Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw II: Technologia produkcji tradycyjnych i nowoczesnych artykułów zbożowo-mącznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F6.EL22.SI.TTDDX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw II: Technologia produkcji tradycyjnych i nowoczesnych artykułów zbożowo-mącznych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami produkcji przetworów zbożowych, w tym produkcji chleba.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Składniki masy zbożowej, przygotowanie ziarna do przemiału

2. Młyn właściwy – podstawy produkcji mąki pszennej i żytniej

3. Podstawy produkcji kasz oraz uszlachetnionych i dietetycznych produktów zbożowo-mącznych

4. Współczesne technologie produkcji makaronów tradycyjnych, bezglutenowych i z nietypowych surowców

5. Podstawowe składniki pieczywa i metody badania ich jakości

6. Charakterystyka składników pomocniczych i dodatków stosowanych w produkcji piekarskiej

7. Schemat technologiczny produkcji pieczywa pszennego, żytniego, mieszanego i specjalnego

8. Ocena jakości pieczywa

Tematyka ćwiczeń:

1. Towaroznawcza analiza ziarna jako surowca do przetwórstwa

2. Ocena wartości wypiekowej mąk pszennych i żytnich

3. Laboratoryjny wypiek pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego

Literatura:

Podstawowa

1. Ambroziak Z. 2011. Produkcja piekarsko-ciastkarska cz. I WSP

2. Ambroziak Z. 2012. Produkcja piekarsko-ciastkarska cz. II WSP

3. Jurga R., 1994. Przetwórstwo zbóż. cz. I i II. WSiP, Warszawa

Uzupełniająca

1. Gawęcki J., Obuchowski W. 2016. Produkty zbożowe. Technologia i rola w żywieniu człowieka, Wyd. UP w Poznaniu.

2. Mościcki L., Mitrus M., Wójtowicz A. 2007. Technika ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczym. PWRiL Warszawa

3. Obuchowski W., 1997. Technologia przemysłowej produkcji makaronu. Wyd. AR Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- podstawowe gatunki zbóż, ich anatomiczną budowę oraz związany z nią skład chemiczny ziarniaków, zna zasady przygotowania ziarna do przemiału i podstawowe różnice w przemiale ziarna pszenicy i żyta oraz różnice pomiędzy mąkami pszennymi i żytnimi

- schematy technologiczne produkcji różnych nowoczesnych i dietetycznych przetworów zbożowo-mącznych i wymienia ich rodzaje oraz etapy produkcji makaronów tradycyjnych, bezglutenowych i z nietypowych surowców

wszystkie składniki wykorzystywanie w produkcji piekarskiej oraz podstawowe - metody przygotowania ciasta i wypieku chleba pszennego, żytniego i mieszanego. Rozumie zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące podczas tych zabiegów

- czynniki wpływające na jakość i wartość dietetyczną pieczywa

Umiejętności - potrafi:

- stosować odpowiednie metody analityczne do oceny jakości zboża i określić przydatność partii zboża do przetwórstwa

- stosować odpowiednie metody analityczne do oceny jakości mąki oraz ocenić przydatność partii mąki do wypieku pieczywa

- kontrolować prawidłowość procesu technologicznego na poszczególnych etapach przygotowania ciasta i wypieku oraz stosować odpowiednie metody analityczne do oceny jakości pieczywa

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- oceny zagrożeń wynikających z zastosowania niewłaściwych surowców i technologii

- kreatywnego poszukiwania sposobów wykorzystania nowych surowców i technologii w przetwórstwie zbóż

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- aktywności i sposobu wykonania ćwiczeń - udział w ocenie końcowej modułu 10%

- 3 kolokwiów cząstkowych z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 40% "

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś
Prowadzący grup: Krzysztof Buksa, Halina Gambuś, Paulina Korpak, Jarosław Korus, Gabriela Zięć, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś
Prowadzący grup: Halina Gambuś, Jarosław Korus, Dorota Litwinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś, Jarosław Korus
Prowadzący grup: Halina Gambuś, Jarosław Korus, Dorota Litwinek, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)