Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny II: Surowce spożywcze w kosmetykach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES21.SM.TTZTI.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny II: Surowce spożywcze w kosmetykach
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnienia dotyczącymi budowy skóry, jej nawilżania i substancji nawilżających wykorzystywanych w preparatach kosmetycznych, z uwzględnieniem surowców mających zastosowanie w przemyśle spożywczym. Ponadto omawiane są wybrane surowce spożywcze jako składniki kosmetyków pod kątem ich budowy, pozyskiwania, właściwości i działania kosmetycznego. W zakresie wykładów uwzględnione zostanie także nazwenictwo INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) surowców kosmetycznych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Podstawowe zagadnienia z budowy skóry i naskórka (skóra właściwa, naskórek, tkanka podskórna), istota nawilżania i naturalne układy zatrzymania wody w skórze.

Form kosmetyczne (roztwory, emulsje, piany, zawiesiny, aerozole, roztwory stałe, kosmetyki stałe, sypkie).

Tlen, jego reaktywne formy, wolne rodniki i substancje antyutleniające.

Nazewnictwo INCI, budowa, podział, właściwości oraz działanie kosmetyczne surowców kosmetycznych (w tym spożywczych) takich jak (tlenki, nadtlenki, zasady, kwasy nieorganiczne, sole, węglowodory, alkohole, fenole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, kwasy tłuszczowe, NNKT, hydroksykwasy, silikony, węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka, tłuszcze, woski, emulgatory, witaminy).

Pomiar wybranych właściwości fizykochemicznych czystych surowców i preparatów kosmetycznych (gęstość, lepkość, napięcie powierzchniowe, pH)

Badanie stabilności, właściwości reologicznych i sensorycznych emulsji o/w i w/o.

Badanie właściwości reologicznych i sensorycznych sztyftów.

Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zieliński R. - Surfaktanty.

2. Malinka W. - Zarys chemii kosmetycznej.

3. Schlossman Mitchell L. - The Chemistry and Manufacture of Cosmetics.

4. Poter M. R. - Handbook of Surfactants.

Literatura uzupełniająca:

1. SOFW – Journal wydanie polskie,

2. Polish Journal of Cosmetology.

3. International Journal of Cosmetic Science.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna budowę skóry i naskórka, naturalne systemy utrzymania wody w skórze oraz związki nawilżające wykorzystywane w kosmetykach z uwzględnieniem surowców spożywczych.

Zna elementy fizykochemii powierzchni (oddziaływania międzycząsteczkowe, napięcie powierzchniowe, adsorpcja na granicy faz, układy koloidalne itp.) oraz potrafi omówić podstawowe formy kosmetyczne.

Zna nazewnictwo INCI surowców kosmetycznych takich jak (np. tlen, jego reaktywne formy, wolne rodniki, substancje przeciwrodnikowe, tlenki, nadtlenki, zasady, kwasy nieorganiczne, sole, węglowodory, alkohole, fenole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, kwasy tłuszczowe, NNKT, hydroksykwasy, silikony, węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka, emulgatory, witaminy, rośliny) oraz ich właściwości i działanie kosmetyczne.

Umiejętności

Potrafi zmierzyć podstawowe właściwości fizykochemiczne preparatów kosmetycznych.

Potrafi przygotować recepturę i sporządzić według niej preparat kosmetyczny (emulsja, pomadka).

Potrafi czytać surowce kosmetyczne wg. INCI oraz umie podać właściwości i ich działanie kosmetyczne

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole przy realizacji ćwiczenia laboratoryjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie zna budowy skóry i naskórka, naturalnych układów zatrzymania wody w skórze oraz nie potrafi wymienić związków nawilżających wykorzystywanych w kosmetyce

Nie zna zagadnień z fizykochemii powierzchni oraz nie potrafi omówić podstawowych form kosmetycznych.

Nie zna nazewnictwa INCI omawianych surowców kosmetycznych oraz nie potrafi podać ich właściwości i działania kosmetycznego.

Umiejętności

Nie potrafi zmierzyć podstawowych właściwości fizykochemicznych preparatów kosmetycznych.

Nie potrafi dobrać odpowiednio surowców do sporządzenia receptury kosmetycznej.

Nie zna surowców kosmetycznych. Nie potrafi podać ich właściwości i działania kosmetycznego.

Kompetencje społeczne

Nie potrafi pracować w zespole

Na ocenę 3

Wiedza

Zna budowę warstwy rogowej oraz potrafi wymienić hydrofilowe związki nawilżające wykorzystywane w kosmetyce.

Zna podstawowe formy kosmetyczne i umie je omówić.

Umie rozpoznać podstawowe surowce kosmetyczne podane według INCI.

Umiejętności

Potrafi zmierzyć gęstość, lepkość i pH, czystych surowców i preparatów kosmetycznych.

Potrafi dobrać surowce do zadanego preparatu kosmetycznego.

Zna surowce kosmetyczne podane w INCI.

Kompetencje społeczne

Bierze udział w pracach zespołu, ale nie potrafi określić swojej roli w zespole i zaplanować w nim swojego udziału

Na ocenę 4

Wiedza

Zna budowę skóry i naskórka, naturalne systemy utrzymania wody w skórze, potrafi podać surowce nawilżające wykorzystywane w preparatach kosmetycznych.

Zna podstawy fizykochemii powierzchni oraz potrafi wymienić i omówić formy kosmetyczne.

Zna nazwy surowców kosmetycznych podanych według INCI oraz potrafi podać ich właściwości.

Umiejętności

Potrafi zmierzyć podstawowe właściwości fizykochemiczne preparatów kosmetycznych.

Potrafi sporządzić z podanej receptury preparat kosmetyczny.

Potrafi czytać surowce kosmetyczne wg. INCI oraz umie podać właściwości i ich działanie kosmetyczne.

Kompetencje społeczne

Potrafi przyjmować różne role w trakcie pracy zespołowej

Na ocenę 5

Wiedza

Zna budowę skóry i naskórka, naturalne systemy utrzymania wody

w skórze oraz związki nawilżające wykorzystywane w kosmetykach.

Zna elementy fizykochemii powierzchni (oddziaływania międzycząsteczkowe, napięcie powierzchniowe, adsorpcja na granicy faz, układy koloidalne itp.) oraz potrafi omówić podstawowe formy kosmetyczne.

Umie kojarzyć nazwy INCI z nazwami polskimi poznanych surowców kosmetycznych oraz potrafi podać ich właściwości, cel stosowania oraz działanie kosmetyczne. Potrafi przeczytać skład wybranego preparatu kosmetycznego.

Umiejętności

Potrafi zmierzyć podstawowe właściwości fizykochemiczne czystych surowców oraz preparatów kosmetycznych i poprawnie je zinterpretować.

Potrafi przygotować recepturę i sporządzić według niej preparat kosmetyczny.

Potrafi czytać poprawnie surowce kosmetyczne wg. INCI oraz umie podać właściwości i ich działanie kosmetyczne. Nie ma problemu z odczytaniem składu wskazanego preparatu.

Kompetencje społeczne

Potrafi kierować pracą zespołu i koordynować jego działania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)