Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.IAP.SDPI.SI.TTDXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu umożliwienie studentom zaprezentowanie założeń, rezultatów oraz próbę dyskusji wyników pracy inżynierskiej. Student zaznajamia się z formalnymi zasadami pisania pracy dyplomowej. Dodatkowo uzyskuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowywania, wykonywania i przedstawiania prezentacji. Każda osoba przedstawia dwie prezentacje, z czego jedna opisuje pracę wykonaną w ramach projektu dyplomowego (praktyczną lub teoretyczną).

Pełny opis:

Treść kształcenia

Omówienie struktury pracy inżynierskiej (pisemnej).

Zasady wykorzystania literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów. Zasady cytowania literatury.

Przedstawienie (przez pracowników Jednostki) działalności naukowej Katedry, jako przykład odpowiedniego planowania eksperymentu/badań, stawiania hipotez badawczych, właściwej prezentacji uzyskanych wyników i ich interpretacji, a także formułowania wniosków.

Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów nt założeń ich pracy dyplomowej (cel, hipotezy badawcze, materiał i metodyka badań). Przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań. Prezentacja sformułowanych wniosków.

Literatura:

Podstawowa

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Majchrzak J., Mendel T. metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 2005.

3. Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską. Wolters Kluwer, 2012.

4. Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl).

Uzupełniająca

1. Urban S., Ładoński W. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2003.

2. Praca zbiorowa pod red. L. Jabłowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa, 2008.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Zna podstawy statystyki.

Umiejętności

Formułuje hipotezy badawcze, cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele, wykresy i inne elementy graficzne pracy. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników, w tym statystykę i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji, również umiejętność dyskutowania wyników.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z szeroko pojętą biotechnologią żywności oraz mikrobiologią przemysłową.

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie zna podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Nie zna podstaw statystyki.

Umiejętności

Nie formułuje hipotez badawczych, celów, zakresu pracy, nie zestawia literatury, nie konstruuje tabeli, wykresów i innych elementów graficznych pracy. Nie wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników, w tym statystyki i nie wyciąga wniosków.

Nie wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji, również umiejętności dyskutowania wyników.

Kompetencje społeczne

Nie wykazuje aktywności w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z produkcją napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz mikrobiologią przemysłową.

Nie jest otwarty na konstruktywną krytykę i nie jest gotowy rozważyć propozycji innych osób.

Nie jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia i pogłębiania swojej wiedzy.

Na ocenę 3

Wiedza

Zna niektóre zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Zna niektóre działania statystyczne.

Umiejętności

W stopniu podstawowym formułuje hipotezy badawcze, cele, zakres pracy, zestawienia literatury, konstruuje tabele, wykresy i inne elementy graficzne pracy oraz wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników, w tym statystyki i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale nie przygotowuje i przedstawia pracy/prezentacji, również ma problemy z dyskutowaniem wyników.

Kompetencje społeczne

Wykazuje małą aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z produkcją napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz mikrobiologią przemysłową.

Nie jest otwarty na konstruktywną krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób.

Jest świadomy, że uzyskana wiedza i umiejętności z czasem tracą na aktualności, jednak nie wykazuje inicjatywy by to zmienić.

Na ocenę 4

Wiedza

Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ale nie uwzględnię ich w swojej pracy/ach.

Zna działania statystyczne, ale nie wszystkie potrafi prawidłowo wykorzystać.

Umiejętności

W stopniu zadawalającym formułuje hipotezy badawcze, cele, zakres pracy, zestawienia literatury, konstruuje tabele, wykresy i inne elementy graficzne pracy oraz wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników, w tym statystyki i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia pracę/prezentację, potrafi poprawnie dyskutować wyniki.

Kompetencje społeczne

Wykazuje umiarkowaną aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z produkcją napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz mikrobiologią przemysłową.

Jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób.

Jest świadomy, że uzyskana wiedza i umiejętności z czasem tracą na aktualności, stara się dokształcać, wykazuje inicjatywę.

Na ocenę 5

Wiedza

Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i uwzględnia je w swojej pracy/ach.

Zna działania statystyczne i potrafi je prawidłowo wykorzystać do swoich badań.

Umiejętności

Potrafi doskonale formułować hipotezy badawcze, cele, zakres pracy, zestawienia literatury, konstruuje tabele, wykresy i inne elementy graficzne pracy oraz wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników, w tym statystyki i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, prawidłowo przygotowuje i przedstawia pracę/prezentację, potrafi właściwie dyskutować wyniki.

Kompetencje społeczne

Wykazuje dużą aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z produkcją napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz mikrobiologią przemysłową.

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób oraz sam przeanalizować swoje błędy.

Ma świadomość odpowiedzialności, jaką osoba odpowiadająca za jakość i bezpieczeństwo żywności bierze za produkcję zdrowej żywności. Zdaje sobie sprawę z dezaktualizowania się uzyskanych umiejętności i wiedzy i ciągłej potrzeby doskonalenia. Wykazuje inicjatywę w kierunku dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)