Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw X: Podstawy żywienia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F4.EL02.SI.TTZJZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw X: Podstawy żywienia człowieka
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Jakość i bezpieczeństwo żywności, 4 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka energii, składników odżywczych i grup produktów spożywczych w kontekście jakości, bezpieczeństwa oraz koniecznych przeciwwskazań ich udziału w żywieniu.

Ocena sposobu żywienia oraz ocena stanu odżywienia człowieka.

Pełny opis:

WYKŁADY

Wprowadzenie do nauki żywienia człowieka. Ogólna charakterystyka składników odżywczych niezbędnych i nie niezbędnych. Podstawowy skład chemiczny ciała człowieka.

Węglowodany - klasyfikacja, właściwości, źródła, rola i znaczenie w żywieniu człowieka, zapotrzebowanie.

Białka - klasyfikacja, właściwości, źródła, rola i znaczenie w żywieniu człowieka, zapotrzebowanie.

Tłuszcze - klasyfikacja, właściwości, źródła, rola i znaczenie w żywieniu człowieka, zapotrzebowanie.

Witaminy - klasyfikacja, właściwości, źródła, rola i znaczenie w żywieniu człowieka, zapotrzebowanie.

Składniki mineralne - klasyfikacja, właściwości, źródła, rola i znaczenie w żywieniu człowieka, zapotrzebowanie.

Woda w żywieniu człowieka. Równowaga kwasowo-zasadowa. Gospodarka wodno-elektrolitowa.

Charakterystyka grup produktów spożywczych.

Planowanie żywienia różnych grup ludności.

Ocena sposobu żywienia oraz ocena stanu odżywienia.

ĆWICZENIA

Ocena wartości odżywczej produktów spożywczych: skład chemiczny i wartość odżywcza, podział produktów na 12 grup, porcje izokaloryczne, izobiałkowe i izowitaminowe (wit.C, wit. B1, wit. B2).

Metody oznaczania wartości odżywczej białka.

Podział, funkcje i główne źródła witamin w diecie. Badanie wpływu odżywiania na stan wysycenia organizmu wit. C.

Równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie człowieka. Obliczanie bilansu milirównoważników kwasowych i zasadowych w produktach spożywczych.

Potrzeby energetyczne człowieka, przemiana materii i jej bilans, obliczanie dobowego wydatku energetycznego.

Oznaczanie wartości energetycznej wybranych produktów spożywczych i potraw przez spalanie w kwasie chromowym – metoda Rozentala.

Zasady planowania żywienia różnych grup ludności, normy żywienia, tabele wartości odżywczej produktów spożywczych, ustalanie średniej normy ważonej dla populacji mieszanej

Układanie jadłospisów dla różnych grup ludności, wyliczanie racji pokarmowej na podstawie sporządzonego jadłospisu.

Metody oceny sposobu żywienia Ocena jadłospisu metodą punktową.

Ocena stanu odżywienia – badania antropometryczne.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Gawęcki J., Hryniewiecki L. Żywienie Człowieka 1. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2017.

2. Normy żywienia człowieka dla populacji Polski (aktualne)

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. Tabele składu i wartości odżywczej żywności Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2017.

2. Appleton A., Vanbergen O. Metabolizm i żywienie. Edra Urban & Partner, Wrocław, 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- klasyfikację, rolę i źródła składników odżywczych w żywieniu człowieka, a także zna ich rolę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia,

- przemiany i zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka oraz metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, a także wskazuje i objaśnia zasady racjonalnego żywienia różnych grup ludności.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- wykonać wybrane analizy związane z wartością odżywczą żywności,

- wykonać ocenę stanu odżywienia za pomocą wybranych metod antropometrycznych oraz projekt jadłospisu i jego ocenę,

- wykorzystać sprzęt laboratoryjny będący na wyposażeniu jednostki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego,

- wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Kolokwia weryfikujące wiedzę zdobytą na ćwiczeniach,

Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%/50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Leszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Teresa Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)