Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw VII: Technologia i higiena produkcji potraw 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F6.EL71.SI.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw VII: Technologia i higiena produkcji potraw 1
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Podstawowe procesy obróbki cieplnej w produkcji potraw (gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie). Wpływ na jakość żywności. Określenie wydajności, jakości i czasu potrzebnego do uzyskania gotowości konsumpcyjnej potraw.

Wykorzystanie roślin strączkowych w technologii gastronomicznej. Obróbka (moczenie, obróbka termiczna) nasion i jej wpływ na wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych w tym prozdrowotnych.

Specyfika wykorzystania mleka i przetworów mlecznych w technologii gastronomicznej. Właściwości fizyko-chemiczne.

Strukturotwórcza rola jaj w technologii sporządzania potraw. Tworzenie i rola piany z białka jaj - zestalanie i spulchnianie potraw. Emulgująca rola żółtka.

Zastosowanie produktów zbożowych w technologii gastronomicznej. Specyfika wykorzystania m.in. mąki, makaronu, kasz w technologii gastronomicznej.

Technologie potraw z mięsa. Wpływ temperatury i sposobu obróbki termicznej na jakość i wydajność potraw z mięsa. Wodochłonność oraz zdolność zatrzymania wody przez mięso w czasie obróbki cieplnej.

Wymagania dla personelu w zakładzie związanym z produkcją żywności.

Przyczyny i charakterystyka zagrożeń związanych z żywnością (wybrane przykłady).

Znaczenie systemu RASFF.

Epidemiologia zatruć i zakażeń pokarmowych.

HACCP jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych potraw.

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Wykorzystanie nasion roślin strączkowych w technologii gastronomicznej. Przygotowywanie wybranych potraw. Ocena sensoryczna wyrobów gotowych.

Strukturotwórcza rola jaj w technologii sporządzania potraw. Tworzenie i rola piany z białka jaj - zestalanie i spulchnianie potraw. Emulgująca rola żółtka. Przygotowywanie wybranych potraw/ciast /sosów z udziałem jaj. Ocena sensoryczna wyrobów gotowych.

Technologie potraw z mięsa. Wpływ temperatury i sposobu obróbki termicznej na jakość i wydajność potraw z mięsa. Wodochłonność oraz zdolność zatrzymania wody przez mięso w czasie obróbki cieplnej.

Zasady sporządzania i przechowywania surówek i sałatek, zmiany barwy owoców i warzyw podczas przygotowania potraw.

Najważniejsze akty prawne dotyczące higieny produkcji żywności.

Nieprawidłowości w zakresie higieny w zakładzie żywienia. Zasady kontroli sanitarnej.

Zapoznanie studentów z wybranymi zakładami związanymi z produkcją żywności. Omówienie wizyt, dyskusja, wnioski.

Literatura:

Podstawowa

1. Zalewski S. Podstawy technologii gastronomicznej. WNT, Warszawa, 2009.

2. Flis K., Procner A. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Tom 1, 2, Wyd.

Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2009.

3. Kołożyn – Krajewska D. (red.), Higiena produkcji żywności, Wyd. SGGW, Warszawa, 2013.

Uzupełniająca

1. Czarniecka-Skubina E. (red.), Technologia gastronomiczna, Wyd. SGGW, Warszawa 2016.

2. Akty prawne w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności - krajowe i unijne

3. Kołożyn – Krajewska D., Sikora T., HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Wyd. SITSpoż NOT, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Ma ogólna wiedzę na temat właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych stosowanych w technologii gastronomicznej

Rozpoznaje przydatności technologiczną surowca do produkcji różnych rodzajów potraw oraz potrafi dobrać odpowiednie metody obróbki technologicznej wykorzystywane do produkcji potraw

Rozumie znaczenie regulacji prawnych (krajowych i międzynarodowych) dotyczących produkcji i dystrybucji żywności.

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem żywności, w tym dotyczącą epidemiologii zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce i na świecie.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zrealizować proste procesy technologiczne używając właściwych metod i narzędzi

Identyfikuje i analizuje, z wykorzystaniem różnych źródeł zjawiska wpływające na produkcję potraw.

Przeprowadza podstawowe analizy dotyczące oceny cech organoleptycznych produktu żywnościowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Prawidłowo określa priorytety służące realizacji określonego zadania.

Jest świadomy odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności, w ujęciu społecznym, etycznym i zawodowym. Ma świadomość ryzyka występowania zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w procesie produkcji potraw, potrafi również ocenić skutki występowania tych zagrożeń oraz zaproponować metody zapobiegania im.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie

egzaminu testowego (ocena pozytywna > 50%) – udział w ocenie końcowej modułu 50%

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- 1 kolokwium z ćwiczeń (część technologiczna) - udział w ocenie końcowej modułu 25%,

- pisemna praca (esej/eseje) z ćwiczeń (część higieniczna) - udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieślik
Prowadzący grup: Ewa Cieślik, Iwona Cieślik, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieślik
Prowadzący grup: Ewa Cieślik, Adam Florkiewicz, Iwona Mentel, Anna Sadowska-Rociek, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieślik
Prowadzący grup: Ewa Cieślik, Iwona Cieślik, Anna Sadowska-Rociek, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
Prowadzący grup: Iwona Cieślik, Anna Sadowska-Rociek, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)