Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw VI: Przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F5.EL61.SI.TTZTZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw VI: Przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy: Technologia Żywności, 5 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studenta z dwoma aspektami przetwórstwa owocowo-warzywnego: podstawowymi surowcami - owocami i warzywami raz najważniejszymi produktami spożywczymi tej branży przemysły spożywczego i procesami ich wytwarzania.

Pełny opis:

Kurs zapoznaje studenta z dwoma aspektami przetwórstwa owocowo-warzywnego z uwzględnieniem specyfiki polskiego przetwórstwa owocowo-warzywnego. Są to najważniejsze gatunki owoców i warzyw produkowane przez polskich rolników w oraz najważniejsze produkty, które są z nich wytwarzane. Produkty te obejmują wyroby o niewielkim i umiarkowanym stopniu przetworzenia, tj. konserwy, w tym mrożonki i konserwy apertyzowane, produkty suszone i fermentowane, oraz przetwory czyli produkty o znaczny stopniu przetworzenia jak pulpy, przecieru i produkty owocowe słodzone. Przedstawienia każdego produktu zawiera omówienie procesów technologicznych stosowanych do ich wytwarzania. Kurs bazuje na wcześniej w toku studiów realizowany treściach związanych z surowcami roślinnymi, ogólną technologią oraz mikrobiologią i chemią żywności.

Literatura:

Podstawowa:

1. Jarczyk A., Płocharski W. 2010. Technologia produktów owocowych i warzywnych t. I i II. WSE-H w Skierniewicach.

2. Jarczyk A., Berdowski J.B. Przetwórstwo owoców i warzyw. Cz. I/II. WSiP, Warszawa, 1997/1999.

3. Świetlikowska K. (red). Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego. SGGW, Warszawa, 2008.

Uzupełniająca:

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. 2009. Sensoryczne badania żywności – podstawy, metody, zastosowania. Wyd. Nauk. PTTŻ, Warszawa.

2. Berdowski J.B. Obliczenia technologiczne w przetwórstwie owoców i warzyw. Stow. Inż. Techn. Przem. Spoż., 1991.

3. Chuchlowa J., Jakubczyk T. Materiały pomocnicze i dodatki do żywności. WSiP, Warszawa, 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie: - właściwości, cechy fizyczne i biologiczne owoców, warzyw i grzybów w zakresie ich składu chemicznego oraz przydatności do przetwórstwa na cele żywnościowe; - operacje i procesy technologiczne stosowane w przetwórstwie owoców, warzyw i grzybów oraz wpływ procesów przetwarzania i warunków składowania produktów gotowych produktów na jakość żywności z owoców, warzyw i grzybów.

Umiejętności - potrafi: - właściwie opracować i przeprowadzić ocenę jakości surowców i interpretować jej wynik w zakresie określenia ich przydatności przetwórczej; określić wymagania odnośnie potrzebnych materiałów pomocniczych, opakowań oraz oprzyrządowania wykorzystywanego w procesie przetwarzania owoców, warzyw i grzybów; przygotować bilans materiałowy procesu produkcji z uwzględnienie podstawowych surowców, materiałów pomocniczych i opakowań oraz ocenić jakość produktów gotowych i wpływ procesów przetwarzania i składowania na tę jakość.

Kompetencje społeczne - jest gotowy do: - ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

pracy w zespole, przyjmując w nim różne role, umiejętnego zarządzania czasem.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu z wykładów oraz ćwiczeń.

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- zespołowych (w podgrupach) sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej 20%,

- 4 kolokwiów cząstkowych z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński
Prowadzący grup: Emilia Bernaś, Piotr Gębczyński, Łukasz Skoczylas, Jacek Słupski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński
Prowadzący grup: Emilia Bernaś, Piotr Gębczyński, Anna Korus, Łukasz Skoczylas, Jacek Słupski, Kavya Venugopal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński
Prowadzący grup: Emilia Bernaś, Piotr Gębczyński, Łukasz Skoczylas, Małgorzata Tabaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)