Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw ogólny: Węglowodanowe i białkowe biopolimery w produkcji bezpiecznej żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F7.ELO1.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw ogólny: Węglowodanowe i białkowe biopolimery w produkcji bezpiecznej żywności
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Aspekty chemii fizycznej roztworów polimerów: struktura i konformacja makrocząsteczki, zole, żele i mechanizmy ich powstawania, pęcznienie żelu, współczynnik pęcznienia, równanie Flory-Rehnera i Flory’ego, termodynamiczne warunki powstawania roztworów makrocząsteczek

Właściwości użytkowe układów polisacharydowych jako funkcja budowy molekularnej

Technologie otrzymywania i wydzielania polisacharydów naturalnych (z roślin wyższych, z wodorostów, pochodzenia mikrobiologicznego)

Biopolimery białkowe. Budowa, otrzymywanie, aplikacje. Gluten, keratyna, kazeina, kolagen, żelatyna

Właściwości funkcjonalne biopolimerów wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Reologia roztworów i żeli biopolimerowych, kształtowanie tekstury produktu, metody zagęszczania, inne właściwości

Zastosowanie biopolimerów w przemyśle spożywczym

Aspekty zdrowotne i żywieniowe spożywania produktów z dodatkiem biopolimerów

Biopolimery modyfikowane (CMC, pektyny, chitozan, białka modyfikowane, itp.)

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Określenie parametrów molekularnych wybranych polisacharydów i ich związek z właściwościami reologicznymi oraz teksturalnymi

Sferyfikacja oraz odwrócona sferyfikacja jako nowoczesne metody kształtowania produktu spożywczego

Wyznaczanie synergizmu pomiędzy biopolimerami

Literatura:

Podstawowa

1. Steve W. Cui. Polysaccharide Gums from Agricultural Products: Processing, Structures and Functionality. CRC, 1 edition, 2000.

2. [2] Paul C. Hiemenz and Timothy P. Lodge. Polymer Chemistry, Second Edition. CRC, 2 edition, 2007.

3. [3] Nussinovitch. Hydrocolloid Applications: Gum Technology in the Food and Other Industries. Springer, 1 edition, 1998.

Uzupełniająca

1. Amos Nussinovitch. Water-Soluble Polymer Applications in Foods. Wiley-Blackwell, 1 edition, 2003.

2. M. Rubinstein and Ralph H. Colby. Polymer Physics. Oxford University Press, USA, 2003.

3. Malcolm P. Stevens. Polymer Chemistry: An Introduction. Oxford University Press, USA, 3 edt, 1998.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna i potrafi omówić fizykochemiczne aspekty powstawania makrocząsteczek oraz termodynamiczne warunki powstawania roztworów związków wielkocząsteczkowych. Zna podstawowe zjawiska charakterystyczne dla biopolimerów oraz prawa je opisujące a także metody badań stosowane do makrocząsteczek. Zna i potrafi oszacować bezpośrednia zależność między właściwościami fizykochemicznymi biopolimeru a możliwością jego bezpiecznego i efektywnego wykorzystania w produkcji żywności.

Zna mechanizmy, źródła otrzymywania oraz zagrożenia wynikające z procesu izolacji i otrzymywania głównych biopolimerów wykorzystywanych w technologii żywności. Zna możliwości zastosowania biopolimerów i ich funkcje w kształtowaniu jakości żywności.

Zna i potrafi wytłumaczyć fizjologiczne aspekty spożywania biopolimerów w aspekcie higieny żywności i bezpieczeństwa dla konsumenta.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi przeprowadzić pełna analizę molekularną wybranego polisacharydu i obliczyć średnią masę cząsteczkową (wagowo i liczbowo średnią) a także parametr dyspersyjności. Umiejętnie wiąże otrzymane parametry molekularne z charakterystyka fizykochemiczną pod kątem kształtowania produktu i jego cech

Potrafi przeprowadzić proces sferyfikacji oraz znajduje dla niego zastosowanie praktyczne. Umiejętnie steruje parametrami procesu w zależności od aplikacji

Zna podstawy analizy lepkości kinematycznej roztworu polimeru i wykorzystuje je do oceny jakości układów polisacharydowych składających się z więcej niż jednego polimeru.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

egzamin pisemny ograniczony czasowo - udział w ocenie końcowej modułu 100%

(ocena pozytywna dla min. 60% punktów)

Ćwiczenia laboratoryjne

zaliczenie sprawozdania z prac laboratoryjnych (grupowe) programu - udział w ocenie końcowej modułu 80%

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania - udział w ocenie końcowej modułu 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łukasiewicz
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski, Marcin Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.