Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny II: Absorpcyjna spektrometria atomowa w analizie żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES22.SM.TTZTF.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny II: Absorpcyjna spektrometria atomowa w analizie żywności
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem elektywu będzie zapoznanie studentów z charakterystyką poszczególnych technik analitycznych (atomizacja w płomieniu i elektrotermiczna, generacja zimnych par i wodorków). Ogólna wiedza na temat dostępnych technik jest niezbędna do wyboru odpowiedniej, umożliwiającej rozwiązanie napotkanych problemów, dotyczących zarówno technologii, jak i jakości żywności. Dużo uwagi poświęcone zostanie metodom przygotowania próbek w aspekcie pomiarów różnymi technikami AAS (rozkład na mokro i sucho), biorąc pod uwagę ich specyficzność oraz cechy chemiczne oznaczanego pierwiastka. Szczególny nacisk postawiono na nowoczesne rozwiązania techniczne, umożliwiające zwiększenie czułości i precyzji a także skrócenie czasu analizy.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Charakterystyka technik analitycznych - AAS z atomizacją w płomieniu, atomizacją elektrotermiczną, z generowaniem zimnych par i generowaniem wodorków.

Interferencje – typy i sposoby eliminacji

Metody przygotowania próbek: rozkład próbek na mokro i na sucho.

Nowoczesne rozwiązania techniczne: pomiar w trybie szybkiej sekwencji i korekcja tła (efekt Zeemana).

Automatyczne systemy rozcieńczania próbek Programowana regulacja kąta skręcenia osi palnika.

Przygotowanie próbek – ciał stałych i cieczy. Mineralizacja ciśnieniowa, rozcieńczanie.

Analiza zawartości jonów Mg, Ca i Zn – metoda płomieniowa.

Analiza zawartości jonów Pb i Cu – metoda elektrotermiczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jarosz M., Malinowska E. Pracownia chemiczna. Analiza instrumentalna. WSiP, Warszawa 1999.

2. Praca zbiorowa,Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych. WN-T, Warszawa 1995.

3. Marczenko Z. Spektrofotometryczne oznaczanie pierwiastków. PWN, Warszawa, 2001.

Literatura uzupełniająca:

4. Skoog D.A., West D.M., Holler J.F., Crouch S.R. Fundamentals of Analytical Chemistry. (VII Ed.), Saunders College Publishing, Philadelphia, 1996.

5. Skoog D.A., West D.M., Holler J.F., Crouch S.R. Podstawy Chemii Analitycznej. T. 2, PWN, Warszawa, 2007.

6. Cygański A. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WN-T, Warszawa 1993.

7. Bulska E., Pyrzyńska K. (red.) Spektrometria atomowa, Malmut, Warszawa 2007.

8. Willard H.W., Merritt L.L., Dean J.A., Settle F.A. Instrumental Methods of Analysis. Wadsworth, Belmont, 1981.

9. Namieśnik J., Jamrogiewicz Z. (red.) Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. WN-T, Warszawa, 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi charakteryzować wybrane techniki analityczne (AAS z atomizacją w płomieniu, elektrotermiczną, generowaniem zimnych par, generowaniem wodorków) oraz zna sposoby interferencji.

Zna nowoczesne rozwiązania techniczne (korekcję tła (efekt Zeemana), pomiar w trybie szybkiej sekwencji, automatyczne systemy rozcieńczania próbek oraz programowane regulacją kąta skręcenia osi palnika).

Umiejętności

Wybiera metody i potrafi przygotować próbki żywności do pomiarów.

Umie wykonać doświadczenie (Analiza zawartości jonów) i przeanalizować wynik.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Ma świadomość odpowiedzialności za produkcję żywności.

Potrafi pracować indywidualnie i w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi charakteryzować wybranych technik analitycznych (AAS z atomizacją w płomieniu, elektrotermiczną, generowaniem zimnych par, generowaniem wodorków) oraz nie zna sposobów interferencji.

Nie zna nowoczesnych rozwiązań technicznych (korekcja tła (efekt Zeemana), pomiar w trybie szybkiej sekwencji, automatyczne systemy rozcieńczania próbek oraz programowane regulacją kąta skręcenia osi palnika).

Nie zna metod i nie potrafi przygotować próbki żywności do pomiarów.

Nie umie wykonać doświadczenia i nie analizuje wyników.

Nie jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia i pogłębiania swojej wiedzy.

Nie jest świadomy odpowiedzialności za produkcję żywności.

Nie potrafi pracować samodzielnie, wymaga stałego nadzoru.

Nie potrafi współpracować w grupie.

Na ocenę 3

Zna i wymienia wybrane techniki analityczne (AAS z atomizacją w płomieniu, elektrotermiczną, generowaniem zimnych par, generowaniem wodorków) oraz wymienia sposoby interferencji.

Zna i wymienia nowoczesne rozwiązania techniczne (korekcję tła (efekt Zeemana), pomiar w trybie szybkiej sekwencji, automatyczne systemy rozcieńczania próbek oraz programowane regulacją kąta skręcenia osi palnika).

Zna i wymienia metody i potrafi z pomocą przygotować próbki żywności do pomiarów.

Z pomocą wykonuje doświadczenie i analizuje wyniki.

Jest świadomy, że uzyskana wiedza i umiejętności z czasem tracą na aktualności, jednak nie wykazuje inicjatywy by to zmienić.

Jest świadomy, że produkcja żywności pociąga za sobą odpowiedzialność, ale nie wykazuje inicjatywy, aby tą wiedzę wprowadzać w życie.

Nie potrafi pracować samodzielnie, wymaga stałego nadzoru.

Potrafi pracować w grupie pod kierunkiem silnego lidera, który go poprowadzi i skontroluje.

Na ocenę 4

Potrafi charakteryzować wybrane techniki analityczne (AAS z atomizacją w płomieniu, elektrotermiczną, generowaniem zimnych par, generowaniem wodorków) oraz zna sposoby interferencji.

Charakteryzuje nowoczesne rozwiązania techniczne (korekcję tła (efekt Zeemana), pomiar w trybie szybkiej sekwencji, automatyczne systemy rozcieńczania próbek oraz programowane regulacją kąta skręcenia osi palnika).

Zna metody i potrafi, z niewielka pomocą, przygotować próbki żywności do pomiarów.

Umie wykonać doświadczenie i z pomocą analizuje wyniki.

Jest świadomy, że uzyskana wiedza i umiejętności z czasem tracą na aktualności, stara się dokształcać, wykazuje inicjatywę.

Jest świadomy, że produkcja żywności pociąga za sobą odpowiedzialność i wiedzę tą stara się wprowadzać w życie.

Potrafi pracować indywidualnie, wymagając co najwyżej nieznacznej pomocy.

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Na ocenę 5

Doskonale charakteryzuje wybrane techniki analityczne (AAS z atomizacją w płomieniu, elektrotermiczną, generowaniem zimnych par, generowaniem wodorków) oraz zna sposoby interferencji i umie je zastosować.

Charakteryzuje i analizuje nowoczesne rozwiązania techniczne (korekcję tła (efekt Zeemana), pomiar w trybie szybkiej sekwencji, automatyczne systemy rozcieńczania próbek oraz programowane regulacją kąta skręcenia osi palnika).

Krytycznie wybiera metody i potrafi przygotować próbki żywności do pomiarów.

Samodzielnie wykonuje doświadczenie i analizuje wyniki .

Ma świadomość odpowiedzialności, jaką technolog żywności bierze za produkcję zdrowej żywności. Zdaje sobie sprawę dezaktualizowania się uzyskanych umiejętności i wiedzy i ciągłej potrzeby doskonalenia. Wykazuje inicjatywę w kierunku dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Jest świadomy, że produkcja żywności pociąga za sobą odpowiedzialność i wiedzę tą wprowadzać w życie, zachęcając do tego inne osoby.

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi planować i koordynować działaniami małej grupy, przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania.

Potrafi pracować całkowicie indywidualnie, nie wymaga nadzoru, pomocy, naprowadzania. Samodzielnie planuje prace, wykonuje zadania i interpretuje wyniki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)