Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.IAP.SMINZ.SI.TTZXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu: Seminarium dyplomowe ma umożliwić studentom robocze zaprezentowanie założeń oraz stanu realizacji dyplomowej pracy inżynierskiej będącej rezultatem pracy studenta. Student zaznajamia się z formalnymi zasadami i warunkami pisania oraz obrony pracy dyplomowej (w tym przebiegu egzaminu dyplomowego). Dodatkowo uzyskuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

Pełny opis:

Treść kształcenia

Omówienie struktury pracy pisemnej.

Zasady wykorzystania literatury przedmiotu z zachowaniem prawa własności intelektualnej jej autorów.

Przedstawienie (przez pracowników Jednostki) działalności naukowej Katedry, jako przykład odpowiedniego planowania eksperymentu/badań, stawiania hipotez badawczych, właściwej prezentacji uzyskanych wyników i ich interpretacji, a także formułowania wniosków;

Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów nt założeń ich pracy dyplomowej (cel, hipotezy badawcze, materiał i metodyka badań). Przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań. Prezentacja sformułowanych wniosków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Majchrzak J., Mendel T. metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 2005.

3. Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską. Wolters Kluwer, 2012.

4. Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl).

Uzupełniająca:

1. Urban S., Ładoński W. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2003.

2. Praca zbiorowa pod red. L. Jabłowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa, 2008.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Umiejętności

Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy na temat zagadnień związanych z inżynierią żywności i aparaturą przemysłu spożywczego . Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej) na temat zagadnień związanych z inżynierią żywności i aparaturą przemysłu spożywczego

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z inżynierią żywności i aparaturą przemysłu spożywczego i tematyki pokrewnej

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Nie potrafi formułować i zestawiać podstawowych elementów pracy dyplomowej oraz nie wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Nie wykazuje umiejętności porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej) na temat zagadnień związanych z inżynierią żywności i aparaturą przemysłu spożywczego

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień nie wykazuje żadnej aktywności

Nie jest otwarty na krytykę i nie potrafi rozważyć propozycji innych osób

Nie wykazuje świadomości potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego

Na ocenę 3

Zna niektóre zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

W stopniu podstawowym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje ograniczoną umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Wykazuje umiejętności porozumiewania się, ale nie przygotowuje i nie przedstawia swojej pracy/prezentacji (pisemnie lub ustnie) na temat zagadnień związanych z inżynierią żywności i aparaturą przemysłu spożywczego

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje niską aktywność

Nie jest otwarty na krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego, ale nie uwzględnia tego w swoich działaniach

Na ocenę 4

Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ale nie uwzględnię ich w swoich działaniach

W stopniu zadowalającym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia swoją pracę/prezentację (pisemnie lub ustnie) na temat zagadnień związanych z inżynierią żywności i aparaturą przemysłu spożywczego

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje umiarkowaną aktywność

Jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego i częściowo uwzględnia to w swoich działaniach

Na ocenę 5

Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i uwzględnia je w swoich działaniach

Potrafi formułować i zestawiać podstawowe elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej) na temat zagadnień związanych z inżynierią żywności i aparaturą przemysłu spożywczego

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje dużą aktywność

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego i uwzględnia to w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)