Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria procesowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.IAP.INPRO.SI.TTZTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria procesowa
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu ilościowego opisu procesów i zjawisk - procesy podstawowe (wymiana pędu, ciepła i masy), procesy i operacje jednostkowe - występujące w przemyśle spożywczym i przemysłach pokrewnych. Podstawę wykładu stanowią informacje z zakresu tworzenia bilansów pędu (sił) energii cieplnej i masy, analizy wymiarowej i liczb i równań kryterialnych. Najważniejsze zależności prezentowane są nie tylko w formie końcowej ale wraz z wyprowadzeniami. Uzupełnieniem są informacje dotyczące podstawowej aparatury przemysłowej oraz opisu reakcji enzymatycznych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Podstawowe informacje o procesach i ich bilansowaniu (podział procesów, zmienne intensywne i ekstensywne, rodzaje bilansów, zasady sporządzania bilansu)

Właściwości mechaniczne materiału biotechnologicznego (współczynnik ściśliwości, gęstość, właściwości reologiczne i ich charakterystyka, płyny niutonowskie i nieniutonowskie)

Podstawy wymiany pędu (równanie ciągłości strugi i równanie Bernoulliego, charakterystyka geometryczna rurociągów, cząstek i złoża, opory przepływu przez rurociąg, moc pompy, opory przepływu przez złoże, ruch cząstek w płynach)

Wybrane procesy mechaniczne (filtracja zawiesin i filtry, sedymentacja zawiesin i odstojniki, fluidyzacja, mieszanie i mieszalniki)

Przepływy wielofazowe w układzie para-ciecz, gaz-ciecz, gaz-ciało stałe

Wymiana ciepła i wymienniki (proste mechanizmy wymiany ciepła i ich opis, wnikanie ciepła, przenikanie ciepła, równanie projektowe wymiennika ciepła, przykłady wymienników ciepła)

Zagęszczanie roztworów i wyparki

Wymiana masy i wymienniki masy (stężenia, równowaga fazowa, proste mechanizmy wymiany masy i ich opis, teorie wnikania masy, przenikanie masy)

Wybrane procesy cieplno-dyfuzyjne (destylacja i rektyfikacja, gazy wilgotne, ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz i ciecz-ciało stałe, suszenie i suszarki, krystalizacja i krystalizatory)

Elementy inżynierii reakcji chemicznych - enzymatycznych (stechiometria, równowaga chemiczna, krzywe kinetyczne i sposoby ich wyznaczania, szybkość reakcji enzymatycznej, równanie kinetyczne i sposoby jego określenia, modelowanie procesów enzymatycznych w układach izotermicznych i nieizotermicznych).

Elementy inżynierii bioreaktorowej (stechiometria wzrostu biomasy, stopnie redukcji, właściwa szybkość wzrostu, modele wzrostu modelowanie bioreaktorów pracujących okresowo i bioreaktorów przepływowych).

Przeliczanie jednostek. Zasady sporządzania bilansów masy i energii.

Obliczenia oporów przepływu płynów w rurociągach (równanie ciągłości strugi, równanie Bernoulliego, liczba Reynoldsa, współczynniki oporu, zmiana geometrii, opory lokalne). Moc pompy.

Obliczenia projektowe wymiany ciepła (straty cieplne w rurociągach, wyznaczanie współczynników wnikania ciepła, powierzchnia wymiany ciepła).

Obliczenia projektowe zagęszczania roztworów (bilans masy i energii, projekt wyparki).

Obliczenia projektowe dla procesu destylacji i rektyfikacji (równowaga ciecz-para, bilans masy strumieni i składników w destylacji, stopień oddestylowania, bilans kolumny rektyfikacyjnej, linie operacyjne wyznaczanie minimalne wartości powrotu, liczba półek teoretycznych).

Obliczenia projektowe dla procesu ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz i ciecz-ciało stałe (bilans masy, wykres trójkątny Gibbsa, ekstrakcja współprądowa i przeciwprądowa).

Obliczenia procesowe dotyczące gazów wilgotnych i suszenia (parametry mechaniczne i cieplne powietrza wilgotnego, wykresy suszarnicze, bilans masowy i cieplny suszenia).

Pomiar profilu prędkości w rurociągu w skali przemysłowej (rura Prandtla, prędkość miejscowa, prędkość średnia).

Opadanie cząstek w płynach.

Opory przepływu przez złoża nieruchome i ruchome (charakterystyka geometryczna cząstki i złoża, spadek ciśnienia w złożu).

Budowa nagrzewnicy powietrza. Bilans ciepła. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła.

Nieustalona wymiana ciepła (ogrzewanie, chłodzenie)

Nawilżanie powietrza. Atmosfera kontrolowana. Zmiana parametrów powietrza wilgotnego.

Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. P. Lewicki (praca zbiorowa), Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa 2005.

2. P. Lewicki, D. Witrowa-Rajchert (praca zbiorowa), Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego, SGGW, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

1. R. Kramkowski, Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WARW, Wrocław 1997.

2. K. Szewczyk, Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, OWPW, Warszawa Opis przedmiotu

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe prawa fizyki i fizykochemii oraz umie zdefiniować wielkości fizykochemiczne (wraz z jednostkami) wykorzystywane w inżynierii procesowej do opisu procesów jednostkowych i zjawisk w przemyśle spożywczym i przemysłach pokrewnych

Zna właściwości mechaniczne, w tym właściwości reologiczne, materiału pochodzenia biologicznego oraz rozumie konsekwencje wynikające z różnych zachowań lepkościowych płynów będących w ruchu w instalacji przemysłowej

Zna najważniejsze procesy jednostkowe występujące w przemyśle spożywczym i w przemysłach pokrewnych, rozumie ich sens fizyczny oraz umie podać ich ilościowy opis

Zna wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii reakcji enzymatycznych i bioprocesów dotyczące stechiometrii, kinetyki i modelowania reaktorów i bioreaktorów

Umiejętności

Potrafi korzystać z dostępnych danych w tym pochodzących z cyfrowych baz danych z zakresu właściwości fizykochemicznych substancji pochodzenia nieorganicznego i organicznego

Potrafi sporządzić bilans pędu (sił) masy i energii cieplnej dla różnych procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym i pokrewnych

Zna podstawowe równania i potrafi je wykorzystać w obliczeniach procesowych z uwzględnieniem jednostek wielkości fizykochemicznych

Umie przygotować dokumentację (sprawozdanie) wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego i projektu

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole przy realizacji ćwiczenia laboratoryjnego i zadania projektowego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstawowych praw fizyki i fizykochemii oraz nie umie zdefiniować i wielkości fizykochemicznych wyko-rzystywanych w inżynierii procesowej do opisu procesów jednostkowych i zjawisk

Nie zna właściwości mechanicznych w tym właściwości reologicznych mater-iału pochodzenia biologicznego oraz nie rozumie ich wpływu na zachowanie się płynu będącego w ruchu

Nie zna najważniejszych procesów jednostkowych występujących w przemyśle spożywczym i w przemys-łach pokrewnych oraz nie umie podać ich ilościowego opisu

Nie zna wybranych zagadnień z zakresu inżynierii reakcji enzyma-tycznych i bioprocesów dotyczących stechiometrii, kinetyki oraz modelowania reaktorów chemicznych i bioreaktorów

Nie potrafi korzystać z dostępnych danych z zakresu właściwości fizykochemicznych substancji

Nie potrafi sporządzić bilansu pędu (sił) masy i energii cieplnej dla kilku wybranych procesów jednostkowych

Nie zna podstawowych równań i nie potrafi ich wykorzystać w obliczeniach procesowych. Nie potrafi przeliczać jednostek wielkości fizykochemicznych

Nie potrafi przygotować dokumentacji projektu lub jego elementów według zadanego wzorca

Nie potrafi pracować w zespole

Na ocenę 3

Zna niektóre prawa fizyki i fizykochemii (prawa dynamiki i termodynamiki, prawa hydrostatyki, prawa równowag fazowych) oraz wielkości fizykoche-miczne dotyczące wymiany pędu, ciepła i masy w powiązaniu z ich jednostkami w układzie SI

Zna i rozumie znaczenie lepkości w opisie ruchu płynów oraz jej wpływ na opory przepływu

Zna niektóre procesy jednostkowe występujące w przemyśle spożywczym i w przemysłach pokrewnych i umie podać ich pobieżny ilościowy opis

Zna kilka podstawowych pojęć z zakre-su inżynierii reakcji enzymatycznych i bioprocesów (równanie stechiometryczne, szybkość przemiany, równanie kinetyczne, równanie bilansu masy w reaktorze i bioreaktorze)

Potrafi odczytać wybrane wartości liczbowe z danych tabelarycznych z interpolacją

Zna ogólne zasady tworzenia bilansów ale potrafi je jedynie wykorzystać w bilansie masy całego układu dla warunków ustalonych (strumienie wlotowe i wylotowe)

Potrafi wykonać proste obliczenia projektowe z wykorzystaniem jednego równania z danymi nie wymagającymi zmiany jednostek

Potrafi przygotować elementy doku-mentacji projektu według zadanego wzorca

Bierze udział w pracach zespołu, ale nie potrafi określić swojej roli w zespole i zaplanować w nim swojego udziału

Na ocenę 4

Zna niektóre prawa fizyki i fizykochemii (prawa dynamiki i termodynamiki, prawa gazowe, prawa hydrostatyki, prawa przemian fazowych) oraz wielkości fizykochemiczne dotyczące wymiany pędu, ciepła i masy w powiązaniu z ich jednostkami w układzie SI i innych

Zna właściwości mechaniczne, w tym właściwości reologiczne, materiału pochodzenia biologicznego oraz rozumie niektóre konsekwencje wynikające z różnych zachowań lepkościowych płynu będącego w ruchu (straty ciśnienia, istnienie granicy płynięcia, zmiana charakterystyki lepkościowej podczas ruchu)

Zna i rozumie sens fizyczny niektórych procesów jednostkowych występujące w przemyśle spożywczym i w prze-mysłach pokrewnych i umie podać ich ilościowy opis

Zna i rozumie większość omawianych w ramach wykładu pojęć i metodykę określania równań kinetycznych oraz modeli wzrostu biomasy

Potrafi odczytać wybrane wartości liczbowe z wykresu i skorzystać z równań doświadczalnych

Potrafi sporządzić bilans masy i energii cieplnej dla kilku wybranych procesów jednostkowych (przepływy, procesy z ruchem cząstek, zagęszczanie, destylacja i rektyfikacja, ekstrakcja, suszenie)

Potrafi wykonać proste obliczenia projektowe z wykorzystaniem kilku równań z danymi wymagającymi zmiany jednostek

Potrafi przygotować pełną dokumen-tacje projektu według zadanego wzorca z dodatkowymi własnymi elementami graficznymi

Potrafi przyjmować różne role w trakcie pracy zespołowej

Na ocenę 5

Zna podstawowe prawa fizyki i fizyko-chemii, rozumie ich sens fizyczny oraz umie zdefiniować wielkości fizykoche-miczne (wraz z jednostkami) wykorzys-tywane w inżynierii procesowej do opisu procesów jednostkowych i zjawisk w przemyśle spożywczym i przemysłach pokrewnych

Zna właściwości mechaniczne, w tym właściwości reologiczne, materiału pochodzenia biologicznego oraz w pełni rozumie konsekwencje wynika-jące z różnych zachowań lepkościo-wych płynów będących w ruchu

Zna najważniejsze procesy jednostko-we występujące w przemyśle spożyw-czym i w przemysłach pokrewnych, rozumie ich sens fizyczny (fizykoche-miczny) oraz umie podać ich pełny ilościowy opis

Umie połączyć zagadnienia z zakresu inżynierii procesowej i inżynierii procesów biochemicznych

Potrafi odczytać wybrane wartości liczbowe z wykresu w skali logarytmicznej oraz z diagramów fazowych

Potrafi sporządzić dowolny bilans pędu (sił) masy i energii cieplnej dla proce-sów jednostkowych z uwzględnieniem bilansów różniczkowych oraz przemian chemicznych i bioprzemian

Kojarzy zagadnienia z kilku obszarów inżynierii procesowej i potrafi je wykorzystać w projekcie procesowym

Potrafi samodzielnie określić wymaganą postać dokumentacji, a następnie na tej podstawie w pełni udokumentować projekt

Potrafi zarządzać pracą zespołu i koordynować jego działania. Potrafi skutecznie rozwiązywać spory i konflikty w trakcie pracy zespołowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)