztworów hydrokoloidów nieskrobiowych. Właściwości roztworów białek. Oddziaływania białko-polisacharyd w produkcie spożywczym.

Układy gaz-ciecz. Piany w przemyśle spożywczym i metody ich stabilizacji. Piany ciekłe i piany stałe. Zastosowanie emulgatorów w układach ciecz-ciecz-gaz. Czynniki pianotwórcze. Napięcie powierzchniowe i metody jego wyznaczania.

Zjawisko osmozy, ciśnienie osmotyczne. Równowaga osmotyczna. Metody pomiaru ciśnienia osmotycznego i wykorzystanie wyników do wyznaczania aktywności wodnej produktów spożywczych. Określanie stabilności produktów spożywczych na podstawie pomiarów ciśnienia osmotycznego.

Emulsje w przemyśle spożywczym, metody ich stabilizacji. Zjawisko inwersji faz wywołane nadmiarem jednego ze składników. Miareczkowanie konduktometryczne. Metody stabilizacji spożywczych układów wielofazowych.

Równowaga ekstrakcyjna w układzie ciecz-ciecz. Równowaga ciało stałe-ciecz. Ekstrakcja w układzie ciało stałe-ciecz. Podstawy fizykochemiczne ekstrakcji ciało stałe – gaz. Układy nadkrytyczne i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym.

Podstawowe pojęcia związane z kinetyką procesów przemysłu spożywczego. Pojęcie etapu limitującego proces. Metody wyznaczania stałych kinetycznych i stałych czasowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Przygocki, A. Włochowicz, Fizyka polimerów, PWN, Warszawa, 2001

2. H. Morawetz, Fizykochemia roztworów makrocząsteczek, PWN, Warszawa, 1970

3. L. Sobczyk, A. Kisza, K. Gatner, A. Koll, Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1982

4. W. Przygocki, Metody fizyczne badań polimerów, PWN, Warszawa 1990

Literatura uzupełniająca:

1. G. Tabilo-Munizaga, G. V. Barbosa-Canovas, J. Food Eng., 67 (2005)

2. T. D. Karapantsios, E. P. Sakonidou, S. N. Raphaelides, Carbohydrate Polymers, 49 (2002)

3. T. Ohtani, T. Yoshino, S. Hagiwara, T. Maekawa, Starch/Staerke 52 (2000)

4. G. Marangoni, Enzyme kinetics, a modern approach, Wiley, New Jersey, 2003

Efekty uczenia się:

FPTŻ_W01

Ma podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizykochemicznych płynów stosowanych w przemyśle spożywczym. Zna podstawowe metody wyznaczania parametrów płynów spożywczych. Rozumie problematykę oddziaływań pomiędzy hydrokoloidami, białkami i wodą. Rozumie istotę oddziaływań pomiędzy białkami i polisacharydami w produktach spożywczych.

FPTŻ_W02

Zna wybrane zagadnienia z zakresu stabilności termodynamicznej spożywczych układów wielofazowych. Ma podstawową wiedzę niezbędną do planowania badań nad równowagą fazową w ciekłych układach spożywczych. Zna przyczyny destabilizacji produktów spożywczych i skutki separacji faz w tych produktach. Zna kryteria i metody doboru środków przeciwdziałających tym niekorzystnym zjawiskom. Rozumie ich znaczenie w kontekście stabilnej pracy instalacji produkcyjnej.

FPTŻ_W03

Zna wybrane zagadnienia z zakresu szybkości przemian fizycznych zachodzących w produktach spożywczych. Zna metody wyznaczania stałych czasowych procesów fizykochemicznych i potrafi określić na ich podstawie limitujące etapy procesów produkcyjnych.

FPTŻ_U01

Potrafi zaplanować, przeprowadzić doświadczenie i wyznaczyć na podstawie jego wyników zakres parametrów technologicznych (np. temperatura, stężenie) umożliwiających otrzymanie stabilnego produktu spożywczego.

FPTŻ_U02

Potrafi zaplanować, przeprowadzić doświadczenie i wyznaczyć na podstawie jego wyników stałe czasowe procesów zachodzących w przemyśle spożywczym. Potrafi zidentyfikować etap limitujący szybkość całego procesu technologicznego.

FPTŻ_U03

Umie przygotować dokumentację (sprawozdanie) wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego i projektu

FPTŻ_K01

Potrafi pracować w zespole przy realizacji doświadczenia i potrafi wybrać priorytety służące realizacji określonych celów i/lub zadań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)