Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw 5: Podstawy dietetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F5.5EL2.SI.TTZCZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 5: Podstawy dietetyki
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Żywienie Człowieka, 5 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Aktualne zalecenia żywieniowe. Żywienie a ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób niezakaźnych. Normy żywienia.

Pojęcie dietetyki. Klasyfikacja diet. Dieta podstawowa, zastosowanie, cel charakterystyka diety. Dieta bogatoresztkowa - zastosowanie cel oraz charakterystyka. Dieta łatwo strawna omówienie założeń, cel stosowania.

Cel zastosowanie oraz charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem tłuszczu. Charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego.

Diety o zmienionej konsystencji (dieta płynna, dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę, dieta kleikowa) – charakterystyka, cel stosowania.

Dieta ubogoenergetyczna zasady opracowywania, cel stosowania. Charakterystyka diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych.

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, charakterystyka. Definicja jednego wymiennika, indeksu glikemicznego. Omówienie zasad planowania jadłospisów dla osób na diecie z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych.

Charakterystyka diet nisko- i bogatobiałkowej. Żywienie w wybranych chorobach układu pokarmowego człowieka.

Nieswoiste stany zapalne jelit - postępowanie dietetyczne. Żywienie ludzi ze schorzeniami jelita grubego.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach układu krążenia. Cukrzyca wpływ sposobu żywienia na ryzyko powikłań w cukrzycy.

Żywienie ludzi w chorobach nerek etiologia i patogeneza niewydolności nerek. Ograniczenia żywieniowe wynikające ze schorzenia.

Tematyka ćwiczeń

Żywienie kobiet w ciąży i karmiących. Żywienie dzieci od 0-12 m.ż. Opracowanie jadłospisów przy użyciu programu komputerowego.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie bogatoresztkowej.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie ubogo energetycznej.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę niskobiałkową.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z ograniczona zawartością łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Opracowane jadłospisów dla chorych z różnymi schorzeniami układu pokarmowego (np. nieżyty żołądka, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy).

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla chorych ze schorzeniami układu krążenia.

Opracowanie diety niskobiałkowej i jej zastosowanie w schorzeniach nerek, nadciśnieniu tętniczym.

Opracowanie jadłospisu dla osób cierpiących na cukrzycę z rozpoznanymi powikłaniami późnymi.

Literatura:

Ciborowska H., Ciborowski A., 2021. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

Jarosz M. Dietetyka, żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Wyd. IŻŻ, Warszawa, 2016, 2017.

Aktualne normy żywienia dla populacji Polski.

Gawęcki J., (red). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PZWL, Warszawa, 2010.

Daniluk J., Jurkowska J., (red.). Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin, 2005.

Jarosz M.Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa, 2010.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

budowę, działanie i rolę fizjologiczną poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka, rozumie wpływ sposobu żywienia i poszczególnych składników żywności na ich funkcjonowanie,

przemiany i zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka, a także zna rolę składników żywności w zachowaniu dobrego stanu zdrowia, odpowiedniego stanu odżywienia i w profilaktyce niezakaźnych chorób metabolicznych.

metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, a także przyczyny i objawy wybranych zaburzeń zdrowotnych.

Student potrafi

precyzyjnie, zwięźle i właściwie porozumiewać się w formie werbalnej, pisemnej i graficznej, także w języku obcym na poziomie B2, z różnymi podmiotami w środowisku akademickim/zawodowym używając specjalistycznej terminologii oraz w innych środowiskach. Potrafi przedstawić i ocenić różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

sporządzać sprawozdania. Przygotowuje i przedstawia pracę, prezentację (np. pisemną, multimedialną) na wskazany temat, również w języku obcym.

Student jest gotów do

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i pozyskiwanych informacji, uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zrozumienia potrzeby ciągłego rozwoju osobistego.

uznania znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności właściwe planowanie żywienia. Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- opracowania jadłospisów i przygotowania posiłków - udział w ocenie końcowej przedmiotu 10%,

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych - 2 kolokwia (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej przedmiotu 20%,

- przygotowania referatu dotyczącego treści przedmiotu – udział w ocenie końcowej przedmiotu 10%,

- przygotowywania się na każde zajęcia – udział w ocenie końcowej przedmiotu 10%.

Wykłady

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Aktualne zalecenia żywieniowe. Żywienie a ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób niezakaźnych. Normy żywienia.

Pojęcie dietetyki. Klasyfikacja diet. Dieta podstawowa, zastosowanie, cel charakterystyka diety. Dieta bogatoresztkowa - zastosowanie cel oraz charakterystyka. Dieta łatwo strawna omówienie założeń, cel stosowania.

Cel zastosowanie oraz charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem tłuszczu. Charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego.

Diety o zmienionej konsystencji (dieta płynna, dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę, dieta kleikowa) – charakterystyka, cel stosowania.

Dieta ubogoenergetyczna zasady opracowywania, cel stosowania. Charakterystyka diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych.

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, charakterystyka. Definicja jednego wymiennika, indeksu glikemicznego. Omówienie zasad planowania jadłospisów dla osób na diecie z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych.

Charakterystyka diet nisko- i bogatobiałkowej. Żywienie w wybranych chorobach układu pokarmowego człowieka.

Nieswoiste stany zapalne jelit - postępowanie dietetyczne. Żywienie ludzi ze schorzeniami jelita grubego.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach układu krążenia. Cukrzyca wpływ sposobu żywienia na ryzyko powikłań w cukrzycy.

Żywienie ludzi w chorobach nerek etiologia i patogeneza niewydolności nerek. Ograniczenia żywieniowe wynikające ze schorzenia.

Tematyka ćwiczeń

Żywienie kobiet w ciąży i karmiących. Żywienie dzieci od 0-12 m.ż. Opracowanie jadłospisów przy użyciu programu komputerowego.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie bogatoresztkowej.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie ubogo energetycznej.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę niskobiałkową.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z ograniczona zawartością łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Opracowane jadłospisów dla chorych z różnymi schorzeniami układu pokarmowego (np. nieżyty żołądka, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy).

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla chorych ze schorzeniami układu krążenia.

Opracowanie diety niskobiałkowej i jej zastosowanie w schorzeniach nerek, nadciśnieniu tętniczym.

Opracowanie jadłospisu dla osób cierpiących na cukrzycę z rozpoznanymi powikłaniami późnymi

Literatura:

Ciborowska H., Rudnicka A., 2018. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

Jarosz M. Dietetyka, żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Wyd. IŻŻ, Warszawa, 2016, 2017.

Jarosz M. (red.). Normy żywienia dla populacji Polski. Wyd. IŻŻ, Warszawa, 2017.

Gawęcki J., (red). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PZWL, Warszawa, 2010.

Daniluk J., Jurkowska J., (red.). Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin, 2005.

Jarosz M.Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Aktualne zalecenia żywieniowe. Żywienie a ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób niezakaźnych. Normy żywienia.

Pojęcie dietetyki. Klasyfikacja diet. Dieta podstawowa, zastosowanie, cel charakterystyka diety. Dieta bogatoresztkowa - zastosowanie cel oraz charakterystyka. Dieta łatwo strawna omówienie założeń, cel stosowania.

Cel zastosowanie oraz charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem tłuszczu. Charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego.

Diety o zmienionej konsystencji (dieta płynna, dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę, dieta kleikowa) – charakterystyka, cel stosowania.

Dieta ubogoenergetyczna zasady opracowywania, cel stosowania. Charakterystyka diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych.

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, charakterystyka. Definicja jednego wymiennika, indeksu glikemicznego. Omówienie zasad planowania jadłospisów dla osób na diecie z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych.

Charakterystyka diet nisko- i bogatobiałkowej. Żywienie w wybranych chorobach układu pokarmowego człowieka.

Nieswoiste stany zapalne jelit - postępowanie dietetyczne. Żywienie ludzi ze schorzeniami jelita grubego.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach układu krążenia. Cukrzyca wpływ sposobu żywienia na ryzyko powikłań w cukrzycy.

Żywienie ludzi w chorobach nerek etiologia i patogeneza niewydolności nerek. Ograniczenia żywieniowe wynikające ze schorzenia.

Tematyka ćwiczeń

Żywienie kobiet w ciąży i karmiących. Żywienie dzieci od 0-12 m.ż. Opracowanie jadłospisów przy użyciu programu komputerowego.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie bogatoresztkowej.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie ubogo energetycznej.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę niskobiałkową.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z ograniczona zawartością łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Opracowane jadłospisów dla chorych z różnymi schorzeniami układu pokarmowego (np. nieżyty żołądka, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy).

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla chorych ze schorzeniami układu krążenia.

Opracowanie diety niskobiałkowej i jej zastosowanie w schorzeniach nerek, nadciśnieniu tętniczym.

Opracowanie jadłospisu dla osób cierpiących na cukrzycę z rozpoznanymi powikłaniami późnymi

Literatura:

Ciborowska H., Ciborwski A., 2021. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

Jarosz M. Dietetyka, żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Wyd. IŻŻ, Warszawa, 2016, 2017.

Aktualne normy żywienia dla populacji Polski.

Gawęcki J., (red). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PZWL, Warszawa, 2010.

Daniluk J., Jurkowska J., (red.). Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin, 2005.

Jarosz M.Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Aktualne zalecenia żywieniowe. Żywienie a ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób niezakaźnych. Normy żywienia.

Pojęcie dietetyki. Klasyfikacja diet. Dieta podstawowa, zastosowanie, cel charakterystyka diety. Dieta bogatoresztkowa - zastosowanie cel oraz charakterystyka. Dieta łatwo strawna omówienie założeń, cel stosowania.

Cel zastosowanie oraz charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem tłuszczu. Charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego.

Diety o zmienionej konsystencji (dieta płynna, dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę, dieta kleikowa) – charakterystyka, cel stosowania.

Dieta ubogoenergetyczna zasady opracowywania, cel stosowania. Charakterystyka diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych.

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, charakterystyka. Definicja jednego wymiennika, indeksu glikemicznego. Omówienie zasad planowania jadłospisów dla osób na diecie z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych.

Charakterystyka diet nisko- i bogatobiałkowej. Żywienie w wybranych chorobach układu pokarmowego człowieka.

Nieswoiste stany zapalne jelit - postępowanie dietetyczne. Żywienie ludzi ze schorzeniami jelita grubego.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach układu krążenia. Cukrzyca wpływ sposobu żywienia na ryzyko powikłań w cukrzycy.

Żywienie ludzi w chorobach nerek etiologia i patogeneza niewydolności nerek. Ograniczenia żywieniowe wynikające ze schorzenia.

Tematyka ćwiczeń

Żywienie kobiet w ciąży i karmiących. Żywienie dzieci od 0-12 m.ż. Opracowanie jadłospisów przy użyciu programu komputerowego.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie bogatoresztkowej.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie ubogo energetycznej.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę niskobiałkową.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z ograniczona zawartością łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Opracowane jadłospisów dla chorych z różnymi schorzeniami układu pokarmowego (np. nieżyty żołądka, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy).

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla chorych ze schorzeniami układu krążenia.

Opracowanie diety niskobiałkowej i jej zastosowanie w schorzeniach nerek, nadciśnieniu tętniczym.

Opracowanie jadłospisu dla osób cierpiących na cukrzycę z rozpoznanymi powikłaniami późnymi

Literatura:

Ciborowska H., Ciborwski A., 2021. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

Jarosz M. Dietetyka, żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Wyd. IŻŻ, Warszawa, 2016, 2017.

Aktualne normy żywienia dla populacji Polski.

Gawęcki J., (red). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PZWL, Warszawa, 2010.

Daniluk J., Jurkowska J., (red.). Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin, 2005.

Jarosz M.Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)