Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.IAP.STATY.NI.TTZXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawy rachunku prawdopodobieństwa, wnioskowania statystycznego i metod analizy danych doświadczalnych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia szczegółowe: Statystyka opisowa (2h). Rachunek prawdopodobieństwa. Doświadczenie i zdarzenie. Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Działania na zdarzeniach. Klasyczna i aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa. Własności prawdopodobieństwa. Niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo warunkowe. Twierdzenie Bayesa. Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym (2h). Zmienna losowa. Dystrybuanta zmiennej losowej. Własności dystrybuanty. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Zmienne losowe wielowymiarowe (2h). Zmienna losowa dyskretna. Dystrybuanta i rozkład. Charakterystyki liczbowe. Wybrane rozkłady (równomierny, jednopunktowy, zero-jedynkowy, dwumianowy, hipergeometryczny, Poissona) (1h). Zmienna losowa ciągła. Dystrybuanta i rozkład. Charakterystyki liczbowe. Wybrane rozkłady (równomierny, wykładniczy, normalny, Chi-kwadrat, F, t-Studenta) (1h). Nierówność Czebyszewa. Reguła Trzech Sigm. Nierówność Bernouliego. Bernouliego Prawo Wielkich Liczb. Borela Prawo Wielkich Liczb. Twierdzenie lokalne de Moivre’a – Laplace’a. Twierdzenie integralne de Moivre’a – Laplace’a. Centralne Twierdzenie Graniczne Lindeberga-Levy’ego (2h). Estymacja parametrów. Własności estymatorów. Metoda największej wiarygodności (1h). Estymacja przedziałowa. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji i wskaźnika struktury (1h). Weryfikacja hipotez statystycznych. Testy istotności dla średniej i dwóch średnich, wariancji i dwóch wariancji, wskaźnika struktury. Testy zgodności: chi-kwadrat, Shapiro-Wilka, Kołmogorowa (2h). Regresja liniowa. Diagram korelacyjny. Współczynnik korelacji liniowej. Testy istotności współczynnika korelacji liniowej (1h).

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)