Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw VII: Chłodnictwo i zamrażalnictwo żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F7.EL71.SI.TTZTZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw VII: Chłodnictwo i zamrażalnictwo żywności
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 7 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Wpływ niskich temperatur na szybkość reakcji chemicznych i enzymatycznych oraz przeżywalność drobnoustrojów. Możliwości eliminacji pasożytów poprzez zamrażanie żywności. Prognozowanie trwałości żywności.

Chłodzenie żywności - przegląd środowisk chłodzących. Rodzaje lodu sztucznego i urządzenia do jego produkcji.

Schładzanie i chłodnicze przechowywanie surowców roślinnych. Uszkodzenia chłodnicze. Rola atmosfer kontrolowanych.

Schładzanie i chłodnicze przechowywanie surowców pochodzenia zwierzęcego.

Krzywe zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości fizycznych produktów w czasie zamrażania. Układ eutektyczny.

Charakterystyka obiegów chłodniczych. Rodzaje czynników chłodniczych. Charakterystyka urządzeń zamrażalniczych.

Zamrażanie i zamrażalnicze przechowywanie surowców roślinnych. Rola blanszowania.

Zamrażanie i zamrażalnicze przechowywanie surowców zwierzęcych. Produkty mrożone uzyskiwane z surowców pochodzenia zwierzęcego.

Składowanie żywności mrożonej. Łańcuch chłodniczy. Rozmrażanie żywności.

Zmiany jakości w żywności chłodzonej i mrożonej. Metody ograniczania ubytków jakości.

Ćwiczenia:

Fizyczne i technologiczne podstawy schładzania i zamrażania żywności. Wyznaczanie czasu i szybkości zamrażania. Porównanie produktów mrożonych uzyskanych różnymi metodami.

Kriometria. Wyznaczanie temperatury krioskopowej. Zagęszczanie żywności ciekłej poprzez wymrażanie lodu.

Ocena zmian fizycznych żywności przechowywanej w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych.

Zastosowanie atmosfer modyfikowanych do pakowania przechowywanej chłodniczo żywności.

Ocena zmian chemicznych tkanek roślinnych i zwierzęcych zamrażanych w różnych warunkach.

Literatura:

1. Jastrzębski W. Technologia chłodnicza żywności, WSiP, Warszawa, 1991.

1. Evans J.A. (ed.) Frozen food science and technology, Blackwell Publishing Ltd, 2008.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

podstawowe zjawiska zachodzące podczas chłodzenia, zamrażania i chłodniczego przechowywania surowców i produktów spożywczych.

zasady doboru metody schładzania i zamrażania surowców spożywczych oraz metody ograniczania niekorzystnych zmian związanych z obróbką chłodniczą żywności.

Potrafi:

ocenić ogólny zakres zmian jakości produktu wynikający z poddania go obróbce zamrażalniczej.

wyznaczyć temperaturę krioskopową oraz wykonać podstawowe obliczenia stosowane w zamrażalnictwie żywności.

Jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- kolokwium z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej 30%.

- prezentacja i dyskusji uzyskanych w trakcie ćwiczeń wyników - udział w końcowej ocenie 10%.

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 51% zadanych pytań. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Michalczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Fiutak, Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)