Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny II: Chemiczne i biologiczne aspekty stabilności przechowalniczej żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES22.SM.TTZTC.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny II: Chemiczne i biologiczne aspekty stabilności przechowalniczej żywności
Jednostka: Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów na temat trwałości produktów spożywczych i zmian, jakim podlegają ich składniki w trakcie przechowywania w różnych warunkach. Studenci zapoznają się m.in. z molekularnymi podstawami przemian decydujących o stabilności przechowalniczej żywności.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Aspekty stabilności przechowalniczej żywności w stanie „szklistym”:

- Zmiany zachodzące w materiale biologicznym w wyniku przejścia szklistego, temperatura przejścia szklistego,

- Magnetyczny rezonans jądrowy jak nowoczesna metoda badania przejścia szklistego w żywności.

Biologiczne aspekty stosowania niskich temperatur:

- Fizykochemiczne podstawy biologii niskich temperatur,

- Oddziaływanie niskich temperatur na rośliny wyższe,

- Adaptacja zwierząt wodnych do niskich temperatur,

- Hibernacja u ssaków,

- Niskie temperatury w służbie nauk medycznych i weterynaryjnych.

Kinetyka procesów oksydacyjnych i hydrolitycznych zachodzących w trakcie przechowywania produktów bogatych w tłuszcze.

Przechowalnicze zmiany białek w różnych produktach. Metody badania zmian przechowalniczych białek.

Owoce morza i inne jadalne bezkręgowce - żywność wysokiego ryzyka, zagrożenia i metody zabezpieczania oraz przedłużania trwałości.

Tematyka ćwiczeń:

Wpływ krioprotektorów na zmiany denaturacyjne białek w wybranych tkankach zwierzęcych.

Badanie wpływu warunków i czasu przechowywania na jakość produktów o dużej zawartości tłuszczu.

Hydroliza białek żywności – badania metodą elektroforezy SDS-PAGE. Charakterystyka hydrofobowości powierzchniowej białek metodą spektrofluorymetryczną.

Literatura:

Podstawowa:

1. Sikorski Z.E. Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996.

2. Tynek M., Martysiak-Żurowska D., Parchem K. Technologia i biotechnologia tłuszczów jadalnych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2017.

3. Jankiewicz M., Kędzior Z. „Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym”, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Wydział Technologii Żywności, Poznań 2001.

Uzupełniająca:

1. Hausser K. H., Kalbitzer H.R. NMR w biologii i medycynie, UAM, Poznań, 1993.

2. Krełowska-Kułas M., „Badanie jakości produktów spożywczych”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.

3. Sikorski Z.E. „Ryby i bezkręgowce morskie”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie: chemiczne i biologiczne procesy zachodzące podczas przechowywania żywności; rolę i znaczenie prawidłowego przechowywania żywności oraz negatywne skutki jej niewłaściwego składowania; zmiany parametrów fizycznych zachodzące podczas przejścia szklistego w żywności.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi: samodzielnie planować, przeprowadzać, analizować i oceniać poprawność procesów technologicznych mających na celu zapewnienie stabilności przechowalniczej żywności; dobierać i modyfikować metody instrumentalne wykorzystywane do badania jakości przechowywanej żywności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do: wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego kolokwium obejmującego zagadnienia przedstawiane na wykładach i ćwiczeniach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 70%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen z indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej 30%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)